Chronológia biskupov v Trnave

29. mája 1922 vzala Svätá Stolica celé územie Ostrihomskej arcidiecézy nachádzajúce sa v Československu do vlastnej správy a zriadila Apoštolskú administratúru, ktorú spravoval apoštolský administrátor. Boli nimi: Mons. ThDr. Pavol Jantausch, Mons. ThDr. Ambróz Lazík a Mons. RNDr. Július Gábriš. Pápež Pavol VI. 30. decembra 1977 konštitúciou "Qui divino" povýšil Trnavskú apoštolskú administratúru na stupeň diecézy a zároveň ju vyzdvihol na hodnosť metropolitného sídla s obvyklými privilégiami. Ako sufragánne diecézy mu podriadil diecézu banskobystrickú, košickú, nitriansku, rožňavskú a spišskú. Druhou konštitúciou "Praescriptionum sacrosancti" z toho istého dňa upravil pápež hranice slovenských diecéz. Vykonaním poveril kardinála Tomáška, ktorý 7. júla 1978 na slávnostnej sv. omši v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave promulgoval konštitúciu "Qui divino". Pápež Ján Pavol II. schválil 31. marca 1995 zmenu názvu Trnavskej arcidiecézy na Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu a Dómu sv. Martina v Bratislave udelil titul konkatedrály. Okrem toho pápež Ján Pavol II. zriadil novú cirkevnú provinciu so sídlom v Košiciach a pričlenil k nej Rožňavskú a Spišskú diecézu ako sufragánne diecézy. Svätý Otec Benedikt XVI. rozhodol 14. februára 2008 o reorganizácii diecéz na Slovensku a zriadil Bratislavskú arcidiecézu a Žilinskú diecézu. Metropolitné sídlo bolo presunuté z Trnavy do Bratislavy. Trnave ponechal titul arcidiecézy. (Schematizmus Trnavskej arcidiecézy, rok 2008)

 

TRNAVSKÍ APOŠTOLSKÍ ADMINISTRÁTORI


Mons. ThDr. Pavol Jantausch

 
Biskupské motto: "Pro veritate cum caritate".
 
Narodil sa 27. júna 1870 vo Vrbovom.
 
Na gymnáziu študoval v Trnave, Bratislave a Ostrihome.
Zmaturoval v Trnave 15. júna 1889.
Teológiu študoval na Pázmaneu vo Viedni; štúdium ukončil doktorátom.
21. septembra 1893 bol vo Viedni vysvätený za kňaza.
Ako kaplán pôsobil v Topoľčanoch, Smoleniciach, Bojnej a v Bratislave - Blumentáli.
V roku 1899 sa stal farárom v Dubovej.
V rokoch 1906 - 1922 pôsobil ako farár v Ludaniciach.
 
29. mája 1922 ho pápež Pius XI. poveril správou slovenskej časti Ostrihomského arcibiskupstva v úrade apoštolského administrátora.
Za biskupa bol konsekrovaný 14. júna 1925 v Trnave ako titulárny biskup prienenský.
V školskom roku 1936/37 sa pričinil o otvorenie Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Bol vymenovaný za jej veľkého kancelára.
V školskom roku 1938/39 zriadil Rímskokatolícke biskupské gymnázium v Trnave.
Vo svojom rodisku dal vybudovať v roku 1930 kláštor premonštrátok a ďalší z jeho iniciatívy vznikol v Dvorníkoch pri Hlohovci.
Stal sa zakladajúcim členom Spolku svätého Vojtecha a v rokoch 1922 - 1932 bol predsedom podporného Spolku Kolégia sv. Svorada.
Veľké finančné čiastky venoval na stavbu cirkevných škôl a na misie.
Zomrel 29. júna 1947 v Trnave. Pochovali ho v Trnave.
O rok neskôr boli jeho telesné pozostatky prevezené do rodiska - Vrbového. Uložené sú v kaplnke kláštora sestier premonštrátok.
 

Mons. ThDr. Ambróz Lazík

 
Biskupské motto: "Ave Crux".
 
Narodil sa 7. decembra 1897 v Trstíne.
 
Po maturite absolvovanej v malom seminári v Trnave nastúpil v roku 1917 na vojenskú službu, z ktorej sa vrátil v roku 1919 a pokračoval v bohosloveckých štúdiách v Nitre.
29. júna 1922 bol v Nitre vysvätený za kňaza.
Kaplánom bol v Dvoroch nad Žitavou a v Nových Zámkoch.
V roku 1925 sa stal biskupským archivárom - tajomníkom, potom kancelárom.
V roku 1933 získal doktorát z teológie.
V rokoch 1936 - 1940 bol generálnym vikárom Trnavskej apoštolskej administratúry.
V roku 1938 bol apoštolským protonotárom, kanonikom Bratislavskej družnej kapituly a rektorom Kňazského seminára v Bratislave.
V roku 1942 bol trnavským farárom (rozdelenie na tri farnosti), v roku 1945 bol generálnym vikárom.
 
Po smrti biskupa Pavla Jantauscha sa stal 8. júla 1947 administrátorom Trnavskej apoštolskej administratúry ad nutum.
14. augusta 1949 bol v Trnave konsekrovaný za biskupa ako titulárny biskup appijský.
V rokoch 1950 - 1951 bol izolovaný orgánmi komunistickej štátnej bezpečnosti vo svojej rezidencii.
Zomrel 20. apríla 1969 v Trnave. Pochovali ho v rodisku - v Trstíne.
 

Mons. RNDr. Július Gábriš

 
Biskupské motto: "Cum auxilio Divino".
 
Narodil sa 5. decembra 1913 v Tesárskych Mlyňanoch.
 
V roku 1933 maturoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach.
Po maturite ho prijali do biskupského seminára v Trnave, kde študoval tri roky až do zriadenia Teologickej fakulty v Bratislave (1936), kde svoje štúdium dokončil.
26. júna 1938 bol v Bratislave vysvätený za kňaza biskupom Pavlom Jantauschom.
Ako kaplán pôsobil v Tekovských Lužanoch, Holíči, Stupave a Mojmírovciach.
V rokoch 1938 - 1944 absolvoval Filozofickú a Prírodovedeckú fakultu v Bratislave.
Štúdium ukončil 25. novembra 1944 doktorátom.
Od septembra 1941 do roku 1950 učil na biskupskom gymnáziu v Trnave dejepis, zemepis a národné hospodárstvo.
V roku 1950 sa stal kaplánom v Mojmírovciach.
V roku 1951 ho menovali za správcu farnosti v Jablonici.
V roku 1962 ho biskup Ambróz Lazík menoval do Nového Mesta nad Váhom za správcu farnosti a prepošta novomestskej prepozitúry Panny Márie.
15. mája 1968 bol menovaný za generálneho vikára Apoštolskej administratúry v Trnave.
 
23. apríla 1969 ho pápež Pavol VI. menoval za ordinára Trnavskej apoštolskej administratúry s právomocami rezidentného biskupa.
Štyri roky trvalo, kým sa vláda ČSSR a Vatikán dohodli na menovaní štyroch biskupov pre vtedajšie Československo.
19. februára 1973 bol vyvolený za titulárneho biskupa dekorianskeho.
3. marca 1973 bol konsekrovaný za biskupa v Katedrále sv. Emeráma v Nitre arcibiskupom - neskorším kardinálom Agostinom Casarolim.
Zomrel 13. novembra 1987 v Trnave. Pochovali ho v rodisku - v Tesárskych Mlyňanoch.
(Posmrtne bol menovaný za titulárneho arcibiskupa.)
 

TRNAVSKÍ ARCIBISKUPI


Mons. Ján Sokol, Dr.h.c.

 
Biskupské motto: "Renovatio spiritualis per Mariam".
 
Narodil sa 9. októbra 1933 v Jacovciach.
 
23. júna 1957 bol v Bratislave vysvätený za kňaza.
V rokoch 1957 - 1958 bol kaplánom v Šuranoch,
v rokoch 1958 - 1960 kaplánom v Leviciach,
v rokoch 1960 - 1966 kaplánom v Bratislave - Novom Meste a v rokoch 1966 - 1968 vo farnosti Štúrovo.
V roku 1968 sa stal prefektom Kňazského seminára v Bratislave, odkiaľ však musel z dôvodu socialistickej normalizácie po dvoch rokoch odísť. V roku 1970 sa stal opäť kaplánom, tentoraz vo farnosti Sereď.
V roku 1971 bol menovaný za správcu farnosti Sereď a neskôr aj za sereďského dekana.
 
14. novembra 1987 ho Zbor konzultorov zvolil za administrátora Trnavskej arcidiecézy.
19. mája 1988 bol vymenovaný za titulárneho biskupa lunenského.
12. júna 1988 bol v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave konsekrovaný za biskupa.
26. júla 1989 bol vymenovaný za trnavského arcibiskupa a metropolitu Slovenska.
10. septembra 1989 bol uvedený do úradu.
22. apríla 1990 dostal v Bratislave metropolitné pálium.
31. marca 1995 bol vymenovaný za bratislavsko-trnavského arcibiskupa-metropolitu.
31. augusta 2000 bol zvolený za podpredsedu Konferencie biskupov Slovenska.
14. februára 2008 bol vymenovaný za trnavského arcibiskupa.
Od 18. apríla 2009 do 6. júna 2009 bol ešte apoštolským administrátorom Trnavskej arcidiecézy.
Od 18. apríla 2009 je emeritným trnavským arcibiskupom. Žije na odpočinku v Trnave.
 

Mons. Róbert Bezák, CSsR.

 
Biskupské motto: "Imple nos misericordia".
 
Narodil sa 1. marca 1960 v Handlovej.
 
17. júna 1984 bol v Banskej Bystrici vysvätený za kňaza.
V rokoch 1984 - 1985 bol kaplánom v Brezne.
Vojenskú službu absolvoval v rokoch 1986 - 1987.
V roku 1988 sa stal kaplánom v Detve, potom v Žiari nad Hronom a nakoniec farským administrátorom v Sklených Tepliciach.
V roku 1989 sa stal farským administrátorom v Tužine, potom v roku 1990 v Uľanke.
V rokoch 1990 - 1993 študoval postgraduálne morálnu teológiu na Akadémii Alfonsiana v Ríme.
V rokoch 1993 - 2005 pôsobil ako viceprovinciál Rímskokatolíckej viceprovincie redemptoristov na Slovensku.
V rokoch 1996 - 2002 bol predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.
V rokoch 2005 - 2008 pôsobil ako farský administrátor na Starých Horách.
Od roku 2008 až do menovania za trnavského arcibiskupa pôsobil ako farský administrátor vo farnosti Banská Bystrica-Radvaň.
 
18. apríla 2009 bol vymenovaný za trnavského arcibiskupa.
6. júna 2009 bol v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave konsekrovaný za biskupa a uvedený do úradu.
2. júla 2012 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. odvolaný z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy.
Je emeritným trnavským arcibiskupom.
 

Mons. Ján Orosch - súčasný sídelný trnavský arcibiskup

 
Biskupské motto: "Corde videre".
 
Narodil sa 28. mája 1953 v Bratislave.
 
6. júna 1976 bol v Bratislave vysvätený za kňaza.
Od roku 1976 bol kaplánom v Komárne.
V rokoch 1978 - 1982 pôsobil ako farský administrátor v Bušinciach.
V rokoch 1982 - 1983 bol farským administrátorom v Okoči.
V rokoch 1983 - 1984 pôsobil ako farský administátor v Hodruši - Hámroch.
Od roku 1984 až do roku 1990 pôsobil vo Vyškovciach nad Ipľom.
Farárom v Nových Zámkoch sa stal v roku 1990.
Ďalej ako farár pôsobil v rokoch 1991 - 1992 v Bratislave - Prievoze.
Od 1992 do 1993 pôsobil v Bratislave - Čunove.
V rokoch 1993 - 1999 bol dekanom - farským administrátorom v Štúrove
a od 1999 do 2004 bol dekanom - farárom v Štúrove.
 
2. apríla 2004 bol pápežom bl. Jánom Pavlom II. vymenovaný za titulárneho biskupa seminského.
2. mája 2004 bol v Trnave konsekrovaný za biskupa.
13. mája 2004 bol menovaný za generálneho vikára Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
21. marca 2008 bol menovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy.
2. júla 2012 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. menovaný za apoštolského administrátora Trnavskej arcidiecézy "sede vacante".
11. júla 2013 bol Svätým Otcom Františkom menovaný za trnavského arcibiskupa.
30. augusta 2013 slávnostne prevzal kánonické vlastnenie Trnavskej arcidiecézy v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa.
 

Posledná aktualizácia prebehla 3.11.2016, 17:30 h.

 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY