Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví

BADÍN 4. marca 2019 - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne bol dnes, v pondelok 4. marca, dejiskom historicky druhého stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Zúčastnil sa na ňom aj predseda vlády SR Peter Pellegrini. Najvyšší predstavitelia cirkví na stretnutí prijali vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení.

 
-----------------------------------------------------------------
 
Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví

Slovensko patrí ku krajinám, kde si mnoho ľudí dobre uvedomuje význam manželstva a rodiny a zároveň vie rozpoznať škody, ktoré spoločnosti spôsobuje genderová ideológia. Oceňujeme všetky kroky, ktoré napomáhajú dobru rodín a manželstiev.

My, predstavitelia kresťanských cirkví, chceme pripomenúť, že genderová ideológia je pseudovedeckou „náukou“, podľa ktorej sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne neutrálna. Pohlavie a rod sú v nej úplne oddelené, rod v ponímaní tejto ideológie je len kultúrnym konštruktom. Z tohto hľadiska je sexuálna identita ľudskej osoby v spoločnosti vyhlasovaná iba za kultúrny produkt, ktorý vraj nemá nijaký základ v ľudskej prirodzenosti.

Upozorňujeme na úlohu, ktorú pri šírení genderovej ideológie zohráva manipulácia s jazykom. Deje sa to napríklad vtedy, ak namiesto otca a mamy hovoríme o rodičovi jedna a rodičovi dva; ak termínom manželstvo označujeme aj iné spolužitie ako spolužitie muža a ženy; keď namiesto jednoznačného pojmu „násilie v rodinách“ hovoríme o takom násilí, ktoré je podmienené alebo vyvolané rodom. Je vecou spravodlivosti, aby sa realita a pravda neprekrúcali.

Zavedením danej ideológie do legislatívy tieto snahy nekončia. Ich cieľom je ovplyvniť vzdelávací proces, aby občania považovali za normálne tvrdenia, ktoré genderová ideológia hlása. Sme presvedčení, že z etickej a náboženskej výchovy nemožno vylúčiť výchovu k zodpovednému manželstvu, rodičovstvu a duchovným hodnotám, na ktorých naša spoločnosť bola historicky vybudovaná.

Genderovú ideológiu prekonáme len jej jednoznačným odmietnutím, návratom ku kresťanskej antropológii a účinnej rodinnej politike. V Kristovom evanjeliu a kresťanskej teológii nachádzame pravdu o ľudskej láske. Máme vážne obavy, že sa v našej krajine nedostatočne prihliada na spoločenskú hodnotu manželstva, rodičovstva a rodiny. V manželstve medzi jedným mužom a jednou ženou, ktoré smeruje ku vzniku rodiny, by sme mali byť schopní rozpoznať najdôležitejšie hodnoty pre spoločnosť: nenahraditeľný dar ľudského života, rovnosť v dôstojnosti muža a ženy - a chápať ich odlišnosť ako dobro.

Z týchto dôvodov sa obraciame na predstaviteľov verejného života a na všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme tak v legislatíve, ako aj vo vzdelávacom procese odmietli každý prejav genderovej ideológie. Zároveň potvrdzujeme stanovisko spred roka, v ktorom sme vyjadrili naše presvedčenie o nevyhnutnosti odmietnuť Istanbulský dohovor, ktorý zneužíva tému násilia na šírenie genderovej ideológie.

Slovenská republika by si mala nielenže zachovať zvrchovanosť v ústavnom definovaní hodnôt rodiny, manželstva a rovnosti medzi mužmi a ženami, ale svojimi stanoviskami aktívne ovplyvňovať smerovanie vývoja celej Európskej únie. Žiadame teda, aby na rokovania v inštitúciách Európskej únie alebo v iných orgánoch medzinárodných organizácií boli za Slovensko vysielaní delegáti a zástupcovia schopní jasne deklarovať nesúhlas Slovenskej republiky s takto chápanou genderovou ideológiou a nepripustiť zasahovanie do týchto hodnôt, potvrdených našou ústavou.

V Badíne, 4. marca 2019

-----------------------------------------------------------------
 
A keresztyén egyházak legfelsőbb képviselőinek nyilatkozata
 
Szlovákia azon országok közé tartozik, amelyekben sok ember jól tudatosítja a házasság és a család jelentőségét, és egyúttal fel tudja ismerni azon károkat, amelyeket a gender ideológia okoz a társadalom számára. Értékelünk minden olyan lépést, amely a házasságokat és a családokat segíti.
 
Mi, a keresztény egyházak képviselői, szeretnénk emlékeztetni, hogy a gender ideológia olyan áltudományos „tan”, amely szerint egy emberi lény a nemét tekintve neutrálisnak születik. A nemiség és a nemi szerep benne teljesen el van különítve, a nemi szerep – ezen ideológia felfogásában – csupán egy kulturális szerkezet. Ebből a szempontból nézve az emberi személy szexuális identitását a társadalomban csupán kulturális terméknek hirdetik, amelynek állítólag nincs semmilyen alapja az emberi természetben.
 
Figyelmeztetünk a nyelvhasználat manipulálásának szerepére a gender ideológia terjesztésénél. Ez abban az esetben történik, ha például apa és anya helyett egyes számú szülőről és kettes számú szülőről beszélünk; ha a házasság kifejezéssel más együttélést is jelölünk, mint a férfi és a nő együttélését; ha a „családon belüli erőszak” egyértelmű fogalma helyett olyan erőszakról beszélünk, amelynek feltétele vagy előidézője a nemi szerep. Igazságosság kérdése, hogy a valóság és igazság ne legyen kiforgatható.
 
Az érintett ideológia jogszabályi környezetbe való bevezetésével ezek a törekvések nem érnek véget. Céljuk befolyást gyakorolni az közoktatásra, hogy a polgárok normálisnak gondolják a gender ideológia által hirdetett állításokat. Meg vagyunk győződve, hogy az etikai nevelésből és hittanoktatásból nem szabad kizárni a felelős házasságra, szülői hivatásra és szellemi értékekre való nevelést, amelyekre a történelem során társadalmunk felépült.
 
A gender ideológiát csak annak egyértelmű elutasításával, a keresztény antropológiához és hatékony család-politikához való visszatéréssel küzdhetjük le. Krisztus evangéliumában és a keresztény teológiában megtalálható az emberi szeretetről szóló igazság. Komolyan aggódunk, hogy országunkban a házasság, a szülői hivatás és a család társadalmi értéke nem kap elegendő figyelmet. Egy férfi és egy nő házasságában – amely a család létrejöttéhez vezet – képesnek kell lennünk felismerni a társadalom számára legfontosabb értékeket: az emberi élet pótolhatatlan ajándékát, a férfi és a nő méltóságában való egyenlőséget – és különbözőségüket jóként értelmezni.
 
Ezen okoknál fogva fordulunk a közélet képviselőihez és minden jóakaratú emberhez, hogy mind a jogszabályozásban, mind a közoktatásban utasítsuk el a gender ideológia minden megnyilvánulását. Egyszersmind megerősítjük tavalyi álláspontunkat, amelyben kifejeztük meggyőződésünket az isztanbuli egyezmény elutasításának szükségességéről, amely egyezmény visszaél az erőszak témájával a gender ideológia terjesztése érdekében.
 
A Szlovák Köztársaság nemcsak hogy meg kell őriznie szuverenitását a család, a házasság, és a férfi és nő közötti egyenlőség alkotmányos meghatározásában, hanem állásfoglalásaival aktívan befolyásolnia kellene az egész Európai Unió fejlődésének irányát. Kérjük tehát, hogy az Európai Unió intézményeiben vagy a nemzetközi szervezetek egyéb szerveiben történő tárgyalásokra olyan küldöttek és képviselők legyenek delegálva Szlovákiából, akik képesek világosan deklarálni a Szlovák Köztársaság egyet nem értését az így értelmezett gender ideológiával, és nem engedik az alkotmányunk által megerősített ezen értékeinkbe való beavatkozást.
 
Erdőbádonyban (Badín), 2019. március 4.

-----------------------------------------------------------------
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví

Ilustračné foto. (Zdroj: tkkbs.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »