Požehnali obnovenú školu a Kaplnku blahoslaveného Titusa

TRNAVA 1. decembra 2017 - „Nie každý má príležitosť byť a pôsobiť na škole, z ktorej vzišiel svätec.“ Tieto slová homílie adresoval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch všetkým, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa slávnostného požehnania nových a obnovených priestorov historickej budovy na ulici Jána Hollého 9 v Trnave vo štvrtok 30. novembra. Od začiatku školského roka 2017/2018 tu realizujú svoju činnosť cirkevné školy Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha a Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury.

V pontifikálnej svätej omši, ktorá sa konala v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave za účasti vzácnych hostí z oblasti duchovnej, verejnej a spoločenskej, vyjadrili pedagógovia a študenti oboch cirkevných škôl vďaku Pánu Bohu za požehnania a milosti v doterajšej činnosti a za návrat do pôvodných priestorov bývalého biskupského gymnázia. V homílii si mohli prítomní hostia vypočuť okrem iného aj historický prierez životom gymnázia, ktoré svojou činnosťou a poslaním odovzdáva mladej generácii nielen vedomosti, ale aj kresťanské hodnoty.
 
V druhej časti pokračovalo požehnanie školskej kaplnky v priestoroch škôl, ktorá ako prvá na svete je zasvätená blahoslavenému donovi Titusovi Zemanovi. Ten pôsobil ako pedagóg na tunajšom gymnáziu. Následne sa uskutočnilo požehnanie ostatných priestorov cirkevných škôl.
 
Slávnostná akadémia pokračovala v sále Marianum, kde študenti a absolventi pripravili pre hostí slovom, hrou a spevom hodnotný program. Riaditeľ oboch cirkevných škôl Ľuboš Hašan vo svojom príhovore poukázal na historický okamih - míľnik doby, že po 72 rokoch sa opäť otvorili brány Arcibiskupského gymnázia v jeho pôvodných priestoroch.  Zároveň odzneli slová venované dôležitej úlohe Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury, ktorá vychováva a formuje žiakov k úcte ku každému človeku a svojou činnosťou sa zameriava na pomoc tým najslabším ako sú deti a seniori a učí študentov prosociálnemu správaniu a hľadaniu Krista v každom človeku. Katolícke školy sú určite veľkým prínosom a samozrejme i požehnaním pre súčasnú spoločnosť, pretože nielen vzdelávajú po stránke intelektuálnej, ale vychovávajú a formujú každého mladého človeka a tak rozvíjajú aj jeho duchovný rozmer.
 
Atmosféra slávnosti pokračovala recepciou v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave za prítomnosti pozvaných hostí. Tí si mohli po skončení recepcie individuálne pozrieť obnovené priestory historickej budovy oboch škôl.
 
TO ABU informovala Marcela Lančaričová
 
Požehnali obnovenú školu a Kaplnku blahoslaveného Titusa

V druhej časti štvrtkovej slávnosti pokračovalo požehnanie školskej kaplnky v priestoroch škôl, ktorá ako prvá na svete je zasvätená bl. Titusovi Zemanovi. (Foto: Michaela Kubíková)

SPRÁVY

 

NOVINKY