Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy vo Vrbovom

TRNAVA 20. marca 2024 - Trnavská arcidiecéza vyhlásila 20. marca 2024 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom.

Zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je možné nájsť v priložených dokumentoch:
 
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať, alebo doručiť osobne, najneskôr do 26. apríla 2024 na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy. Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie CZUŠ Vrbové - neotvárať“.
 
ThLic. Ján Polák, PhD., riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu
 
facebook sharing button Zdieľaj
Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy vo Vrbovom

Informácie.

NOVINKY