Katechetický úrad

"Východiskom pre organizáciu katechetickej pastorácie je biskup a diecéza. Diecézny katechetický úrad (Officium Catechisticum) je orgánom, ktorým biskup, hlava spoločenstva a učiteľ kresťanskej náuky, riadi a usmerňuje všetky katechetické činnosti... Aby katechetický úrad mohol spĺňať svoje úlohy, má ho tvoriť skupina ľudí naozaj skúsených v tejto oblasti; šírka a rôznorodosť otázok, o ktoré sa má katechetický úrad zaujímať, vyžadujú si podeliť zodpovednosť viacerým kompetentným ľuďom. Je dobré, aby sa táto diecézna služba bežne skladala z kňazov, rehoľníkov a laikov. Katechéza je natoľko základnou činnosťou v živote partikulárnej cirkvi, že nijaká diecéza nemôže byť bez katechetického úradu." (Všeobecné direktórium pre katechizáciu, č. 266-267)

Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu
Vsdp. Mons. Mgr. Ladislav Tóth, kanonik, assessor
biskupský vikár pre katechizáciu a školstvo
e-mail: ladislav.toth(at)abu.sk
 
Metodička
Sr. Mgr. Barbara Šranková, FMA
e-mail: barbara.srankova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 127
 
Korešpondenčná adresa
Rímskokatolícka cirkevTrnavská arcidiecéza
Diecézny katechetický úrad
Jána Hollého 10
917 66 Trnava 1
e-mail: dkutrnava(at)gmail.com
web: www.dkutrnava.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY