Volá ťa Pán do svojej služby? Odpovedz mu podaním prihlášky na štúdium teológie

TRNAVA 12. mája 2020 - Prihlášku na denné 6–ročné magisterské štúdium na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského určené pre kandidátov kňazstva, ale aj pre laikov, je možné podať do 31. mája 2020. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sa obracia na farnosti, spoločenstvá a rodiny s prosbou o úprimné a vytrvalé modlitby za nové duchovné povolania.

Mladí muži, ktorí cítia kňazské povolanie a chcú na bu­dúci formačný rok nastúpiť do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, nech po­šlú prihlášku (tlačivo ŠEVT-u) prostredníctvom svojho farského úradu na RKCMBF UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava.
 
K prihláške treba priložiť:
  • krstný list so záznamom o prijatí sviatosti birmovania
  • rodný list
  • sobášny list rodičov z farského úradu
  • maturitné vysvedčenie (prípadne polročné vysvedčenie pred maturitou-vysokoškoláci vysokoškolský diplom) - môže byť aj ove­rená kópia
  • lekárske svedectvo o zdravotnom stave (vyplniť na prihláške - tlačivo ŠEVT-u)
 
Termín podania prihlášky je najneskôr do 31. mája 2020. Dátum prijímacej skúšky oznámi RKCMBF UK. Bližšie informácie nájdete aj na https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/.
 
Na adresu Arcibiskupského úradu v Trnave (adresujte priamo na trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha) treba poslať odporúčanie duchovného farnosti podľa kritérií zverejnených v Obežníku Trnavskej arcibiskupskej kúrie ACAT N. II/MMXIX, bod č. 8. Termín podania odporúčania je tiež najneskôr do 31. mája 2020. Dátum pohovorov oznámi Arcibiskupský úrad v Trnave.
 
-to abu-
 
Volá ťa Pán do svojej služby? Odpovedz mu podaním prihlášky na štúdium teológie

Na ilustračnej snímke sú podmienky k štúdiu katolíckej teológie. (Zdroj: www.facebook.com)

SPRÁVY

 

NOVINKY