Menovacia bula

Vo štvrtok 11. júla 2013 Svätý Otec František vymenoval Mons. Jána Oroscha za trnavského arcibiskupa. Do úradu arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy bol povýšený uvoľnením z titulárneho biskupa seminského a z úradu apoštolského administrátora Trnavskej arcidiecézy "sede vacante".

 
Originál menovacej buly v latinskom jazyku:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preklad menovacej buly v slovenskom jazyku:
(preklad: Mons. Ferdinand Javor)
 
BISKUP FRANTIŠEK SLUHA BOŽÍCH SLUHOV
Ctihodnému bratovi Jánovi Oroschovi, predtým titulárnemu biskupovi seminskému a apoštolskému administrátorovi Trnavskej arcidiecézy, sede vacante, po odvolaní arcibiskupa tejže Trnavskej arcidiecézy pozdrav a apoštolské požehnanie. Keďže sme ustanovený na Katedru svätého Petra a máme na starosti dobro celého Pánovho stáda, chceme sa postarať o uprázdnenú Trnavskú arcidiecézu. Po porade s Kongregáciou pre biskupov sme presvedčený, že bude najlepšie, ak zveríme jej správu tebe, ctihodný brat, vynikajúcemu osvedčenými darmi ducha a srdca a nadostač znalému miestnych pastoračných pomerov. Svojou najvyššou apoštolskou mocou ťa teda uvoľňujeme z miesta seminského titulárneho biskupa a zo spomenutého úradu a menujeme ťa za TRNAVSKÉHO ARCIBISKUPA so všetkými právami a povinnosťami. A nariaďujeme, aby si sa postaral o prečítanie tejto listiny svojmu kléru a ľudu, ktorých povzbudzujeme, aby ťa ochotne sprevádzali a zostávali úzko spojení s tebou. A napokon ti, ctihodný brat, na príhovor preblahoslavenej Panny Márie vyprosujeme prehojné dary Ducha Tešiteľa, Pána a Oživovateľa, aby si sa podporený ich pomocou usiloval o to, žeby veriaci, ktorí sú ti zverení, vedení tvojím príkladom napredovali v zdravej viere, v radostnej nádeji a vo vytrvalej láske, vytrvalo sa zúčastňovali na stoloch Božieho slova a Eucharistie a tak dosiahli nebeský chlieb života a oltár večnosti. Kristov pokoj a svetlo nech sú stále s tebou a s vynikajúcim trnavským cirkevným spoločenstvom, ktoré nám je veľmi drahé. Dané v Ríme u Svätého Petra jedenásteho dňa mesiaca júla v dvetisíc trinástom roku Pána, v prvom roku nášho pontifikátu.
 
František
 
František Di Felice, apoštolský protonotár
 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY