Sväté omše "Za vyvolenie pápeža"

V piatok 1. marca vydal Mons. Ján Orosch, biskup - apoštolský administrátor "sede vacante" dekrét, ktorým povoľuje kňazom pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy, aby mohli pri slávení svätých omší vo feriálne dni použiť omšový formulár "Za vyvolenie pápeža".

Toto povolenie č. 1937/13 vydal biskup Orosch na základe liturgických usmernení k obdobiu „sede vacante“ Apoštolského stolca, ktoré vydala Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska.
 
Týka sa obdobia po 28. februári 2013, 20.00 h., kedy nastalo obdobie uprázdneného Apoštolského stolca „sede vacante“, až do zvolenia nového Kristovho námestníka a nástupcu svätého Apoštola Petra.
 
Kňazi v zmysle tohto povolenia môžu používať vo feriálne dni Pôstneho obdobia omšový formulár „Za vyvolenie pápeža“ (Rímsky misál, str. 1042), pričom majú zachovať fialovú farbu, pôstnu prefáciu a čítania zo dňa.
 
K tomu je kňazom odporučené, aby sa takáto svätá omša vo farnosti slávila aspoň jeden raz do zvolenia nového pápeža.
 
V zmysle liturgických usmernení k obdobiu "sede vacante" Apoštolského stolca Liturgickej komisie KBS sa kňazom Trnavskej arcidiecézy pripomína, že:
a/ V eucharistických modlitbách sa nespomína meno pápeža a zmienka o pápežovi sa úplne vynecháva.
b/ V spoločných modlitbách veriacich vo svätej omši i v prosbách v Liturgii hodín sa vynechávajú prosby za pápeža. Je však vhodné pridať prosbu za vyvolenie pápeža.
c/ Nemodlí sa modlitba "na úmysel Svätého Otca". Je vhodné sa namiesto nej pomodliť za vyvolenie pápeža.
 
Od momentu oznámenia o zvolení nového pápeža sa jeho meno opäť spomína vo všetkých liturgických textoch.
 
_______________
 
Na tomto mieste ponúkame texty, ktoré môžu kňazi používať v období sede vacante Apoštolského stolca:
 
Modlitba za vyvolenie pápeža
 
Ant.: Povolám si verného kňaza, ktorý bude konať podľa môjho srdca a podľa môjho zmýšľania.
 
V.: Ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás.
 
R.: Aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostalo.
 
V.: Modlime sa.
Bože, večný pastier svojho ľudu, ty po všetky časy vedieš a ochraňuješ svojich veriacich; pre svoju nesmiernu lásku daj Cirkvi takého pápeža, ktorý by sa ti páčil svätosťou života a nám sa stal starostlivým pastierom.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
 
R.: Amen.
 
Túto modlitbu sa modlíme do momentu ohlásenia mena nového pápeža.
 
********************
 
PROSBY ZA VYVOLENIE NOVÉHO PÁPEŽA
 
Nasledujúce prosby sa vhodne vkladajú do Spoločných modlitieb veriacich – až do vyhlásenia mena nového pápeža – vždy ako prvé v poradí.
 
1. Prosíme ťa, Pane, aby si nám dal pápeža,
ktorý nám bude ochotne ponúkať tvoj pokrm
zo stola Božieho slova a Eucharistie.
 
2. Ježišu, prosíme ťa, aby nový pápež
povzbudzoval svojím príkladom a slovami
všetkých kňazov i veriacich laikov.
 
3. Modlime sa za nového pápeža,
aby aj v nasledujúcich rokoch
verne ukazoval cestu morálneho poriadku
v osobnom a spoločenskom živote.
 
4. Bože Otče, vrúcne ťa prosíme, daj nám pápeža,
ktorý bude mať dostatok síl na to,
aby viedol Cirkev k hlbokej duchovnej obnove.
 
5. Aby nám Pán dal pápeža,
ktorý prinesie súčasnému svetu posolstvo pokoja
a kresťanskému ľudu pravú zbožnosť, prosme Pána.
 
6. Za nového pápeža:
aby nás ustavične povzbudzoval vo viere, nádeji a láske,
prosme Pána.
 
7. Prosme za otcov kardinálov zhromaždených na konkláve,
aby vedení Duchom Svätým vyvolili pápeža,
ktorý bude pevným základom jednoty viery
všetkých kresťanov.
 
8. Pane Ježišu, daj nám dobrého pápeža,
ktorý bezpečne povedie loďku Cirkvi aj v búrkach dnešnej doby.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Sväté omše "Za vyvolenie pápeža"

NOVINKY