V Komárne sa modlili za kňazské a rehoľné povolania

KOMÁRNO 13. mája 2022 - V Komárne sa v nedeľu 8. mája, na slávnosť Dobrého pastiera, uskutočnilo 33. modlitbové stretnutie veriacich maďarskej národnosti za duchovné povolania. Slávnosť začala adoráciou pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou, potom sa veriaci spolu s prítomnými kňazmi modlili v uliciach mesta krížovú cestu. Program pokračoval slávnostnou modlitbou liturgie hodín a pred svätou omšou odznelo rozjímanie zo života maďarských vyznavačov viery.

V plnom farskom kostole, Bazilike sv. Ondreja predsedal trnavský arcibiskup Ján Orosch slávnostnej svätej omši, koncelebrovalo s ním 23 kňazov. Na jej začiatku arcipastiera a všetkých zhromaždených pozdravil kanonik Róbert Kiss, miestny farár dekan a generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. Vo svojom príhovore vyzdvihol: „Máme sa hlboko skloniť pred Bohom. Nové povolania nezávisia od ľudskej šikovnosti, ani od moderných techník, ale od samotného Boha. Musíme hľadať Krista, musíme sa mu pripodobniť.“
 
Počas slávnosti prosili Všemohúceho Boha, aby sa medzi kresťanmi zrodili mnohé sväté povolania na kňazstvo, ktoré budú udržiavať živú vieru, ohlasovať radostnú zvesť Božieho Syna Ježiša Krista každému vo svojom rodnom jazyku a vysluhovať sviatosti, ktorými Pán neustále obnovuje svojich veriacich. „Ježiš je s nami na ceste života, v Oltárnej sviatosti, v našich spoločenstvách, vo svojom stáde, vo všetkých našich blížnych, bez rasových, jazykových a národnostných rozlíšení.“ - povzbudil prítomných trnavský arcibiskup Ján Orosch. Vo svätej omši vyprosovali biskupom, kňazom, diakonom, zasväteným osobám a všetkým pokrsteným v Kristovi, aby verne plnili svoje poslanie v službe evanjelia. Zvlášť si spomenuli na seminaristov a rehoľníkov, aby nasledovali Pána v pravde a radosti. Prosili o dostatok svätých služobníkov oltára, aby farnosti nezostali bez Božích služobníkov. Modlili sa za mier a za skoré ukončenie vojny na Ukrajine.
 
Na záver svätej omše vdp. Zsolt Farkas v mene organizátorov poďakoval trnavskému arcibiskupovi Jánovi Oroschovi za jeho prítomnosť a príkladnú službu. Po svätej omši sa prítomní priateľsky stretli pri rozhovoroch vo farskej budove.
 
TO ABU informoval Róbert Kiss
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Komárne sa modlili za kňazské a rehoľné povolania

Na záver svätej omše vdp. Zsolt Farkas v mene organizátorov poďakoval trnavskému arcibiskupovi Jánovi Oroschovi za jeho prítomnosť a príkladnú službu. (Foto: Krisztina Újová)

SPRÁVY

 

NOVINKY