Stanovisko k zrútenému múru pri budove bývalého Arcibiskupského úradu

TRNAVA 24. februára 2021 - V noci z pondelka 22. februára na utorok 23. februára prišlo k zrúteniu múru pri budove bývalého Arcibiskupského úradu v Trnave. Keďže sa v priebehu včerajšieho dňa na sociálnych sieťach množili verbálne útoky na adresu Katolíckej cirkvi, vedenie Trnavskej arcidiecézy vydalo k uvedenej udalosti stanovisko, ktoré vám prinášame v plnom znení.

Archeologická lokalita karner sa nachádza medzi budovou bývalého Arcibiskupského úradu a Bazilikou sv. Mikuláša na Námestí sv. Mikuláša, na pozemkoch, ktorých časť vlastní Mesto Trnava a časť Trnavská arcidiecéza.
 
Trnavská radnica oslovila Trnavský arcibiskupský úrad s prosbou o súčinnosť pri realizácii „projektu prezentácie archeologickej lokality karner pri Kostole sv. Mikuláša“ ešte v roku 2016, na čo Katolícka cirkev zareagovala kladne. V zmysle navrhovaného projektu sa mal múr ohraničujúci budovu bývalého Arcibiskupského úradu rozobrať a vybudovať nanovo o cca. 5 m smerom k budove. V rámci rokovaní o výslednej dohode predložil Trnavský arcibiskupský úrad v júli 2017 Mestu Trnava stanovisko k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov, aby sa mohol zamýšľaný projekt realizovať. V auguste 2017 Trnavská radnica spustila územné konanie a nariadenie ústneho pojednávania. V tom istom mesiaci Trnavská radnica dala svoje pripomienky k návrhu Trnavského arcibiskupského úradu o majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov. Na to stavebný úrad podal dožiadanie vo veci konania, kde žiadal o ujasnenie stanoviska Trnavskej arcidiecézy k projektu, pričom zadeklaroval, že ak sa táto nevyjadrí, bude sa pokračovať v konaní na základe jej stanoviska z júla 2017. V decembri 2017 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Projekt prezentácie archeologickej lokality karner pri Kostole sv. Mikuláša“.
 
Nakoľko sa viedli uvedené rokovania, Trnavský arcibiskupský úrad nepovažoval za potrebné investovať do opravy múru ohraničujúceho budovu bývalého Arcibiskupského úradu, keďže tento sa mal v zmysle „projektu prezentácie archeologickej lokality karner pri Kostole sv. Mikuláša“ presunúť. Časť múru sa v noci z pondelka 22. februára na utorok 23. februára, vplyvom viacerých okolností, zrútila. Sme vďační Pánu Bohu, že zrútenie časti múru neohrozilo nikoho na zdraví.
 
V nadväznosti na neopodstatnenú kritiku na spravovanie majetku Katolíckej cirkvi, ktorá vznikla po páde múru na sociálnych sieťach, obyvateľov mesta Trnava ubezpečujeme, že Katolícka cirkev vždy dbala, dbá a bude dbať o to, aby bol majetok v jej vlastníctve udržiavaný a zveľaďovaný v zmysle noriem Kódexu kánonického práva, samozrejme v súlade s finančnými možnosťami, ktoré má. Nemožno opomenúť, že pri opravách svojich budov musí Katolícka cirkev vždy rešpektovať aj požiadavky Krajského pamiatkového úradu v Trnave, nakoľko takmer všetky stavby sú zapísané v zozname kultúrnych pamiatok.
 
Stanovisko k zrútenému múru pri budove bývalého Arcibiskupského úradu

Na snímke zrútený múr pri budove bývalého Arcibiskupského úradu. Ide o pohľad od Námestia sv. Mikuláša smerom k mestskému opevneniu. (Foto: Zuzana Kelešiová)

SPRÁVY

 

NOVINKY