S vianočným vinšom nás oslovuje trnavský arcibiskup Ján Orosch

TRNAVA 24. decembra 2019 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch prichádza v dnešný posvätný Štedrý deň do našich príbytkov s vianočným vinšom, ktorý vám prinášame v plnom znení:

Milovaní bratia a sestry,
 
opäť prežívame Vianoce, sviatky narodenia nášho Spasiteľa, Ježiša Krista. Každý, kto len môže, usiluje sa prežívať tieto sviatky v spoločenstve.
 
Čo nás priťahuje do spoločen­stva rodiny, či Cirkvi? Čo nás robí  počas vianočných sviatkov pozornejšími a štedrejšími voči našim blíz­kym? Určite je to láska človeka k človeku, rodičov k deťom, avšak je to predovšetkým nesmierna láska Boha k nám. On sa totiž vo svo­jom Synovi neváhal znížiť do lona chudobnej Panny Márie a potom do betlehemských jasli­čiek, aby nás zachránil a aby zhromaždil rozptý­lené Božie deti pod spoločnú strechu. (porov. Jn 11,52) Táto zachraňujúca  a ochraňujúca Bo­žia láska k nám sa nezastavila ani pred chudo­bou Betlehema, ani pred tvrdou prácou v Na­zarete... Táto láska viedla Ježiša k tomu, aby nám vo svojom učení odovzdal všetko, čo počul od Otca, aby vo svojich skutkoch zviditeľnil Božiu lásku k človekovi. Ježišova láska k nám sa nezastavila ani pred tou najväčšou obetou, ktorá existuje. Veď „...láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás  a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“ (1 Jn 4,10) A sv. Ján pokračuje: „Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milo­vať jeden druhého.“ (1 Jn 4,11)
 
Životné okolnosti každého z nás sú rozličné. Kto dostal viac hmotných, intelektuál­nych alebo duchovných darov, je povinný tieto dary čo najlepšie zužitkovať, avšak nielen pre seba, ale aj pre iných. Dary Ducha Svätého - múdrosť, rozum, poznanie, rada, sila, Božia bá­zeň, nábožnosť - to sú tie najvzácnejšie vianočné darčeky, ktoré sme povinní klásť blížnym pod vianočný stromček. Vedení príkladom Betlehemského dieťaťa, Slova, ktoré bolo na po­čiatku u Boha, posilňovaní jeho láskou, ktorú čerpáme najmä z Eucharistie, prijímajme sa navzájom v Kristovi, našom Spasiteľovi a milujme sa láskou, ktorou nás miluje Boh.
 
Milostiplné Vianoce a celý nový rok 2020 plný kresťanskej nádeje Vám vyprosuje a otcovsky vás žehná
 
+ Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Pochválený buď Ježiš Kristus!
 
S vianočným vinšom nás oslovuje trnavský arcibiskup Ján Orosch

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža. (foto: archív ABÚ)

SPRÁVY

 

NOVINKY