Ekonomická rada

"V jednotlivých diecézach sa má ustanoviť ekonomická rada, ktorej predsedá sám diecézny biskup alebo jeho delegát a ktorá pozostáva aspoň z troch veriacich vymenovaných biskupom, skutočných znalcov v ekonomických veciach, ako aj v občianskom práve a vyznačujúcich sa bezúhonosťou." (Kán. 492, §1 KKP) "Členovia ekonomickej rady sa majú vymenovať na päť rokov, ale po uplynutí tohto času môžu byť prijatí na ďalšie päťročia." (Kán. 492, §2 KKP) "Z ekonomickej rady sa vylučujú osoby, ktoré sú s biskupom spojené pokrvným alebo rodinným príbuzenstvom až do štvrtého stupňa." (Kán. 492, §3 KKP)

 
Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Členovia
Vdp. Mons. Ján Pavčír, kanonik, generálny vikár
Vdp. Róbert Kiss, kanonik, biskupský vikár, dekan - farár v Komárne
Vdp. Mgr. Pavol Šintál, kanonik, assessor, riaditeľ arcibiskupského úradu
Vdp. Ján Vido, assessor, ekonóm Trnavskej arcidiecézy
p. JUDr. Marián Janota, právnik
 
 
------
Kódex kánonického práva o úlohách ekonomickej rady hovorí:
 
"Ekonomická rada okrem úloh, ktoré sú jej zverené v V. knihe Časné majetky Cirkvi, má za úlohu každoročne podľa pokynov diecézneho biskupa pripraviť rozpočet príjmov a výdavkov, ktoré sa predvídajú pre celé riadenie diecézy na nasledujúci rok, ako aj na konci roka schváliť vyúčtovanie príjmov a výdavkov." (Kán. 493 KKP)
------
 

 

SPRÁVY

 

NOVINKY