Schematizmus Trnavskej arcidiecézy podľa názvu farností

"Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi." (Kán 515, § 1. KKP) "Farár je vlastný pastier farnosti, ktorá mu je zverená, a vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo, ktoré mu je zverené, pod autoritou diecézneho biskupa, ku ktorého účasti na službe Krista je povolaný, aby pre to isté spoločenstvo vykonával učiacu, posväcovaciu a riadiacu úlohu za spolupráce aj iných presbyterov alebo diakonov i za prispenia laických veriacich podľa normy práva." (Kán. 519 KKP)

 
Trnavská arcidiecéza sa člení na 144 farností.

Dunajskostredský dekanát:

 
FARNOSŤ BAKA
(filiálka: Trstená na Ostrove)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Baka
930 04 Baka
e-mail: farnost.baka(at)abu.sk
tel.: 0945 450 426
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Mário Kóňa, farský administrátor
 
FARNOSŤ BALOŇ
(filiálky: Čiližská Radvaň, Kľúčovec, Medveďov, Ňárad, Pataš, Sap)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Baloň
Baloň 2, 930 08 Čiližská Radvaň
e-mail: farnost.balon(at)abu.sk
tel.: 0908 588 768
kňazi vo farnosti:
Vdp. Pavol Nagy, farár
 
FARNOSŤ DOLNÝ BAR
(filiálka: Mad)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Bar
930 14 Dolný Bar
e-mail: farnost.dolnybar(at)abu.sk
tel.: 031/5523 129
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Július Szalay, farár honorárny dekan
 
FARNOSŤ DOLNÝ ŠTÁL
(filiálky: Boheľov, Padáň)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Štál
Hlavná 40/75, 930 10 Dolný Štál
e-mail: farnost.dolnystal(at)abu.sk
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Mons. PhDr. JCLic. Ladislav Ján Szakál, farár
 
FARNOSŤ DUNAJSKÁ STREDA
(filiálky: Kútniky, Malé Blahovo, Malé Dvorníky, Povoda, Veľké Dvorníky)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 14, 929 01 Dunajská Streda 1
e-mail: dekanát.dunajskastreda(at)abu.sk
kňazi vo farnosti:
Vsdp. PhDr. Kristián Bozay, PhD., farár dekan
Vdp. Mgr. Bernard Novák, kaplán - farský vikár
Dp. Ing. Csaba Olgyay, diakon
Vdp. ThBac. Jozef Albán, rektor kostola (Kostol Všetkých svätých)
Poverenie duchovnou výpomocou vo farnosti Dunajská Streda: vdp. PaedDr. Karol Balogh, farský administrátor v Kostolných Kračanoch.
 
FARNOSŤ GABČÍKOVO
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gabčíkovo
Námestie Sv. Trojice 1044/2, 930 05 Gabčíkovo
e-mail: farnost.gabcikovo(at)abu.sk
tel.: 0905 380 929
kňazi vo farnosti:
Vdp. PaedDr. PhDr. Mgr. László Parák, MBA, farár
 
FARNOSŤ JAHODNÁ
(filiálka: Dunajský Klátov)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jahodná
930 21 Jahodná pri Dunajskej Strede 295
e-mail: farnost.jahodna(at)abu.sk
tel.: 0949 488 004
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Marek Hutár, farár školský dekan
 
FARNOSŤ JUROVÁ
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jurová
Jurová 1, 930 09 Trstená na Ostrove
e-mail: farnost.jurova(at)abu.sk
tel.: 031/5597 495
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Baka.
 
FARNOSŤ KOSTOLNÉ KRAČANY
(filiálka: Kráľovičove Kračany)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kostolné Kračany
Kostolné Kračany, 930 03 Kráľovičove Kračany
e-mail: farnost.kostolnekracany(at)abu.sk
tel.: 031/5521 508
kňazi vo farnosti:
Vdp. PaedDr. Karol Balogh, farský administrátor
 
FARNOSŤ MICHAL NA OSTROVE
(filiálky: Horná Potôň, Orechová Potôň)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Michal na Ostrove
930 35 Michal na Ostrove 137
e-mail: farnost.michalnaostrove(at)abu.sk
tel.: 031/5543 681
kňazi vo farnosti:
Vdp. Attila Kovács, farský administrátor
 
FARNOSŤ OHRADY
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ohrady
Farská 336, 930 12 Ohrady
e-mail: farnost.ohrady(at)abu.sk
tel.: 031/5524 465
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Dunajská Streda.
 
FARNOSŤ OKOČ
(filiálky: Bodza, Brestovec, Holiare, Sokolce)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoč
930 28 Okoč
e-mail: farnost.okoc(at)abu.sk
tel.: 0905 556 215
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Veľký Meder.
 
FARNOSŤ TOPOĽNÍKY
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľníky
Kostolná 5, 930 11 Topoľníky
e-mail: farnost.topolniky(at)abu.sk
tel.: 0905 556 215
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Veľký Meder.
 
FARNOSŤ TRHOVÁ HRADSKÁ
(filiálka: Horné Mýto)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trhová Hradská
Námestie Kossutha 489, 930 13 Trhová Hradská
e-mail: farnost.trhovahradska(at)abu.sk
tel.: 031/5515 526
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Karol Mede, farský administrátor
 
FARNOSŤ VEĽKÉ BLAHOVO
(filiálka: Vydrany)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľké Blahovo
930 01 Veľké Blahovo
e-mail: farnost.velkeblahovo(at)abu.sk
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Kostolné Kračany.
Vdp. Mgr. Róbert Horváth, PhD.h.c., výpomocný duchovný, nemocničný kaplán a rektor kaplnky
 
FARNOSŤ VEĽKÝ MEDER
(filiálka: Ižop)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľký Meder
Ulica sv. Štefana 338/24, 932 01 Veľký Meder
e-mail: farnost.velkymeder(at)abu.sk
tel.: 0905 326 519
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Peter Gál, farár - moderátor
Vdp. Mgr. Ladislav Dobrý, farár
 
FARNOSŤ VRAKÚŇ
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrakúň
Sv. Štefana 473/3
930 25 Vrakúň
e-mail: farnost.vrakun(at)abu.sk
tel.: 031/5523 129
kňazi vo farnosti:
Vdp. Ján Zsidó, farár

Galantský dekanát:

 
FARNOSŤ GALANTA
(filiálky: Galanta - Hody, Javorinka)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Galanta
Hlavná 930/10, 924 01 Galanta 1
e-mail: dekanat.galanta(at)abu.sk
tel.: 031/7805 740
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Mgr. József Mahulányi, farár dekan
Vdp. PhDr. Mgr. Peter Sklenár, kaplán - farský vikár
 
Don Pavol Degro, SDB, duchovný rehoľnej spoločnosti (Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Galante-Hodoch)
Don Marek Gális, SDB, rektor kostola (Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Galante-Hodoch)
Don Milan Janák, SDB, výpomocný duchovný (Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Galante-Hodoch)
Don Ivan Žitňanský, SDB, výpomocný duchovný (Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Galante-Hodoch)
 
FARNOSŤ HORNÉ SALIBY
(filiálka: Dolné Saliby)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Saliby
925 03 Horné Saliby 871
e-mail: farnost.hornesaliby(at)abu.sk
tel.: 031/7852 235
kňazi vo farnosti:
Vdp. Gašpar Balla, farár
 
FARNOSŤ JELKA
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelka
925 23 Jelka 693
e-mail: farnost.jelka(at)abu.sk
tel.: 0908 057 008
kňazi vo farnosti:
Vdp. Tibor Nagy, farský administrátor
 
FARNOSŤ KAJAL
(filiálka: Topoľnica)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kajal
Stará 139, 925 92 Kajal
e-mail: farnost.kajal(at)abu.sk
tel.: 0911 222 390
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Imrich Halász, farár školský dekan
 
FARNOSŤ KOŠÚTY
(filiálka: Heď)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košúty
925 09 Košúty 361
e-mail: farnost.kosuty(at)abu.sk
tel.: 031/7808 287, 031/7805 740
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Sládkovičovo.
 
FARNOSŤ MATÚŠKOVO
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Matúškovo
925 01 Matúškovo
e-mail: farnost.matuskovo(at)abu.sk
tel.: 031/5694 184
mobil: 0915 712 714
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Mons. JCLic. Ladislav Šalka, honorárny kanonik, farár
 
FARNOSŤ MOSTOVÁ
(filiálky: Čierna Voda, Čierny Brod)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mostová
925 07 Mostová 233
e-mail: farnost.mostova(at)abu.sk
tel.: 031/7848 182
kňazi vo farnosti:
Vdp. doc. ThDr. JCDr. PhDr. PaedDr. Antal Szlávik, PhD., PhD., farár
 
FARNOSŤ SLÁDKOVIČOVO
(filiálka: Malá Mača)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sládkovičovo
Cukrovarská 1361/39, 925 21 Sládkovičovo
e-mail: farnost.sladkovicovo(at)abu.sk
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Václav Ďurčo, farár
Poverenie duchovnou výpomocou vo filiálke Malá Mača (farnosť Sládkovičovo): vdp. Mgr. Marián Szlovák, farár vo Veľkej Mači.
 
FARNOSŤ TOMÁŠIKOVO
(filiálka: Vozokany)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tomášikovo
925 04 Tomášikovo 320
e-mail: farnost.tomasikovo(at)abu.sk
tel.: 031/7855 108, 7855 114
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Jahodná.
 
FARNOSŤ VÁHOVCE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Váhovce
925 62 Váhovce 368
e-mail: farnost.vahovce(at)abu.sk
tel.: 0911 222 390
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Kajal.
 
FARNOSŤ VEĽKÁ MAČA
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľká Mača
Kurcza Bélu 1, 925 32 Veľká Mača
e-mail: farnost.velkamaca(at)abu.sk
tel.: 031/7858 134
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Marián Szlovák, farár
 
FARNOSŤ VEĽKÉ ÚĽANY
(filiálka: Jánovce)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľké Úľany
Školská 591/6, 925 22 Veľké Úľany
e-mail: farnost.velkeulany(at)abu.sk
tel.: 031/7878 196
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Alexander Bíró, farský administrátor

Hlohovecký dekanát:

 
FARNOSŤ BUČANY
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bučany
Kostolná ulica 273/2
919 28 Bučany
e-mail: farnost.bucany(at)abu.sk
tel.: 033/7435 530
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Pavel Fábry, farár
 
FARNOSŤ ČERVENÍK
(filiálka: Ratkovce)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Červeník
Farská 1/609, 920 42 Červeník
e-mail: farnost.cervenik(at)abu.sk
tel.: 0905 947 655
kňazi vo farnosti:
P. Mgr. Alojz Matej Kýška SchP., farský administrátor
 
FARNOSŤ DVORNÍKY
(filiálky: Bojničky, Posádka, Šalgočka, Zemianske Sady)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dvorníky
920 56 Dvorníky nad Váhom 76
e-mail: farnost.dvorniky(at)abu.sk
tel.: 033/5586 546
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Ing. Ľudovít Kubán, farský administrátor
Vdp. Mgr. Pavol Reisel, rektor kostola a duchovný správca DCM Archa Bojničky
 
FARNOSŤ HLOHOVEC
(filiálka: Koplotovce)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hlohovec
Kamenná 6, 920 01 Hlohovec 1
e-mail: dekanat.hlohovec(at)abu.sk
tel.: 033/7424 885
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Jozef Schwarz, farár dekan
Vdp. Mgr. Samuel Sádecký, kaplán - farský vikár
Vsdp. Mons. JCDr. PaedDr. Marián Feduš, PhD., výpomocný duchovný
Vdp. Mgr. Tibor Sloboda, výpomocný duchovný
 
P. Augustín Peter Hlavina, OFM, duchovný rehoľnej spoločnosti a rektor kostola (Kostol Všetkých svätých)
P. Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM, výpomocný duchovný (Kostol Všetkých svätých)
P. Mgr. Bruno Peter Včela, OFM, výpomocný duchovný (Kostol Všetkých svätých)
 
FARNOSŤ HORNÉ OTROKOVCE
(filiálky: Orešany, Tekolďany)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Otrokovce
920 62 Horné Otrokovce 12
e-mail: farnost.horneotrokovce(at)abu.sk
tel.: 033/7446 173
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Pavol Minarovský, farár
 
FARNOSŤ HORNÉ TRHOVIŠTE
(filiálky: Dolné Otrokovce, Tepličky)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Trhovište
920 66 Horné Trhovište 175
e-mail: farnost.hornetrhoviste(at)abu.sk
tel.: 033/7444 112
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Štefan Šoka, farár
 
FARNOSŤ HORNÉ ZELENICE
(filiálky: Dolné Zelenice, Siladice)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Zelenice
Horné Zelenice 1, 920 52 Siladice
e-mail: farnost.hornezelenice(at)abu.sk
tel.: 033/7445 366
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Vladimír Drška, farský administrátor
 
FARNOSŤ LEOPOLDOV
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Leopoldov
Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov
e-mail: farnost.leopoldov(at)abu.sk
tel.: 033/7342 211
kňazi vo farnosti:
Vdp. ThLic. PaedDr. Patrik Bacigál, farár školský dekan
 
FARNOSŤ MADUNICE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Madunice
Jána Hollého 63/43, 922 42 Madunice
e-mail: farnost.madunice(at)abu.sk
tel.: 0905 512 749
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Ľuboš Matúš, farský administrátor
 
FARNOSŤ MALŽENICE
(filiálka: Žlkovce)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Malženice
919 29 Malženice 288
e-mail: farnost.malzenice(at)abu.sk
tel.: 033/7434 120
kňazi vo farnosti:
Vdp. Jozef Holko, farár
 
FARNOSŤ MERAŠICE
(filiálky: Biskupová, Kapince)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Merašice
Merašice 2, 920 61 Dolné Trhovište
e-mail: farnost.merasice(at)abu.sk
tel.: 033/7448 305
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Ľudovít Malý, farár
 
FARNOSŤ PASTUCHOV
(filiálka: Dolné Trhovište)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pastuchov
920 63 Pastuchov 73
e-mail: farnost.pastuchov(at)abu.sk
tel.: 033/7449 584
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Anton Zoň, farár
 
FARNOSŤ RIŠŇOVCE
(filiálky: Kľačany, Sasinkovo)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rišňovce
951 21 Rišňovce 136
e-mail: farnost.risnovce(at)abu.sk
tel.: 037/7828 134
kňazi vo farnosti:
Vdp. PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD., farár
 
FARNOSŤ ŠULEKOVO
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šulekovo
Šulekovo 411, 920 03 Hlohovec 3
e-mail: farnost.sulekovo(at)abu.sk
tel.: 033/7347 195
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Milan Červeňanský, honorárny assessor, farár
Vdp. Mgr. Ján Bašo, výpomocný duchovný
 
FARNOSŤ TRAKOVICE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trakovice
919 33 Trakovice 475
e-mail: farnost.trakovice(at)abu.sk
tel.:
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Mgr. Pavol Šintál, kanonik, honorárny assessor, farár

Hurbanovský dekanát:

 
FARNOSŤ BAJČ
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bajč
946 54 Bajč
e-mail: farnost.bajc(at)abu.sk
tel.: 035/7602 624
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Hurbanovo.
 
FARNOSŤ BÁTOROVE KOSIHY
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bátorove Kosihy
Malá 906, 946 34 Bátorove Kosihy
e-mail: farnost.batorovekosihy(at)abu.sk
tel.: 035/7797 521
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Marcelová.
 
FARNOSŤ DULOVCE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dulovce
Novozámocká 26, 946 56 Dulovce
e-mail: farnost.dulovce(at)abu.sk
tel.: 035/7683 122
kňazi vo farnosti:
Vdp. Ľubomír Polák, farár
 
FARNOSŤ HURBANOVO
(filiálka: Bohatá)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hurbanovo
Komárňanská 107, 947 01 Hurbanovo 1
e-mail: dekanat.hurbanovo(at)abu.sk
tel.: 035/7602 624
kňazi vo farnosti:
Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD., honorárny kanonik, farár dekan
Vdp. Zoltán Pintér, výpomocný duchovný
Vdp. Ladislav Sebő, výpomocný duchovný
Poverenie duchovnou výpomocou vo farnosti Hurbanovo: vdp. Mgr. Karol Schönwiesner, farský administrátor v Imeli.
 
FARNOSŤ IMEĽ
(filiálka: Martovce)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Imeľ
946 52 Imeľ
e-mail: farnost.imel(at)abu.sk
tel.: 035/3812 586
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Karol Schönwiesner, farský administrátor
 
FARNOSŤ MARCELOVÁ
(filiálky: Chotín, Virt)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Marcelová
Hlavná 86/51, 946 32 Marcelová
e-mail: farnost.marcelova(at)abu.sk
tel.: 035/7798 321
kňazi vo farnosti:
Vdp. PhDr. Bc. Erich Gábor Jelencsics, farský administrátor
 
FARNOSŤ NESVADY
(filiálka: Aňala)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nesvady
Nová 2, 946 51 Nesvady
e-mail: farnost.nesvady(at)abu.sk
tel.: 035/7692 115
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Ladislav Heriban, farár
 
FARNOSŤ PRIBETA
(filiálka: Dvor Mikuláš)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pribeta
Hlavná 18, 946 55 Pribeta
e-mail: farnost.pribeta(at)abu.sk
tel.: 0948 627 239
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Svätý Peter.
 
FARNOSŤ SVÄTÝ PETER
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätý Peter
Mierová 42, 946 57 Svätý Peter
e-mail: farnost.svatypeter(at)abu.sk
tel.: 035/7682 203
kňazi vo farnosti:
Vdp. Dávid Mészároš, farský administrátor
 
FARNOSŤ ŠROBÁROVÁ
(filiálky: Modrany, Mudroňovo)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šrobárová
Školská 54/204, Šrobárová, 946 32 Marcelová
e-mail: farnost.srobarova(at)abu.sk
tel.: 0907 941 305
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Ján Kobliška, farár

Komárňanský dekanát:

 
FARNOSŤ ČÍČOV
(filiálka: Klížská Nemá)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Číčov
Horná 3/6
946 19 Číčov
e-mail: farnost.cicov(at)abu.sk
tel.: 035/7795 097
kňazi vo farnosti:
Vdp. Davide Canavesi, farský administrátor
Vdp. Y-Khoa Bui, kaplán
Vdp. Joseph Parackal John, kaplán
Vdp. Ľubomír Urbančok, výpomocný duchovný
 
FARNOSŤ IŽA
(filiálky: Patince, Radvaň nad Dunajom)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Iža
Hlavná 1, 946 39 Iža
e-mail: farnost.iza(at)abu.sk
tel.: 035/7730 036
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Komárno.
Vdp. Mikuláš Sabo, výpomocný duchovný
 
FARNOSŤ KAMENIČNÁ
(filiálka: Čalovec)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kameničná
Hlavná 120, 946 01 Kameničná
e-mail: farnost.kamenicna(at)abu.sk
tel.: xxxx xxx xxx
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Komárno.
 
FARNOSŤ KOLÁROVO
(filiálky: Dedina Mládeže, Veľký Ostrov)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolárovo
Kostolné námestie 17, P. O. Box 4, 946 03 Kolárovo
e-mail: farnost.kolarovo(at)abu.sk
tel.: 035/7771 300
kňazi vo farnosti:
Vdp. Peter Nagy ml., farský administrátor
 
FARNOSŤ KOMÁRNO
(filiálky: Kava, Hliník, Vrbová nad Váhom)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Komárno
Palatínova 11, P.O.Box 44, 945 05 Komárno 5
e-mail: dekanat.komarno(at)abu.sk
tel.: 035/7730 036
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, generálny vikár, farár dekan
Vdp. Mgr. Ernő Molnár, kaplán
Vdp. Mgr. Lórant Lépes, výpomocný duchovný
Vdp. Mgr. Alexander Simek, výpomocný duchovný
 
FARNOSŤ MOČA
(filiálky: Búč, Kravany nad Dunajom)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Moča
946 37 Moča
e-mail: farnost.moca(at)abu.sk
tel.: 035/7798 321
kňazi vo farnosti:
Vdp. Michele Antonelli, farský administrátor
Vdp. Maciej Krzysztof Wojtal, kaplán
 
FARNOSŤ NOVÁ STRÁŽ
(filiálka: Zlatná na Ostrove)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Stráž
Nová Stráž, 945 04 Komárno 4
e-mail: farnost.novastraz(at)abu.sk
tel.: 035/7730 036
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Komárno.
 
FARNOSŤ OKOLIČNÁ NA OSTROVE
(filiálky: Okánikovo, Veľké Kosihy - Arcibiskupský Lél, Štúrová, Zemianska Olča, Bodzianske Lúky, Lipové, Tôň)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličná na Ostrove
Štefana Majora 35, 946 13 Okoličná na Ostrove
e-mail: farnost.okolicnanaostrove(at)abu.sk
tel.: xxxx xxx xxx
kňazi vo farnosti:
Vdp. Piotr Tadeusz Waszkiewicz, farský administrátor
Vdp. Maurizio Mazzieri, kaplán
Vdp. Bartłomiej Wojciech Raczyński, kaplán - farský vikár
 
FARNOSŤ TRÁVNIK
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trávnik
Hlavná 67, Trávnik, 946 19 Číčov
e-mail: farnost.travnik(at)abu.sk
tel.: 0911 823 795
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Číčov.

Novomestský dekanát:

 
FARNOSŤ ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE
(filiálky: Ivanovce, Melčice - Lieskové, Velčice)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Adamovské Kochanovce
Adamovské Kochanovce, 913 05 Melčice - Lieskové
e-mail: farnost.adamovskekochanovce(at)abu.sk
tel.: 032/6490 213
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Andrej Krupa, farár
 
FARNOSŤ BECKOV
(filiálky: Kálnica, Krivosúd - Bodovka, Rakoľuby)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Beckov
916 38 Beckov 33
e-mail: farnost.beckov(at)abu.sk
tel.: 032/7777 119
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. František Mašek, farský administrátor
 
P. Jozef Čirák, OFM, rektor kostola (Kostol sv. Jozefa)
P. Anton Milan Kračunovský, OFM, výpomocný duchovný (Kostol sv. Jozefa)
Br. Mgr. Jaroslav Nitkulinec, OFM, diakon (Kostol sv. Jozefa)
 
FARNOSŤ BOŠÁCA
(filiálky: Haluzice, Nová Bošáca, Štvrtok, Trenčianske Bohuslavice, Zabudišová, Zemianske Podhradie)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bošáca
913 07 Bošáca 17
e-mail: farnost.bosaca(at)abu.sk
tel.: 032/7781 201
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Richard Jankovič, farár
Vdp. Mgr. Radovan Rajčák, kaplán - farský vikár
 
FARNOSŤ BZINCE POD JAVORINOU
(filiálka: Lubina)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bzince pod Javorinou
Za potokom 41/130
916 11 Bzince pod Javorinou
e-mail: farnost.bzincepodjavorinou(at)abu.sk
tel.: 032/7793 208
kňazi vo farnosti:
Vdp. PaedDr. PhDr. Mgr. Martin Klement, farský administrátor
 
FARNOSŤ ČACHTICE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čachtice
J. Urbanovského 940, 916 21 Čachtice
e-mail: farnost.cachtice(at)abu.sk
tel.: 032/7787 101
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Peter Belý, farský administrátor
 
FARNOSŤ HORNÁ STREDA
(filiálka: Brunovce)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horná Streda
916 24 Horná Streda 121
e-mail: farnost.hornastreda(at)abu.sk
tel.: 032/7773 101
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Štefan Novanský, farský administrátor
 
FARNOSŤ HRÁDOK
(filiálky: Hôrka nad Váhom, Lúka)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hrádok
916 33 Hrádok nad Váhom 141
e-mail: farnost.hradok(at)abu.sk
tel.: 032/7776 122
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Peter Cibira, PhD., farár
 
FARNOSŤ HRACHOVIŠTE
(filiálky: Krajné, Podkylava, Višňové, Vaďovce, Hrašné, Kostolné)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hrachovište
916 16 Hrachovište
e-mail: farnost.hrachoviste(at)abu.sk
tel.: 032/7790 685
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Irenej Ciutti, farár
 
FARNOSŤ MODROVÁ
(filiálky: Modrovka, Stará Lehota, Nová Lehota)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modrová
916 35 Modrová 99
e-mail: farnost.modrova(at)abu.sk
tel.: 033/7785 154
kňazi vo farnosti:
Vdp. Jozef Drobný, farár
 
FARNOSŤ MORAVSKÉ LIESKOVÉ
(filiálka: Dolné Srnie)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Moravské Lieskové
916 42 Moravské Lieskové 14
e-mail: farnost.moravskelieskove(at)abu.sk
tel.: 032/7792 525
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Eduard Lazo, farár
 
FARNOSŤ NOVÁ VES NAD VÁHOM
(filiálky: Beckovská Vieska, Kočovce)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Ves nad Váhom
Nová Ves nad Váhom 158, 916 31 Kočovce
e-mail: farnost.novaves(at)abu.sk
tel.: 032/7798 106
kňazi vo farnosti:
Vdp. ThLic. Ing. Dušan Nemec, farár
 
FARNOSŤ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové mesto nad Váhom
Júliusa Gábriša 60/21, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
e-mail: dekanat.novemesto(at)abu.sk
tel.: 032/7712 373
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Ing. Blažej Čaputa, honorárny kanonik, farár dekan
Vdp. Mgr. Tomáš Kišon, kaplán
Vdp. Mgr. Jozef Bahník, výpomocný duchovný
Vdp. Jozef Ščepko, výpomocný duchovný
Vdp. ThDr. Ing. Pavol Tomek, PhD., výpomocný duchovný
 
FARNOSŤ POBEDIM
(filiálka: Bašovce)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pobedim
Poštová 1, 916 23 Pobedim
e-mail: farnost.pobedim(at)abu.sk
tel.: 032/7794 176
kňazi vo farnosti:
Vdp. JCLic. Ľuboš Tvrdý, farár

FARNOSŤ PODOLIE
(filiálky: Častkovce, Očkov)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podolie
Farská 845, 916 22 Podolie
e-mail: farnost.podolie(at)abu.sk
tel.: 032/7794 108
kňazi vo farnosti:
Vdp. PhDr. Róbert Ťapušík, farský administrátor
 
FARNOSŤ POVAŽANY
(filiálka: Potvorice)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Považany
Kríž nad Váhom 188, 916 26 Považany
e-mail: farnost.povazany(at)abu.sk
tel.: 032/7797 213
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Róbert Vacula, farár
 
FARNOSŤ STARÁ TURÁ
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Turá
Námestie slobody 3/79, 916 01 Stará Turá
e-mail: farnost.staratura(at)abu.sk
tel.: 032/7763 104
kňazi vo farnosti:
P. Mgr. Michal Ledecký OFMConv., farský administrátor školský dekan

Piešťanský dekanát:

 
FARNOSŤ BOROVCE
(filiálka: Trebatice)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Borovce
922 09 Borovce 169
e-mail: farnost.borovce(at)abu.sk
tel.: 033/7796 121
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Marián Díreš, farár
 
FARNOSŤ DOLNÝ LOPAŠOV
(filiálka: Nižná pri Piešťanoch)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Lopašov
922 04 Dolný Lopašov 233
e-mail: farnost.dolnylopasov(at)abu.sk
tel.: 033/7794 117
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Ján Mozoľa, farár
Poverenie duchovnou výpomocou vo filiálke Nižná pri Piešťanoch (farnosť Dolný Lopašov): vdp. PaedDr. Mgr. Rastislav Nitran, farár školský dekan v Chtelnici.
 
FARNOSŤ DRAHOVCE
(filiálka: Voderady)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Drahovce
Hlavná 123, 922 41 Drahovce
e-mail: farnost.drahovce(at)abu.sk
tel.: 033/7783 624
kňazi vo farnosti:
Vdp. JCLic. Mgr. Branislav Rychlík, farár
 
FARNOSŤ CHTELNICA
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chtelnica
922 05 Chtelnica 170
e-mail: farnost.chtelnica(at)abu.sk
tel.: 0901 720 093
kňazi vo farnosti:
Vdp. PaedDr. Mgr. Rastislav Nitran, farár školský dekan
 
FARNOSŤ KRAKOVANY
(filiálka: Ostrov)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krakovany
Námestie sv. Mikuláša 184
922 02 Krakovany na Slovensku
e-mail: farnost.krakovany(at)abu.sk
tel.: 033/7798 427
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Marek Jesenák, farár
 
FARNOSŤ LANČÁR
(filiálky: Kočín, Šterusy)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lančár
Lančár, 922 04 Dolný Lopašov
e-mail: farnost.lancar(at)abu.sk
tel.: 033/7787 120
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Marek Križan, farár
 
FARNOSŤ MORAVANY NAD VÁHOM
(filiálky: Ducové, Hubina)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Moravany nad Váhom
Radová 75, 922 21 Moravany nad Váhom
e-mail: farnost.moravanynadvahom(at)abu.sk
tel.: 033/7747 117
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Marek Suchý, farár
 
FARNOSŤ PIEŠŤANY - SV. CYRILA A METODA
(filiálky: Banka, Kocurice)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Piešťany - sv. Cyrila a Metoda
Nitrianska 17, 921 01 Piešťany 1
e-mail: farnost.cmpiestany(at)abu.sk
tel.: 033/7749 333
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Mgr. Marián Kolenčík, farár dekan
Vdp. Mgr. Ján Fábik, kaplán
Vdp. Ing. Eduard Ďaďo, výpomocný duchovný
Vdp. ThDr. Ing. Peter Kičin, PhD., výpomocný duchovný
Vdp. Mgr. Michal Kollár, nemocničný kaplán a rektor kaplnky
Vdp. Augustín Minarovič, výpomocný duchovný
Vdp. ThDr. Michal Stríženec, PhD., výpomocný duchovný

P. Rudolf Uher, SJ, duchovný rehoľnej spoločnosti (Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)
P. Ján Revák, SJ, rektor kostola (Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)
P. Adrián Čontofalský, SJ, výpomocný duchovný (Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)
P. Mgr. Róbert Gočala, SJ, výpomocný duchovný  (Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)
P. Mgr. Marián Valašík, SJ, výpomocný duchovný (Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)
P. ThLic. MUDr. Peter Zahoránsky, SJ, výpomocný duchovný (Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)
 
FARNOSŤ PIEŠŤANY - SV. ŠTEFANA, UHORSKÉHO KRÁĽA
(filiálka: Veľké Orvište)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Piešťany - sv. Štefana, uhorského kráľa
Štefánikova 136, 921 01 Piešťany 1
e-mail: dekanat.piestany(at)abu.sk
tel.: 033/7726 066
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Štefan Gago, farský administrátor
Vdp. Anton Gubala, výpomocný duchovný
Vdp. Mgr. Jozef Lednický, výpomocný duchovný
Vdp. Bohumil Mikula, výpomocný duchovný
 
FARNOSŤ SOKOLOVCE
(filiálky: Jalšové, Ratnovce)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sokolovce
Dlhá 82/1, 922 31 Sokolovce
e-mail: farnost.sokolovce(at)abu.sk
tel.: 033/7736 117
kňazi vo farnosti:
Vdp. pplk. Mgr. Juraj Sitáš, farský administrátor
 
FARNOSŤ VEĽKÉ KOSTOĽANY
(filiálky: Dubovany, Pečeňady)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľké Kostoľany
Kanižská 194/55, 922 07 Veľké Kostoľany
e-mail: farnost.velkekostolany(at)abu.sk
tel.: 033/7781 112
kňazi vo farnosti:
Vdp. ThLic. Ing. Juraj Schindler, farský administrátor
Vdp. Mgr. Roman Šurda, výpomocný duchovný
 
FARNOSŤ VESELÉ
(filiálka: Rakovice)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veselé
922 08 Veselé pri Piešťanoch 76
e-mail: farnost.vesele(at)abu.sk
tel.: 033/7796 121
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Peter Kuljaček, farár
 
FARNOSŤ VRBOVÉ
(filiálky: Prašník, Šípkové)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbové
Námestie sv. Cyrila a Metoda 5, 922 03 Vrbové
e-mail: farnost.vrbove(at)abu.sk
tel.: 033/7792 339
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Jaroslav Hanzlík, farský administrátor
Vdp. Ing. Roman Grék CM, výpomocný duchovný
 
Don Jozef Bago SDB, výpomocný duchovný (Kláštor Pia XI. - komunita sestier premonštrátok)

Seredský dekanát:

 
FARNOSŤ ABRAHÁM
(filiálka: Hoste)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Abrahám
925 45 Abrahám 411
e-mail: farnost.abraham(at)abu.sk
tel.: 031/7899 435
kňazi vo farnosti:
Vdp. ThLic. Ondrej Chrvala, farský administrátor
 
FARNOSŤ DOLNÁ STREDA
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolná Streda
Kostolné námestie 290, 925 63 Dolná Streda
e-mail: farnost.dolnastreda(at)abu.sk
tel.: 0911 111 770
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Martin Ferenc, farský administrátor
 
FARNOSŤ GÁŇ
(filiálka: Nebojsa)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gáň
Podhumenská 100
Gáň
924 01 Galanta
e-mail: farnost.gan(at)abu.sk
tel.: 031/7805 039
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. František Krnáč, farský administrátor
 
FARNOSŤ HÁJSKE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hájske
951 33 Hájske 43
e-mail: farnost.hajske(at)abu.sk
tel.: 037/7819 029
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Marián Antal, farský administrátor
 
FARNOSŤ PATA
(filiálka: Pusté Sady)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pata
Dlhá 720, 925 53 Pata
e-mail: farnost.pata(at)abu.sk
tel.: 031/7860 094
kňazi vo farnosti:
Vdp. PhDr. Ladislav Kuna, farár
 
FARNOSŤ PUSTÉ ÚĽANY
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pusté Úľany
Poroská 51, 925 28 Pusté Úľany
e-mail: farnost.pusteulany(at)abu.sk
tel.: 031/7845 590
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Daniel Vachan, farský administrátor školský dekan
Vdp. Mgr. Jozef Kolpák, výpomocný duchovný honorárny dekan
 
FARNOSŤ SEREĎ
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sereď
Kostolná 10, 926 01 Sereď
e-mail: dekanat.sered(at)abu.sk
tel.: 031/7892 867
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, honorárny assessor, farár dekan
Vdp. Mgr. Ladislav Mišura, kaplán
 
FARNOSŤ ŠINTAVA
(filiálka: Vinohrady nad Váhom)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šintava
Mierové námestie 13, 925 51 Šintava
e-mail: farnost.sintava(at)abu.sk
tel.: 031/7892 331
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Ján Fordinál, farár honorárny dekan
 
FARNOSŤ ŠOPORŇA
(filiálka: Štrkovec)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šoporňa
Šaľská 33, 925 52 Šoporňa
e-mail: farnost.soporna(at)abu.sk
tel.: 031/7874 121
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Libor Škriputa, kanonik, farár
Vdp. ThDr. Teodor Kamody, výpomocný duchovný
 
FARNOSŤ ŠÚROVCE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šúrovce
Horná 1/85, 919 25 Šúrovce
e-mail: farnost.surovce(at)abu.sk
tel.: 033/5595 257
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Dobromil Zifčak, farský administrátor

Smolenický dekanát:

 
FARNOSŤ BOLERÁZ
(filiálka: Klčovany)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Boleráz
919 08 Boleráz 474
e-mail: farnost.boleraz(at)abu.sk
tel.: 033/5579 132
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Mário Bosý, farár
 
FARNOSŤ BUKOVÁ
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Buková
919 10 Buková 145
e-mail: farnost.bukova(at)abu.sk
tel.: 033/5578 136
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Juraj Valúšek, farský administrátor
 
FARNOSŤ DECHTICE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice
Farská 517, 919 53 Dechtice
e-mail: farnost.dechtice(at)abu.sk
tel.: 033/5575 123
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Miroslav Kováč, farár
 
FARNOSŤ DLHÁ PRI TRNAVE
(filiálka: Borová)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dlhá pri Trnave
Dlhá pri Trnave 87, 919 01 Suchá nad Parnou
e-mail: farnost.dlha(at)abu.sk
tel.: 033/5580 435
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Ignác Juruš, farár
 
FARNOSŤ DOBRÁ VODA
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dobrá Voda
919 54 Dobrá Voda 347
e-mail: farnost.dobravoda(at)abu.sk
tel.: 033/5547 160
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Mons. Jozef Marko, honorárny kanonik, farár
 
FARNOSŤ DOLNÁ KRUPÁ
(filiálka: Horná Krupá)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolná Krupá
919 65 Dolná Krupá 552
e-mail: farnost.dolnakrupa(at)abu.sk
tel.: 033/5577 110
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. František Bačík, farár
 
FARNOSŤ DOLNÉ DUBOVÉ
(filiálka: Radošovce)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné Dubové
919 52 Dolné Dubové 36
e-mail: farnost.dolnedubove(at)abu.sk
tel.: 033/5592 119
kňazi vo farnosti:
Vdp. Ing. Pavol Stanko, honorárny assessor, farár
 
FARNOSŤ DOLNÉ OREŠANY
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné Orešany
919 02 Dolné Orešany 1
e-mail: farnost.dolneoresany(at)abu.sk
tel.: 033/5582 177
kňazi vo farnosti:
P. ICLic. Mag. Theol. Miloš Zárecký, OT, farský administrátor
 
FARNOSŤ HORNÉ OREŠANY
(filiálka: Lošonec)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Orešany
919 03 Horné Orešany 759
e-mail: farnost.horneoresany(at)abu.sk
tel.: 033/5588 121
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Mons. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., kanonik, farár dekan
 
FARNOSŤ JASLOVSKÉ BOHUNICE
(filiálka: Paderovce)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jaslovské Bohunice
Hlavná 35/2
919 30 Jaslovské Bohunice
e-mail: farnost.jaslovskebohunice(at)abu.sk
tel.: 033/5592 189
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Marián Vivodík, farár školský dekan
 
FARNOSŤ KÁTLOVCE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kátlovce
919 55 Kátlovce 34
e-mail: farnost.katlovce(at)abu.sk
tel.: 033/5576 158
kňazi vo farnosti:
Vdp. doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th.D., Ph.D.h.c., EMBA, LL.M., O.C.H., assoc. prof., farár
 
FARNOSŤ NAHÁČ
(filiálka: Horné Dubové)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Naháč
919 06 Naháč 176
e-mail: farnost.nahac(at)abu.sk
tel.: 033/5575 140
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Viliam Arbet, farár
 
FARNOSŤ SMOLENICE
(filiálka: Smolenická Nová Ves)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolenice
Cintorínska 3, 919 04 Smolenice
e-mail: farnost.smolenice(at)abu.sk
tel.: 033/5586 261
kňazi vo farnosti:
Vdp. Branislav Popelka, farár
Vdp. Mgr. Pavol Böhm, výpomocný duchovný
 
FARNOSŤ TRSTÍN
(filiálka: Bíňovce)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstín
919 05 Trstín 183
e-mail: farnost.trstin(at)abu.sk
tel.: 033/5589 281
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Peter Sabol, farár

Šaliansky dekanát:

 
FARNOSŤ DIAKOVCE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Diakovce
925 81 Diakovce 108
e-mail: farnost.diakovce(at)abu.sk
tel.: 031/7795 220
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Mons. Mgr. Ladislav Tóth, kanonik, honorárny assessor, farár biskupský vikár
Vdp. Sándor Lengyel, výpomocný duchovný
 
FARNOSŤ DLHÁ NAD VÁHOM
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dlhá nad Váhom
Dlhá nad Váhom 222, 927 05 Šaľa 5
e-mail: farnost.dlhanadvahom(at)abu.sk
tel.: 031/7702 254
kňazi vo farnosti:
Vdp. ThLic. Peter Nagy st., farár
 
FARNOSŤ KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kráľová nad Váhom
925 91 Kráľová nad Váhom 67
e-mail: farnost.kralovanadvahom(at)abu.sk
tel.: 031/7713 125
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Matúškovo.
 
FARNOSŤ SELICE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Selice
Československej armády 657, 925 72 Selice
e-mail: 
tel.: 031/7781 224
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Tešedíkovo.
 
FARNOSŤ ŠAĽA
(filiálka: Hetméň)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaľa
Školská 2, 927 01 Šaľa 1
e-mail: dekanat.sala(at)abu.sk
tel.: 031/7702 254
kňazi vo farnosti:
Vsdp. ThLic. Ing. Maroš Lovič, farár dekan
Vdp. Frederik Mudrák, kaplán - farský vikár
Vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský, výpomocný duchovný
Vdp. Mgr. Peter Valent, výpomocný duchovný
Poverenie duchovnou výpomocou vo farnosti Šaľa: vdp. ThLic. Peter Nagy, farár v Dlhej nad Váhom a vdp. Vojtech Kasáš, výpomocný duchovný v Trnovci nad Váhom.
 
FARNOSŤ ŠAĽA - VEČA
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaľa - Veča
Rímska 10, 927 05 Šaľa 5
e-mail: farnost.veca(at)abu.sk
tel.: 031/7716 791
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Vladimír Šimunek, farský administrátor
 
FARNOSŤ TEŠEDÍKOVO
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tešedíkovo
Cintorínska 44, 925 82 Tešedíkovo
e-mail: farnost.tesedikovo(at)abu.sk
tel.: 0911 558 885
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Szabolcs Sankó, farský administrátor
 
FARNOSŤ TRNOVEC NAD VÁHOM
(filiálka: Horný Jatov)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnovec nad Váhom
Lesnícka 709, 925 71 Trnovec nad Váhom
e-mail: farnost.trnovecnadvahom(at)abu.sk
tel.: 031/7781 224
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Šaľa - Veča.
Vdp. Vojtech Kasáš, výpomocný duchovný
 
FARNOSŤ TRSTICE
(filiálky: Kráľov Brod, Dolný Chotár)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstice
Kostolná 258, 925 42 Trstice
e-mail: farnost.trstice(at)abu.sk
tel.: 031/7782 246
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Ladislav Elek, farár školský dekan
 
FARNOSŤ VLČANY
(filiálky: Neded, Žihárec)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vlčany
925 84 Vlčany 93
e-mail: farnost.vlcany(at)abu.sk
tel.: 031/3812 277
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Róbert Varga, farár

Trnavský dekanát:


FARNOSŤ BOHDANOVCE NAD TRNAVOU
(filiálka: Šelpice)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bohdanovce nad Trnavou
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 47
e-mail: farnost.bohdanovce(at)abu.sk
tel.: 033/5529 190
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. František Mrkva, farár
 
FARNOSŤ BRESTOVANY
(filiálka: Horné Lovčice)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brestovany
J. Nižňanského 69, 919 27 Brestovany
e-mail: farnost.brestovany(at)abu.sk
tel.: 033/5596 822
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Mons. JCLic. Jozef Šintál, farár
 
FARNOSŤ CÍFER
(filiálka: Pác)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Cífer
Ulica Pavetitša 15, 919 43 Cífer
e-mail: farnost.cifer(at)abu.sk
tel.: 033/5599 180
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Mons. Mgr. Ján Bučík, farský administrátor
Vdp. ThDr. Miroslav Vančo, PhD., výpomocný duchovný (Dom pokojnej staroby)
 
FARNOSŤ HRNČIAROVCE NAD PARNOU
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hrnčiarovce nad Parnou
Kostolná 19, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
e-mail: farnost.hrnciarovce(at)abu.sk
tel.: 033/5548 093
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Jozef Kaman, farár
 
FARNOSŤ KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM
(filiálka: Vlčkovce)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Križovany nad Dudváhom
919 24 Križovany nad Dudváhom 552
e-mail: farnost.krizovany(at)abu.sk
tel.: 033/5584 004
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Ing. Tomáš Balala, farský administrátor
 
FARNOSŤ MAJCICHOV
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Majcichov
919 22 Majcichov 334
e-mail: farnost.majcichov(at)abu.sk
tel.: 033/5583 103
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Peter Gula, farár
 
FARNOSŤ OPOJ
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Opoj
919 32 Opoj
e-mail: farnost.opoj(at)abu.sk
tel.: 0905 253 150
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná "excurrendo" z farnosti Majcichov.
 
FARNOSŤ RUŽINDOL
(filiálka: Biely Kostol)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružindol
919 61 Ružindol 1
e-mail: farnost.ruzindol(at)abu.sk
tel.: 033/5549 139
kňazi vo farnosti:
Vdp. PhDr. Peter Mikula, farár
 
FARNOSŤ SUCHÁ NAD PARNOU
(filiálky: Košolná, Zvončín)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Suchá nad Parnou
919 01 Suchá nad Parnou 431
e-mail: farnost.suchanadparnou(at)abu.sk
tel.: 033/5580 144
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Milan Cehlárik, farský administrátor
Vdp. Mgr. Imrich Revák, výpomocný duchovný (Kláštor komunity sestier Rímskej únie Rádu sv. Uršule)
 
FARNOSŤ ŠPAČINCE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Špačince
Na vŕšku 413/5, 919 51 Špačince
e-mail: farnost.spacince(at)abu.sk
tel.: 033/5573 138
kňazi vo farnosti:
Vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M., honorárny assessor, farský administrátor školský dekan
 
FARNOSŤ TRNAVA - KOPÁNKA
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava - Kopánka
Jána Hlubíka 11, Kopánka, 917 01 Trnava 1
e-mail: farnost.trnavakopanka(at)abu.sk
tel.: 033/5353 671
kňazi vo farnosti:
Don Juraj Kovaľ, SDB, farár
Don Mgr. Tomáš Danko, SDB, výpomocný duchovný
Don Štefan Kormančík, SDB, výpomocný duchovný
Don Peter Kvašňovský, SDB, výpomocný duchovný
Don Mgr. Jozef Špalek, SDB, výpomocný duchovný
Don Mgr. Slávko Švihra, SDB, výpomocný duchovný
 
FARNOSŤ TRNAVA - MESTO - SVÄTÉHO MIKULÁŠA
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava - mesto
M. Schneidera Trnavského 3, 917 01 Trnava 1
e-mail: dekanat.trnava(at)abu.sk
tel.: 033/5515 506
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Mgr. Jozef Gallovič, honorárny kanonik, farár dekan
Vdp. Dr. Peter Juhás, kaplán - farský vikár
Vdp. Mgr. Šimon Rábara, kaplán - farský vikár
P. Anton Imrich Baláž, SchP, výpomocný duchovný
Vdp. Mgr. Imrich Kováč, výpomocný duchovný
Vdp. Mgr. Marián Ondrejka, výpomocný duchovný
P. Daniel Silvester Špankovič, O.Praem, výpomocný duchovný
Dp. Mgr. Pius Ján Rajčany, T.c. O.Praem., diakon
Vsdp. Mgr. Lukáš Blažo, sekretár arcibiskupa, ceremoniár a notár, rektor kostola (Kostol sv. Heleny)
 
P. ThLic. František Xaverský Vladimír Olbert, OFM, duchovný rehoľnej spoločnosti a rektor kostola (Kostol sv. Jakuba)
P. Juniper Peter Barok, OFM, výpomocný duchovný (Kostol sv. Jakuba)
P. Daniel František Berta, OFM, výpomocný duchovný (Kostol sv. Jakuba)
P. Bc. Ing. Karol Miroslav Švarc, OFM, výpomocný duchovný (Kostol sv. Jakuba)

P. Mgr. Peter Girašek, SJ, duchovný rehoľnej spoločnosti (Kostol Najsvätejšej Trojice)
P. Bc. Ing. Peter Buša, SJ, rektor kostola (Kostol Najsvätejšej Trojice)
P. Mgr. Martin Benko, SJ, duchovný správca UPC sv. Stanislava Kostku
P. CsLic. Mgr. Ing. Jozef Bartkovjak, SJ, výpomocný duchovný (Kostol Najsvätejšej Trojice)
P. ThDr. Cyril Šesták, SJ, PhD., výpomocný duchovný (Kostol Najsvätejšej Trojice)
 
FARNOSŤ TRNAVA - MODRANKA
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava - Modranka
Pútnická 4, 917 05 Trnava 5
e-mail: farnost.modranka(at)abu.sk
tel.: 033/5543 052
kňazi vo farnosti:
Vsdp. JCLic. Peter Škultéty, honorárny assessor, farár súdny vikár
Vdp. ThDr. Alojz Lackovič, PhD., honorárny assessor, výpomocný duchovný
 
FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, TRNAVA - PREDNÁDRAŽIE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Božieho milosrdenstva, Trnava - Prednádražie
Botanická ulica 52, 917 08 Trnava - Prednádražie
e-mail: farnost.trnavaprednadrazie(at)abu.sk
tel.: 0951 163 881
kňazi vo farnosti:
Vdp. PaedDr. Patrik Katrinec, farár
 
FARNOSŤ TRNAVA - TULIPÁN
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava - Tulipán
Tulipánová 22, 917 02 Trnava 2
e-mail: farnost.trnavatulipan(at)abu.sk
tel.: 033/5516 298
kňazi vo farnosti:
P. Wiesław Wladysław Zając, OSPPE, farár a rektor kostola sv. Jozefa
P. Mgr. Vladimír Bartko, OSPPE, duchovný rehoľnej spoločnosti
P. Mgr. Martin Lehončák, OSPPE, kaplán - farský vikár
P. Grzegorz Wach, OSPPE, kaplán
 
Vsdp. Mgr. Rudolf Kopinec, honorárny assessor, nemocničný kaplán a rektor kaplnky
Vdp. Mgr. Mário Račko, nemocničný kaplán a vicerektor kaplnky
 
FARNOSŤ VODERADY
(filiálky: Pavlice, Slovenská Nová Ves)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Voderady
919 42 Voderady 248
e-mail: farnost.voderady(at)abu.sk
tel.: 033/5590 190
kňazi vo farnosti:
Vdp. JCLic. Daniel Lukačovič, farár
 
FARNOSŤ ZAVAR
(filiálka: Dolné Lovčice)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zavar
Hlavná 16, 919 26 Zavar
e-mail: farnost.zavar(at)abu.sk
kňazi vo farnosti:
Vdp. JCLic. Ján Bederka, farár
 
FARNOSŤ ZELENEČ
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zeleneč
919 21 Zeleneč 122
e-mail: farnost.zelenec(at)abu.sk
tel.: 033/5541 034
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Jozef Lehocký, farár

Schematizmus Trnavskej arcidiecézy podľa názvu farností

- posledná aktualizácia prebehla 16. apríla 2024.
- (predchádzajúca aktualizácia: 6.04.2024; 4.03.2024; 27.02.2024; 5.02.2024; 11.01.2024; 2.01.2024; 1.12.2023; 1.11.2023; 3.10.2023; 30.09.2023; 18.09.2023; 15.09.2023; 12.09.2023; 1.09.2023; 17.08.2023; 9.08.2023; 1.08.2023; 13.07.2023; 1.07.2023; 22.12.2022; 1.11.2022; 11.10.2022; 6.10.2022; 5.09.2022; 17.08.2022; 25.07.2022; 23.07.2022; 4.07.2022; 12.06.2022; 9.06.2022; 19.05.2022; 4.04.2022; 7.02.2022; 15.01.2022; 10.01.2022)
 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY