Kolegiálna kapitula sv. Mikuláša v Trnave

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v 173-roku od vzniku Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave (Capitulum Insignis Collegiatae Ecclesiae Tirnaviensis ad S. Nicolaum Episcopum) potvrdil jej kánonicko-právnu existenciu a menoval na uprázdnené kanonikáty nových členov kapituly.

V roku 1543 sa kvôli nebezpečenstvu tureckej invázie do vtedajšej Európy presťahoval ostrihomský arcibiskup spolu s katedrálnou kapitulou z Ostrihomu do Trnavy. Toto rozhodnutie urobil arcibiskup Pavol z Vardy (1526-1549). Trnava sa vtedy na dlhé obdobie stala centrom kultúrneho i náboženského života krajiny. K návratu arcibiskupa a katedrálnej kapituly do Ostrihomu prišlo v roku 1820 z rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa prímasa Alexandra kardinála Rudnaya (1819-1831), rodáka zo Svätého Kríža nad Váhom (v súčasnosti Považany). Z tohto dôvodu sa vážne premýšľalo nad tým, ako nahradiť katedrálnu kapitulu, aby po jej presťahovaní do Ostrihomu nezostala Trnava osirotená.
 
Približne po štvrťstoročí ostrihomský arcibiskup Jozef Kopácsy (1838-1847) zriadil šesťčlennú Kolegiálnu kapitulu sv. Mikuláša v Trnave. 16. februára 1843 ju zriaďovacou listinou potvrdil rakúsky panovník Ferdinand I. Prvý štatút kolegiálnej kapituly bol schválený ostrihomským arcibiskupom Jozefom Kopacsom 31. decembra 1843. Slávnostná inštalácia kanonikov sa konala 1. januára 1844 v Kostole sv. Mikuláša.
 
V novodobej histórii trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch dekrétom č. 9840/2016 potvrdil kánonicko-právnu existenciu Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave, zriadenej v kolegiálnom a zároveň farskom kostole, povýšenom v roku 2008 pápežom Benediktom XVI. na baziliku menšiu (basilica minor), a 6. decembra 2016 ju obnovil menovaním nových členov na uprázdnené kanonikáty tejto kapituly, ktoré boli do toho dňa dlhodobo neobsadené po odchode všetkých jej predchádzajúcich členov z tohto pozemského do večného života. V stredu 24. mája 2017, v predvečer slávnosti Nanebovstúpenia Pána, sa v Bazilike sv. Mikuláša konala slávnostná inštalácia týchto v decembri 2016 menovaných kanonikov.
 
Kongregácia pre klérus cez inštrukciu Ut Eminentiae zo dňa 18. marca 1987 pobáda kapituly k revízii štatútov kapitúl. Preto sa kanonici Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave zišli na zasadaní kapituly 1. mája 2017, kde odsúhlasili revíziu pôvodného štatútu z roku 1843 podľa súčasných noriem Katolíckej cirkvi. Pôvodná šesťčlenná Kolegiálna kapitula sv. Mikuláša v Trnave sa tak rozšírila na sedemčlennú. Štatút, po zrelom uvážení, schválil trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch 31. októbra 2017. Nový kanonikát kanonika penitenciára bol obsadený menovaním zo dňa 3. novembra 2017.

KANONICI KOLEGIÁLNEJ KAPITULY SV. MIKULÁŠA V TRNAVE OD R. 2016-2017:
  • KANONIK PREPOŠT - vsdp. Mons. Ján Pavčír
  • KANONIK LEKTOR - vsdp. Ján Hallon, farár dekan v Seredi
  • KANONIK KANTOR - vsdp. Mons. Stanislav Vojtko, farár dekan v Trnave
  • KANONIK KUSTOS - vsdp. Pavol Šintál, farár v Trakoviciach
  • KANONIK PENITENCIÁR - vsdp. Libor Škriputa, farár v Šoporni
  • KANONIK SENIOR - vsdp. Mons. Ladislav Tóth, farár v Diakovciach a biskupský vikár
  • KANONIK JUNIOR - vsdp. Róbert Kiss, farár dekan v Komárne a generálny vikár


(Historický náčrt je spracovaný podľa diela Hadriána Radvániho
"Kolegiátna (Družná) kapitula v Trnave")

Posledná aktualizácia prebehla 17. decembra 2020, 13:30 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY