Valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha sa konalo v Trnave

TRNAVA 27. apríla 2015 - Slávnostnou svätou omšou v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave sa v sobotu 25. apríla začalo 87. valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha (VZ SSV).

Hlavný celebrant Mons. Ján Orosch, predseda SSV a trnavský arcibiskup v homílii vyzdvihol osobnosť a dielo patróna spolku sv. Vojtecha. Ocenil svätcovu odvahu i túžbu po spáse ľudí a priblížil ho ako osobnosť stredoeurópskeho formátu, najmä krajín Vyšehradskej štvorky, dokonca ho označil za spolupatróna Európy. Práve pre jeho kvality zvolil Andrej Radlinský sv. Vojtecha za patróna inštitúcie, ktorá mala upevňovať nielen národné povedomie, ale aj prispievať k šíreniu gramotnosti medzi pospolitým ľudom. Arcibiskup Ján Orosch povzbudil všetkých účastníkov valného zhromaždenia, aby ani oni nestrácali odvahu nasledovať tohto svätca.

Po prezentácii účastníkov otvoril predseda SSV Ján Orosch rokovaciu časť valného zhromaždenia v sále Marianum, ktorá patrí k budovám Arcibiskupského úradu v Trnave. Zo 150 pozvaných delegátov bolo prítomných 84, čo je podľa Stanov SSV dostačujúci počet na prijímanie všetkých rozhodnutí. Program pokračoval v súlade so schváleným rokovacím poriadkom pod vedením pracovného predsedníctva, ktoré tvorili predseda SSV Mons. Ján Orosch, podpredseda SSV Jozef Opatovský, riaditeľ SSV Ivan Šulík a tajomník SSV Daniel Dian.

Na začiatku rokovania Spolok sv. Vojtecha udelil Pamätný list Božene Kusej z Komjatíc a Františkovi Kučminovi z Bardejova za ich obetavú a neoceniteľnú prácu pri šírení kresťanskej literatúry vo svojich miestnych skupinách SSV a Jánovi Weissovi, CSc., za mimoriadnu podporu činnosti SSV. Okrem toho udelil Spolok sv. Vojtecha dve strieborné medaily. Prvú získal bývalý riaditeľ SSV Mons. Vendelín Pleva za svoju podporu pri rozvíjaní činnosti SSV, druhá bola udelená dlhoročnej zamestnankyni SSV Ľudmile Čuntalovej za svedomitú a vytrvalú prácu.
 
Po voľbách návrhovej, mandátovej a volebnej komisie predniesol riaditeľ SSV Ivan Šulík správu o činnosti SSV medzi valnými zhromaždeniami. Potom nasledovala správa o činnosti Výboru a Predsedníctva SSV, ktorú predostrel tajomník SSV Daniel Dian a správa o činnosti Kontrolnej a rozhodcovskej komisie, ktorú predniesla jej predsedníčka Alica Harišová. Delegáti VZ SSV odsúhlasili návrh na zmenu niektorých častí Stanov SSV a vzápätí riaditeľ SSV priblížil návrh plánu činnosti SSV na roky 2015 – 2019. V závere sobotnej predpoludňajšej časti rokovania prebehli voľby do grémií Spolku svätého Vojtecha.
 
V diskusnej časti delegáti predkladali požiadavky, týkajúce sa intenzívnejšej práce pri získavaní nových členov SSV, vydávania literatúry ako aj liturgických kníh, najmä liturgického spevníka. Po vyhlásení výsledkov volieb nasledovalo schválenie uznesení z Valného zhromaždenia Spolku svätého Vojtecha. Valné zhromaždenie zaslalo aj pozdravný telegram predsedovi Konferencie biskupov Slovenska, bratislavskému arcibiskupovi - metropolitovi Mons. Stanislavovi Zvolenskému.

Noví členovia Výboru Spolku sv. Vojtecha

Predseda
Mons. Ján Orosch - menovaný KBS

Riaditeľ
Ivan Šulík

Zvolení členovia (poradie podľa získaného počtu hlasov):
Daniel Dian, Bratislava; Štefan Bošnák, Trnava; Jozef Opatovský, Trnava; Vendelín Pleva, Bratislava; Peter Čerňanský, Trnava; Vladimír Farkaš, Partizánske; Peter Štálnik, Nitrianska Blatnica; Peter Gajdoš, Bošany; Ľubomíra Haršányová, Trnava; Pavol Zvara, Nitra; Anna Olejníková, Levoča; Marián Sabo, Žilina; Terézia Drdulová, Smolenice

Členovia menovaní diecéznymi biskupmi:
Ján Hudec, Bratislavská arcidiecéza; Branislav Popelka, Trnavská arcidiecéza; Martin Bošanský, Nitrianska diecéza, Gabriel Brendza, Banskobystrická diecéza; Štefan Fábry, Žilinská diecéza; Aurel Halajčík, Košická arcidiecéza; Ľubomír Štefaňák, Spišská diecéza; Milan Kerdík, Rožňavská diecéza; Gabriel Paľa, Gréckokatolícke eparchie; Michal Chuda, Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zložiek.
 
Členovia Kontrolnej a rozhodcovskej komisie Jozef Gazdík, Žilina-Bánová; Alica Harišová, Plevník; Stanislav Bernolák, Dolný Kubín; Dagmar Uhrová, Malacky; Anton Vaľko, Košice.
 
zdroj: www.tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha sa konalo v Trnave

Slávnostnou svätou omšou v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave sa v sobotu 25. apríla začalo 87. valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha. (zdroj foto: www.ssv.sk)

NOVINKY