Trnavský arcibiskup sa prihovára duchovným osobám v aktuálnej epidemiologickej situácii

TRNAVA 22. októbra 2020 - Vzhľadom k tomu, že od 15. októbra 2020 vstúpili do platnosti opatrenia ÚVZ SR súvisiace s aktuálnym nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku, ktoré sa dotkli aj slávenia verejných bohoslužieb za účasti minimálneho počtu veriacich, napísal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch všetkým kňazom, rehoľným bratom i rehoľným sestrám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy list s usmerneniami a odporúčaniami pre duchovnú službu v aktuálnej situácii. List vám prinášame v plnom znení.

Drahí oltárni bratia, ctihodní rehoľníci a rehoľníčky,
 
v dennej tlači z 11. januára 2020 bol uverejnený článok pod názvom „Desiatky ľudí nakazil neznámy vírus“, v ktorom sa písalo, že „vedci v Číne zachytili novú nákazu. Má ísť o tajuplné ochorenie zápalu pľúc, ktoré sa objavilo v meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej v strednej Číne. Experti sa vyjadrili, že zatiaľ nevylučujú možnosť prenosu z človeka na človeka.“ Vtedy nikto z nás netušil, že tento „neznámy vírus“ zasiahne celý svet a spôsobí tzv. koronakrízu, ktorá v značnej miere poznačila aj pastoračnú službu v našich farnostiach i život v ďalších oblastiach Cirkvi počas celého roku.
 
Všetci ste zachytili, že druhá vlna ochorenia Covid-19 vyvolala aj na Slovensku prísne protiepidemiologické opatrenia, čo viedlo zo strany štátu k obmedzeniu hromadných podujatí, do ktorého bolo zahrnuté aj slávenie verejných svätých omší. Dôsledkom koronakrízy sú obmedzené možnosti na osobné stretnutia, preto by som Vás, drahí oltárni bratia, ctihodní rehoľníci a rehoľníčky, chcel aj týmto listom ubezpečiť, že vo svojich modlitbách som s Vami duchovne spojený. Osobitne myslím na Vás všetkých počas svätých omší a počas polnočnej modlitby, spojenej s eucharistickým požehnaním z okna Arcibiskupského úradu, ktorú som obnovil v stredu 7. októbra 2020, v deň spomienky Ružencovej Panny Márie.
 
Zároveň Vás chcem povzbudiť, aby sme aj v takto sťažených podmienkach mysleli na spásu nesmrteľných duší. Sv. Vincent de Paul zdôrazňoval: „Láska je vynaliezavá.“ Hľadajme možnosti, podľa konkrétnych podmienok jednotlivých farností, ako nestratiť kontakt s veriacimi a ako im sprostredkovať evanjelium. Nedá sa ničím nahradiť osobné stretnutie s eucharistickým Kristom a stretnutie farského spoločenstva pri svätej omši. My biskupi sme sa preto snažili do posledného možného momentu o zachovanie verejných bohoslužieb do tej miery, ako to len bolo možné. Avšak, kde vo farnosti máte možnosť, okrem na mieste prítomných šesť osôb vrátane kňaza, sprostredkujte zo svojho farského kostola aj prenosy týchto svätých omší cez elektronické médiá. Cirkevný zákonník kňazom dáva možnosť binovať vo všedný deň. Využite možnosť mať vo farnosti alebo v rehoľnom kostole za jeden deň aj dve sväté omše na jedného kňaza. V nedeľu zasa slávením maximálneho počtu troch svätých omší na jedného kňaza môžete poskytnúť veriacim príležitosť, aby sa i reálne zúčastnili na Eucharistii.
 
Tiež by bolo žiaduce, aby veriaci mali možnosť navštíviť ich kostol, prijať Eucharistiu alebo sviatosť zmierenia, ísť na duchovný rozhovor, prípadne zúčastniť sa na adorácií a zároveň pocítiť blízkosť duchovného pastiera, ktorý je aj v tejto neistej situácií pri nich. Preto Vás prosím, keby ste na určitý čas v priebehu dňa nechali otvorený tento stánok Boha medzi ľuďmi a boli sami k dispozícií svojim veriacim. Konkrétnu realizáciu tejto požiadavky ponechávam na Vás. Nezabúdajme najmä na starších veriacich a chorých, ktorí sú v tejto situácií najzraniteľnejší. Kde je to možné, zapojme do služby charity svojich spolupracovníkov, aby nikto nezostal opustený. V prípade potreby buďme pripravení navštíviť chorých a zomierajúcich a vyslúžiť im potrebné sviatosti. Majme v pamäti slová Ježiša Krista, ktorými sa osobitne nám kňazom prihovára: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.“ (Jn 10,11)
 
Úctivo vzhliadam ku všetkým rehoľným komunitám, pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy. Mnohé z nich ma informovali o programe ich duchovných aktivít, ktoré v tomto náročnom období podnikajú. Takto prosia Pána skrze našu Nebeskú Matku o dar ukončenia pandémie a o Božiu pomoc pre nakazených a zomierajúcich. Ctihodní bratia rehoľníci, ctihodné sestry rehoľníčky, vyjadrujem Vám svoje úprimné a hlboké poďakovanie za to, že sa takto spájate so mnou, pastierom Trnavskej partikulárnej cirkvi i ostatnými diecéznymi kňazmi a veriacimi v modlitbe k dobrému a milosrdnému Bohu za odvrátenie prebiehajúcej druhej vlny pandémie.
 
Pozorujeme, že prípadov ochorenia Covid-19 pribúda a je oprávnená obava, že nie je v silách nášho zdravotníctva zvládnuť prudký nárast pacientov, resp. zabezpečiť, aby boli primerane ošetrení pacienti s inými vážnymi ochoreniami. Preto Vás prosím, aby sme v našich kostoloch zachovávali protiepidemiologické opatrenia podľa inštrukcií Konferencie biskupov Slovenska, ktoré boli vydané v súlade s nariadením Úradu verejného zdravotníctva. Keďže do nemocníc na území našej drahej Trnavskej partikulárnej cirkvi, predovšetkým vo Fakultnej nemocnici Trnava, sa ku Covid-19 pozitívnym alebo suspektným pacientom dostanú iba kňazi na to vyčlenení, tiež Vás prosím, ak sa nájde medzi Vami niekto, kto by mal odvahu a vnútornú silu vykonávať túto pastoračnú službu, aby sa prihlásil na Arcibiskupskom úrade. Pomôže tak biskupskému vikárovi pre nemocničnú duchovnú službu v jeho náročnom poslaní. Na jeho miesto vo farnosti by sme dočasne poslali iného kňaza.
 
Drahí oltárni bratia, v tejto zložitej situácií pre spoločnosť i Cirkev, všetkým Vám a Vašim farníkom vyprosujem Božiu ochranu a pomoc. Za každých okolností hľadajme útočisko u nášho Nebeského Otca. Dôverujme mu, že nás neopustí. Všetkých Vás zverujem a zasväcujem pod ochranu našej nebeskej Matky Panny Márie, ktorú si na Slovensku uctievame ako Sedembolestnú Matku a v našej arcidiecéze ako Trnavskú Pannu Máriu. Modlime sa k nej pravidelne na kolenách v závere každej svätej omše „Ľútostivá Kráľovná neba i zeme...“ Na Máriin príhovor, príhovor patróna našej arcidiecézy sv. Jána Krstiteľa a ochrancu Svätej Katolíckej cirkvi sv. Michala Archanjela, Vám udeľujem svoje požehnanie.
 
V Trnave 22. októbra 2020, na spomienku sv. Jána Pavla II., pápeža
 
V Pánovi oddaný,
 
Mons. Ján Orosch
trnavský arcibiskup
 
-to abu-
 
Trnavský arcibiskup sa prihovára duchovným osobám v aktuálnej epidemiologickej situácii

Ilustračná snímka. (Foto: Andrea Karika)

SPRÁVY

 

NOVINKY