Rehoľníci a zasvätené osoby oslávili svoj sviatok v katedrále

TRNAVA 3. februára 2014 - Rehoľníci, rehoľníčky a zasvätené osoby pôsobiaci na území Trnavskej arcidiecézy oslávili medzinárodný Deň zasväteného života v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v nedeľu 2. februára dopoludnia. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol trnavský arcibiskup Ján Orosch. Spolu s ním koncelebrovali emeritný arcibiskup Ján Sokol, kňazi arcibiskupskej kúrie a významný počet rehoľných kňazov. Na svätej omši sa zúčastnil aj početný zástup veriacich.

Slávnosť začali pod chórusom katedrály, kde trnavský arcibiskup posvätil hromničné sviece. Nasledoval liturgický sprievod do presbytéria chrámu, pri ktorom všetci prítomní kňazi spolu s arcibiskupmi niesli tieto sviece - symbol darujúceho sa a uzdravujúceho Krista - zažaté. Svätá omša pokračovala slávnostným spevom "Sláva Bohu na výsostiach".
 
Jednotlivé čítania počas Bohoslužby slova predniesli zástupcovia vybraných rehoľných spoločenstiev, aby sa takýmto spôsobom deklarovala jednota v rozmanitosti chariziem.
K prítomným rehoľným a zasväteným osobám sa v homílii prihovoril trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý o tomto stretnutí v katedrále vypovedal, že je "skutočným, pretože je predovšetkým vnútorným aktom, stretnutím duší a sŕdc ľudí", čo je obrovským svedectvom pre dnešok vzhľadom na to, že "osamelosť sa stala najcharakteristickejším znakom dnešnej doby". Táto charakteristika skutočného stretnutia vychádza práve z Božieho slova sviatku Obetovania Pána, ktoré je evanjeliom veľkých stretnutí. Ak sú teda každodenné stretnutia medzi ľuďmi také dôležité, o čo dôležitejšie sú stretnutia so samým Bohom.
 
"Pre rehoľníkov a rehoľné sestry, ako Bohu zasväteným osobám nie je jednoduché odolávať vplyvom nepokojného a rozorvaného sveta, v ktorom majú chúlostivé poslanie znova sa vrátiť k prameňom svojho povolania, urobiť rekapituláciu svojho života a posilniť svoje odhodlanie k povinnostiam svojho zasvätenia sa", pokračoval vo svojom príhovore arcibiskup Orosch. Podobná situácia je však aj v službe katolíckych laických spoločenstiev a hnutí. "Len takto budete môcť podať dnešným ľuďom autentické svedectvo o Bohu", vyzval prítomné Bohu zasvätené osoby trnavský arcibiskup.
 
Mons. Ján Orosch sa v homílii dotkol i niektorých problémov, ktoré prináša rehoľným spoločenstvám jatriaca rana spoločnosti - sekularizácia.
Za prvý problém sa dá považovať upadajúca kvalita komunikácie - vzhľadom na základné duchovné témy - v niektorých rehoľných spoločenstvách. Rozprávajú sa iba o okrajových témach a nedelia sa o to, čo má na ceste ich posväcovania sa centrálnu úlohu. Značný vplyv na rehoľný život majú aj masmédiá a internet, ktoré obmedzujú vzájomnú komunikáciu a ohrozujú samotný zasvätený život. Ako pomôcku k riešeniu tohto problému kazateľ zacitoval úryvok z Listu sv. apoštola Pavla Filipanom: "Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ! Nerobte nič z nevraživosti, ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho." (Flp 2,25)
Za druhý problém sa dá pokladať fakt, že pri nedorozumeniach medzi členmi komunity, keď treba pomôcť osobám, ktoré sa trápia až do tej miery, že to narušuje komunitný život, si títo členovia spoločenstiev nekladú dôležité otázky, ktorými sa môžu nasmerovať k hľadaniu riešení, avšak v každom prípade je potrebná snaha o stretnutie a rozhovor. "Nie je správne, keď to zanedbajú predstavení, ale je smutné, keď sám člen komunity na jednej strane vyhlasuje, že o neho nemá nikto záujem, ale na strane druhej, keď je záujem evidentný, komentuje to slovami, že ich snaha je iba prázdnym gestom", dodal arcibiskup Orosch.
Ďalším problémom je skutočnosť, ak nositeľ autority, ktorá má u zasvätených osôb chrániť a podporovať toto ich zasvätenie, sám nežije hlbokým duchovným životom, tak potrebným pri budovaní bratského života komunity. "Neslobodno vynechať vernosť Magistériu Katolíckej cirkvi... a čo sa týka výchovy kandidátov a novicov... starostlivosť o ich citovú zrelosť... ktorá ich robí schopnými nadväzovať správne vzťahy s mužmi i so ženami...", podotkol kazateľ Ján Orosch.
V závere homílie trnavský arcibiskup poukázal i na učenie Cirkvi o homosexualite. "Podľa slov pápeža Benedikta XVI. a Svätého Otca Františka - tieto osoby treba prijímať s úctou a jemnocitom, treba sa vyhýbať diskriminácii voči nim. Cirkev však, rešpektujúc tieto osoby, nemôže pripustiť do seminára a k ďalšej kňazskej či rehoľnej formácii tých, ktorí praktizujú homosexualitu, prejavujú homosexuálne sklony alebo podporujú tzv. gay kultúru."
 
"Nech je aj dnešný deň pre nás čistením nášho povolania. Aby sme sa mohli zaskvieť na nebi Cirkvi ako jasné hviezdy. Aby sa tak na základe nášho kresťanského povolania dokázali zorientovať tí, ktorí sú zdezorientovaní reklamnými lampami dnešného sveta. Kiež vydávaním svedectva viery dokonalejšie zosobňujeme Ježiša Krista, ktorého Simeon pozdvihol a Anna o ňom vydávala svedectvo ako o našom jedinom a pravom Spasiteľovi a Vykupiteľovi - Svetle na osvietenie pohanov a sláve Božieho ľudu", zakončil svoju homíliu k rehoľným a zasväteným osobám trnavský arcibiskup Ján Orosch.
 
Po homílii nasledoval obrad obnovenia rehoľných sľubov, ktorým prítomní rehoľníci, rehoľníčky a zasvätení potvrdili svoju vernosť a odovzdanosť Pánovi. Svätá omša potom pokračovala tradičným spôsobom. V jej závere sa za všetkých, ktorí prišli do katedrály osláviť Deň zasväteného života, ale i za tých neprítomných, poďakovala hlavnému celebrantovi - arcibiskupovi Jánovi Oroschovi za prítomný slávnostný moment, ale i za dobrú spoluprácu vo vinici Pánovej provinciálna predstavená Kongregácie školských sestier de Notre Dame sestra Noemi Ondreková. Svätú omšu zakončili slávnostným požehnaním. Po nej nasledovalo ešte rodinné stretnutie rehoľných a zasvätených osôb s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom v priestoroch trnavského Arcibiskupského úradu.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Rehoľníci a zasvätené osoby oslávili svoj sviatok v katedrále

Rehoľníci, rehoľníčky a zasvätené osoby si počas svätej omše v srdci Trnavskej arcidiecézy obnovili svoje rehoľné sľuby. (foto: archív ABÚ)

SPRÁVY

 

NOVINKY