V Komárne boli veriaci účastní na diakonskej a kňazskej vysviacke

KOMÁRNO 25. júna 2024 - V sobotu 22. júna sa v Bazilike sv. Ondreja v Komárne konala významná udalosť pre celú Katolícku cirkev. Medzi klerikov Trnavskej arcidiecézy po týždni pribudli ďalší dvaja svätenci. Skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha sa jeden svätenec stal diakonom a druhý kňazom.

Počas slávnostnej svätej omše v komárňanskej bazilike prijal sviatosť posvätného stavu Kristovho kňazstva v prvom stupni diakonátu seminarista kňazského seminára v maďarskom Győri (slov. Ráb) Tamás Ollé, ktorý pochádza z farnosti Veľký Meder. V druhom stupni presbyterátu prijal túto sviatosť diakon Adrián Gál z farnosti Veľká Mača. Celý obrad diakonskej a kňazskej vysviacky sa niesol v hlbokej, sústredene prežívanej duchovnej atmosfére. V úvode samotného obradu vysviacky boli svätenci predstavení trnavskému arcibiskupovi, ktorý sa k nim a prítomným veriacim následne prihovoril.
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch vo svojej homílii zdôraznil význam a krásu kňazského povolania. Citoval slová Svätého Otca Františka: „Povolanie kňazov je stať sa prítomnosťou Ježiša pre svoj ľud“. „Ako nástupca apoštolov vás povzbudzujem, moji synovia, aby ste reprezentovali Ježiša medzi ľuďmi s nikdy neklesajúcim zápalom, neochvejnou vernosťou a hlavne obetavou láskou!“ Arcibiskup zdôraznil, že kňazstvo je nádherným povolaním, pretože nás pozýva do priameho vzťahu s Bohom a do služby ľuďom. Tento deň bude pre novokňaza a novodiakona nezabudnuteľným, pretože od tejto chvíle sa stávajú pastiermi tajomného Kristovho Tela. Zdôraznil tiež, že kňaz má zvláštnu úlohu v slávení Eucharistie, kde reprezentuje Krista a veriacim podáva Jeho Telo a Krv, ktoré sú chlebom života a nápojom spásy.
 
Výzva k vernosti a obetavosti
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch vyzval novokňaza a novodiakona k ohlasovaniu evanjelia, aby radosť z dobrých správ prenikla do sŕdc ľudí. Cez kázne, katechézy a pastoračné rady majú viesť veriacich na cestu pravej viery a k Bohu. Kňazské povolanie má svoju osobitnú krásu aj v poskytovaní sviatostí, kde sa stáva sprostredkovateľom Božej milosti počas dôležitých životných okamihov veriacich.
 
Povzbudenie k neochvejnosti
 
Hlava Trnavskej arcidiecézy tiež povzbudila novokňaza a novodiakona, aby neupadali do sklamania, keď nevidia vždy výsledky svojej práce. Pripomenul im slová sv. Pavla: „My len sadíme, sejeme semeno, ale rast dáva Boh.“ (1 Kor 3). Upozornil, že verní Kristovi služobníci kráčajú vždy v Jeho misii - či už slávia liturgiu, vyučujú, alebo hovoria s veriacimi, ale aj vtedy, keď pre vernosť Kristovi a katolíckemu učeniu musia znášať utrpenie.
 
Osobitné posolstvo pre vysvätených
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch vo svojom posolstve osobitne pozdravil novodiakona Tamása a novokňaza Adriána a vyjadril radosť z ich povolania. Zdôraznil, že verná služba prináša radosť už tu na zemi. Jeho slová smerovali i k veriacim. Požiadal ich o modlitby za týchto dvoch svätencov, aby ich Duch Svätý stále viedol na ich ceste, kiež vždy a všade vyžarujú svetlo Kristovej lásky do sveta.
 
Táto významná udalosť v komárňanskej Bazilike sv. Ondreja bola nielen momentom duchovnej obnovy, ale aj pripomienkou významu a krásy kňazského a diakonského povolania.
 
TO ABU informoval Róbert Kiss
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Komárne boli veriaci účastní na diakonskej a kňazskej vysviacke

Medzi klerikov Trnavskej arcidiecézy po týždni pribudli ďalší dvaja svätenci. (Foto: Mátyás Puskás)

NOVINKY