V Hurbanove prijali v nedeľu sviatosť kresťanskej dospelosti

V nedeľu 12. mája prežívali birmovanci vo farnosti Hurbanovo slávnostné chvíle. Prijali dary Ducha Svätého skrze sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorú im vyslúžil biskupský vikár Róbert Kiss.

V slávnostne vyzdobenom farskom Kostole svätého Ladislava sa dalo dobre registrovať zbožné očakávanie nielen 78 birmovancov, ale aj ich birmovných rodičov, rodičov, súrodencov i mnohých veriacich. Na slávnosti nechýbali ani rehoľné sestry Kongregácie Božského Vykupiteľa z Nesvád spolu s ich predstavenou, primátorka Hurbanova Margita Zemková, zástupca primátorky Karol Lovász a ďalší hostia.
 
Dekan Július Szalay privítal biskupského vikára v slovenskom i maďarskom jazyku a za spevu piesní a modlitieb v obidvoch jazykoch sa spojili srdcia všetkých veriacich pri vzývaní Ducha Svätého, ktorý štedro udeľuje svoje dary pre nás všetkých.
Biskupský vikár Róbert Kiss sa tiež prihovoril k mladým birmovancom i všetkým veriacim v maďarskom i slovenskom jazyku. Povzbudil ich slovami, že každý človek, ktorý nájde zmysel života, môže byť v živote šťastný. Ak spoznáme, k čomu nás Boh povolal, môžeme rozdávať dobro druhým; už nežijeme len pre seba, ale napĺňame to, čo do nás vložil Boh.
 
Duchovný otec farnosti Július Szalay na záver slávnosti sľúbil všetkým birmovancom, že ich bude zahŕňať do svojich každodenných modlitieb, aby naďalej vydávali svedectvo o svojej viere podľa slov evanjelia: „Vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 5,14.16). Poďakoval aj biskupskému vikárovi Kissovi za udelenie sviatosti birmovania a na záver spolu s birmovancami poprosil biskupského vikára, aby tlmočil otcovi biskupovi Jánovi Oroschovi pozdrav od celej hurbanovskej farnosti.
 
Július Szalay
foto: Juraj Szvitek
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Hurbanove prijali v nedeľu sviatosť kresťanskej dospelosti

Biskupský vikár Róbert Kiss počas vysluhovania sviatosti birmovania.

NOVINKY