Vo farnosti Dunajská Streda inštalovali nového farára dekana

DUNAJSKÁ STREDA 5. augusta 2022 - Vo štvrtok 4. augusta sa vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie (sv. Juraja) uskutočnila slávnostná svätá omša, v rámci ktorej kanonik Mons. Róbert Kiss, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, uviedol do úradu nového farára farnosti Dunajská Streda a do úradu dekana Dunajskostredského dekanátu doterajšieho farára farnosti Dolný Štál, vdp. Kristiána Bozaya.

Na úvod svätej omše pozdravil v mene trnavského arcibiskupa Jána Oroscha prítomných kňazov i veriacich hlavný celebrant kanonik Róbert Kiss, ktorý je jedným z generálnych vikárov Trnavskej arcidiecézy. V minulosti aj on sám zastával úrad farára tejto farnosti. Poďakoval za obetavú a úspešnú pastoračnú službu doterajšiemu správcovi farnosti Dunajská Streda Mons. Ladislavovi Jánovi Szakálovi, ktorý v nej pôsobil deväť rokov. Následne prečítali menovací dekrét, vydaný Arcibiskupským úradom v Trnave v zmysle príslušných kánonov Kódexu kánonického práva. Po prísahe nového farára slávnosť pokračovala bohoslužbou slova.
 
Po homílii nasledoval obrad obnovy kňazských sľubov a obrad vyznania viery nového farára, ktorý týmto prevzal jurisdikčnú právomoc nad farnosťou a dekanátom. Svätá omša pokračovala obvyklým spôsobom. Koncelebrovali ju nový kaplán farnosti Dunajská Streda, vdp. Peter Sklenár a viacerí kňazi z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, vrátane doterajšieho farára Mons. Ladislava Jána Szakála. Na slávnosti za zúčastnil aj primátor mesta Dunajská Streda JUDr. Zoltán Hájos, viceprimátori A. László Szabó a Attila Karaffa, viacerí poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia kultúrneho a spoločenského života, Spevácky zbor sv. Juraja, Rytieri sv. Juraja a Rytieri sv. Štefana a ďalší.
 
Na záver slávnosti nasledovali príhovory zo strany zástupcov maďarsky i slovensky hovoriacich farníkov. Vyjadrili v nich vďaku odchádzajúcemu pánovi farárovi, ale aj ochotu pomáhať novému dekanovi Kristiánovi Bozayovi. K svojim oltárnym bratom a k veriacim sa prihovoril aj nový farár a dekan: „Pre mňa ako farára je toto poslanie veľkou výzvou a nebolo ľahké ho prijať. (...) Cítim a uvedomujem si zodpovednosť a váhu tejto služby, a preto by som vás chcel poprosiť o spoluprácu a službu. (...) Pán potrebuje dobré srdcia, uvažujúcich ľudí, obetavú lásku, pracovité ruky a ducha modlitby.“ Poďakoval sa svojmu predchodcovi, vedeniu mesta a dunajskostredčanom za ich neustálu pomoc a spoluprácu. Po svätej omši nasledovalo v okolí kostola a v priestoroch farského úradu pohostenie, ktorým sa v priateľskej atmosfére ukončila táto nevšedná slávnosť.
 
TO ABU informoval Peter Sklenár
 
facebook sharing button Zdieľaj
Vo farnosti Dunajská Streda inštalovali nového farára dekana

Na úvod svätej omše pozdravil v mene trnavského arcibiskupa Jána Oroscha prítomných kňazov i veriacich hlavný celebrant kanonik Róbert Kiss, ktorý je jedným z generálnych vikárov Trnavskej arcidiecézy. (Foto: Kristína Újová)

NOVINKY