Traja noví dekani boli uvedení do úradu

V uplynulých dňoch boli uvedení do úradu zatiaľ traja z menovaných dekanov Trnavskej arcidiecézy. V Šali Ladislav Šálka, v Trnave Stanislav Vojtko a v Dunajskej Strede Mons. Ladislav Ján Szakál.

ŠAĽA 6. JÚLA - V sobotu 6. júla navštívil farnosť Šaľa apoštolský administrátor „sede vacante“ Ján Orosch spolu s biskupským vikárom pre maďarsky hovoriacich veriacich Róbertom Kissom a so svojim sekretárom Milanom Červeňanským. Dôvodom návštevy bolo uvedenie do vlastnenia úradu šalianskeho dekanátu dekana - farára Ladislava Šálku.
 
Na začiatku svätej omše biskup Ján Orosch vysvetlil všetkým prítomným dôvod jeho príchodu do farnosti. Potom prečítal menovací dekrét, ktorým menoval Ladislava Šálku za farára farnosti Šaľa, ďalej prečítal menovací dekrét za dekana šalianskeho dekanátu. Biskupský vikár Róbert Kiss v krátkosti predstavil Ladislavu Šálku. Následne nový pán farár zložil sľub vernosti; že uvedený úrad bude svedomito zastávať. V sprievode pána biskupa nový pán farár incenzoval bohostánok, krstiteľnicu a spovedelnicu.
 
V homílii otec biskup vyjasnil, v čom spočíva úloha kňaza. Má predovšetkým viesť ľudí k Bohu. K tomu je potrebné, aby bol v prvom rade mužom, ako bol napr. Ján Krstiteľ, ktorý vedel povedať pravdu, aj keď ho to stálo život. Kňaz nemá byť ako dieťa, ktoré keď má nejakú ťažkosť vyžaduje si od druhých súcit. Niektorí ľudia majú predstavu, že kňaz má stále pomáhať v tom či onom. Áno, sú potrebné aj vonkajšie aktivity, ale v prvom rade je potrebné, aby sa kňaz staral o svoj vnútorný kontakt s Pánom Bohom. Bez tohto kontaktu by bola každá aktivita málo účinná.
Keď ide o kontakt s neprajníkmi Cirkvi, otec biskup vyjadril myšlienku, že nie je dobré, keď vlci chvália pastiera. Poprial novému farárovi k jeho úlohe Božiu pomoc. Niekoľkými slovami sa otec biskup prihovoril aj k veriacim maďarskej národnosti v ich materskom jazyku.
 
Po homílii si nový pán farár obnovil kňazské sľuby a predniesol vyznanie viery.
Na konci svätej omše biskup Ján Orosch predstavil aj dvoch nových kaplánov farnosti, Maroša Loviča a Michala Križáka. Obom zaželal veľa Božieho požehnania na ich novom mieste. Dekan - farár Ladislav Šálka sa poďakoval za prejavenú dôveru a uistil apoštolského administrátora Oroscha, že s Božou pomocou sa bude usilovať čo najlepšie spĺňať kňazské poslanie vo svojom úrade. Po skončení liturgie zakončili uvedenie nového dekana do úradu v budove fary rodinným stretnutím duchovných a farníkov tak z novej ako i z bývalej farnosti dekana Ladislava Šálku.
 
zdroj: Emília Maťovčíková
 
 
TRNAVA 14. JÚLA - V nedeľu 14. júla počas predpoludňajšej svätej omše v Bazilike sv. Mikuláša uviedol novovymenovaný trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch do úradu nového dekana - farára vo farnosti Trnava – mesto. Stal sa ním kňaz Stanislav Vojtko.
 
V úvode slávnosti uviedol otec arcibiskup Stanislava Vojtka do zaplneného chrámu, prijal od neho predpísanú prísahu a vyznanie viery. Potom ho previedol bazilikou a incenzovaním oltára, bohostánku, ambony, kríža, krstiteľnice, spovedníc a milostivého obrazu trnavskej Panny Márie symbolicky zdôraznil najdôležitejšie služby nového duchovného otca dekanátu: slávenie liturgie, ohlasovanie Božieho slova, vysluhovanie sviatostí a poskytovanie rozličných duchovných služieb veriacim pod ochranou Božej Matky.
 
Po úvodných obradoch pokračovala svätá omša, pri ktorej otec arcibiskup v homílii predstavil nového dekana - farára a zdôraznil, že pre súčasného kňaza je okrem horlivej práce pre dobro Božieho ľudu veľmi dôležité aj vytváranie si ticha na stretnutie sa s Bohom. Každá aktivita by mala vychádzať z tichého rozhovoru s Kristom, v ktorom kňaz načerpá silu do služby.
 
Na záver slávnosti privítal nového dekana - farára trnavský primátor Vladimír Butko. Napokon sa veriacim prihovoril aj nový dekan - farár Stanislav Vojtko. Vyjadril vďačnosť Pánu Bohu aj menovanému arcibiskupovi Mons. Jánovi Oroschovi za dôveru, poďakoval sa za horlivú prácu v dekanáte svojim predchodcom, najmä bývalému dekanovi Marcelovi Kubincovi. Pripomenul myšlienku kardinála Jozefa Tomka, ktorý povedal, že kňaz tretieho tisícročia musí byť antropologický, spirituálny, evanjelizačný a familiologický, teda zameraný na rodinu. Vyslovil nádej, že spolu so svojimi kaplánmi Jurajom Schindlerom a Milanom Cehlárikom sa budú snažiť takto pôsobiť medzi svojimi veriacimi. Do Trnavy prichádzajú slúžiť, vytvárať jednotu a svedčiť o Kristovej láske.
 
zdroj: Alžbeta Cmarková
 
 
DUNAJSKÁ STREDA 15. JÚLA - V dunajskostredskom farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie menovaný arcibiskup Mons. Ján Orosch slávnostne uviedol do úradu nového dekana - farára Mons. Ladislava Jána Szakála. Na slávnosti bol prítomný aj novovysvätený diakon Erich Gábor Jelencsics, ktorý je ustanovený na službu práve do tejto farnosti.
 
Na začiatku svätej omše biskupský vikár Róbert Kiss prečítal krátky životopis nového dekana, ktorého obyvatelia Dunajskej Stredy poznajú ako dobrého kazateľa už z predošlých rokov. Menovaný arcibiskup Orosch po predstavení Mons. Szakála prečítal dekrét o jeho vymenovaní za farára a dekana. Dekan Ladislav Ján szakál potom zložil prísahu a menovaný arcibiskup mu slávnostne odovzdal symbolický kľúč od kostola.
 
Po homílii nasledovalo obnovenie kňazských sľubov, potom sa pristúpilo k verejnému vyznaniu viery nového dekana - farára. Následne menovaný arcibiskup Ján Orosch prechádzajúc kostolom zveril incenzujúcemu dekanovi - farárovi miesta, ktoré budú jeho službou posväcované: kňazské sedadlo, krstiteľnicu, spovedeľnicu, svätostánok.
 
Na konci svätej omše zástupcovia veriacich zaželali novému dekanovi dobré zdravie a veľa Božích milostí. Otec arcibiskup Orosch sa poďakoval predchodcovi Györgyovi Herdicsovi za výstavbu nového kostola v časti Malé Blahovo a za celú jeho doterajšiu službu. Nový dekan - farár sa zasa poďakoval otcovi arcibiskupovi za jeho dôveru a veriacich povzbudil k tomu, aby si navzájom pomáhali kráčať po ceste ku svätosti.
 
zdroj: Róbert Kiss
 
facebook sharing button Zdieľaj
Traja noví dekani boli uvedení do úradu

V Bazilike sv. Mikuláša bol v nedeľu 14. júla uvedený do úradu nový dekan Trnavského dekanátu Stanislav Vojtko.

NOVINKY