Vo farnosti Prednádražie slávili trojdnie Božieho milosrdenstva

TRNAVA 16. apríla 2018 - V dňoch 6. – 8. apríla sa vo farnosti Trnava - Prednádražie konalo trojdnie zamerané na oslavu sviatku Božieho milosrdenstva. Hlavným mottom stretnutia boli slová sv. Jána Pavla II.: "Kráčajte vždy vo svetle vzkrieseného Krista. Buďte silný vo viere a v láske k blížnemu. Zachovajte si svoje slovenské tradície a svoje dedičstvo viery."

V piatok 6. apríla bol kazateľom a hlavným celebrantom svätej omše večer bývalý trnavský kaplán Milan Cehlárik, ktorý v úvode poznamenal, že do farnosti prichádzal iba vysluhovať sviatosť zmierenia pred veľkonočnými či vianočnými sviatkami, ale ešte tu svätú omšu neslávil, a preto rád prijal pozvanie. V homílii pozornosť prítomných zameral na silu a hodnotu kresťanskej viery. Svätú omšu svojím spevom sprevádzal domáci zbor Chorus misericordias Dei pod vedením organistu a dirigenta Petra Vymazala. Súčasťou toho dňa bola aj moderovaná adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou v duchu Taizé.
 
V sobotu 7. apríla prijal pozvanie byť hlavným celebrantom a kazateľom na večernej svätej omši trnavský rodák, kaplán farnosti Bošáca Martin Klement. V úvode prezradil, že je už päť rokov aj farníkom, keďže sa jeho rodičia presťahovali do farnosti Prednádražie. V homílii sa zameral na význam nádeje, pričom pridal niekoľko svedectiev zo svojho života, ktorý teraz prežíva ako kaplán vo farnosti Bošáca v novomestskom dekanáte. Svätú omšu svojim spevom obohatil zbor Cantica Sacra Tyrnaviae z neďalekého jezuitského kostola pod vedením dirigenta a zbormajstra Petra Reifersa. Po svätej omši sa konalo stretnutie pod názvom Svedectvá o Božom dotyku.
 
Jedným z tých, ktorí vydávali svedectvo o svojom živote, bol aj Pavol Reisel, bohoslovec z Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Rozprávanie o tom, aké Božie dotyky zažil, zaujali všetkých prítomných. Hlboko zapôsobilo aj svedectvo kňaza Emila Šútora, ktorý rozprával o svojej ceste ku kňazstvu. Obaja účinkujúci zhodne potvrdili, akou silou je pre nich pobyt pred svätostánkom, kde môžu hlboko prežívať prítomnosť eucharistického Krista medzi nami a získavať tak silu potrebnú pre každodenné správne rozhodnutia.
 
V nedeľu 8. apríla oslava sviatku Božieho milosrdenstva vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorej predsedal Mons. Daniel Ižold, rektor kňazského seminára v Bratislave. V príhovore pripomenul význam a potrebu odpúšťania. Priebeh svätej omše obohatili svojim spevom deti a mamičky z rodinného spevokolu Faustínček pod vedením Janky Ondríkovej.
 
TO ABU informoval Marián Díreš
 
Vo farnosti Prednádražie slávili trojdnie Božieho milosrdenstva

V piatok 6. apríla bol kazateľom a hlavným celebrantom svätej omše večer bývalý trnavský kaplán Milan Cehlárik. (Foto: Tomáš Hrušovský)

SPRÁVY

 

NOVINKY