V Leopoldove sa konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených

LEOPOLDOV 29. augusta 2022 - V Leopoldove sa v sobotu 20. augusta konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených, ktorú organizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska.

Spomienka sa začala svätou liturgiou vo farskom Kostole sv. Ignáca, ktorej hlavným slúžiteľom bol protoihumen Michalovskej provincie Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa Metod Lukačik CSsR. Spoluslúžiteľmi boli biskupský vikár ZVJS Peter Nižník, väzenský dekan v Hrnčiarovciach nad Parnou Gabriel Dzvoňár, väzenský kaplán v Leopoldove Rastislav Firment, farár v Trnave Marián Sabol, Miroslav Bujdoš CSsR, farár v Leopoldove Patrik Bacigál a duchovný PV-ZPKO Ján Košiar.
 
Po svätej liturgii sa prítomní pomodlili pri pamätnej tabuli väznených biskupov pri vchode do kostola, kde veniec za KPVS položil syn politického väzňa Eliáš Jakubjanský. Oficiálna pietna spomienka pri pamätnej tabuli pri vchode do ÚVTOS a ÚVV sa začala kladením vencov za účasti čestnej stráže z 53. Práporu poľných služieb Hlohovec a Hudby Ministerstva vnútra SR.
 
Na úvod sa prihovoril bývalý politický väzeň Jaroslav Žilák, ktorému prítomní zablahoželali k 95. narodeninám. Následne sa prihovoril Peter Jašek z ÚPN, ktorý odovzdal dekréty veterána protikomunistického odboja in memoriam evanjelickému farárovi Jánovi Paulovi (prevzala vdova Emília Paulová), Ľudovítovi Bacigálovi (prevzala vdova Zuzana Bacigálová) a Jánovi Bachratému (prevzala vdova Helena Bachratá).
 
Syn politického väzňa Igor Chovan prečítal list predsedovi vlády SR a ministerke spravodlivosti SR na podporu iniciatívy ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka na znovupostavenie kostola vo väznici, ktorý prítomní podpísali. Protoihumen CSsR Metod Lukačik pri tejto príležitosti odovzdal väzenskému kaplánovi v Leopoldove otcovi Rastislavovi Firmentovi relikvie bl. Metoda Dominika Trčku, ktorý zomrel vo väznici v Leopoldove a budú uložené vo väzenskej kaplnke. Na záver predniesli príhovory generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ivan Eľko a podpredseda PV-ZPKO Rafael Rafaj.
 
Okrem rečníkov boli prítomní aj generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Peter Kozák, splnomocnenkyňa vlády SR pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská, zástupkyňa riaditeľa ÚVTOS a ÚVV Leopoldov pre ekonomické veci Lívia Doktorová a primátorka Mesta Leopoldov Terézia Kavuljaková.
 
Po hymnickej piesni zástupcovia KPVS a PV-ZPKO položili vence k pamätníku príslušníkov väzenskej stráže, ktorí zahynuli pri výkone služby. Záverečná časť sa konala na bývalom väzenskom cintoríne. K pamätníku politických väzňov, ktorí sú na ňom pochovaní, položil veniec za KPVS Dušan Bublík. Básne o tomto cintoríne a smrti politických väzňov v Leopoldove predniesli dcéry politických väzňov Jarmila Morbacherová a Ľudmila Horváthová. P. Jašek pri pamätníku odovzdal dekrét veterána protikomunistického odboja in memoriam Jánovi Fischerovi, ktorý bol zavraždený vo väzení. Prevzala ho jeho dcéra Sibyla Fischerová, ktorá predniesla aj príhovor.
 
Pri symbolickom hrobe neznámeho politického väzňa sa pomodlil panychídu Metod Lukačik CSsR. Na záver prítomní zaspievali vianočnú koledu V Viflejemi novina, za ktorej spievanie bl. Metod Dominik Trčka skončil v korekcii, na ktorej následky zomrel. Veniec za KPVS k pamätníku položila S. Fischerová.
 
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Leopoldove sa konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených

V Leopoldove sa 20. augusta 2022 konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených, ktorú organizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska. (Foto: Archív KPVS)

NOVINKY