Prvý májový víkend a znak daru Ducha Svätého

Na prvý májový víkend 4. - 5. mája bolo naplánované vysluhovanie sviatosti birmovania v troch farnostiach Trnavskej arcidiecézy.

HORNÉ ZELENICE
V sobotu 4. mája dopoludnia vysluhoval sviatosť birmovania biskup Ján Orosch, apoštolský administrátor „sede vacante“, vo farnosti Horné Zelenice v hlohoveckom dekanáte. O farnosti je známe, že žije ekumenicky, nakoľko polovicu farnosti tvoria členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
 
Sviatosť birmovania otec biskup vyslúžil vo farskom kostole Všetkých svätých 35 birmovancom. V homílii pripomenul novým dospelým kresťanom dôležitosť práve prežívaného momentu, počas ktorého príjmu Ducha Svätého a rozobral symboly, ktoré Ho charakterizujú. Vyzval ich, aby boli vernými a vytrvalými kresťanmi až do smrti.
 
Jedným z darov prinášaných v obetnom sprievode bola živá holubica, ktorú otec biskup na konci slávnosti vypustil pred kostolom na slobodu ako symbol sviatosti birmovania, ktorou sú mladí kresťania vyslaní do sveta odvážne ohlasovať Kristovu evanjeliovú blahozvesť. K tomu im má poslúžiť aj Sväté písmo - Nový zákon, ktorý dostali ako dar od svojej farnosti Horné Zelenice.
 
 
HRNČIAROVCE NAD PARNOU
Vo farnosti Hrnčiarovce nad Parnou vysluhoval sviatosť kresťanskej dospelosti v nedeľu 5. mája biskupský vikár Róbert Kiss. Na začiatku dopoludňajšej slávnosti ho privítal medzi veriacimi obyvateľmi starosta obce Jaroslav Kráľovič, ako i miestny farár Jozef Kaman, ktorý vo svojom príhovore nezabudol vyjadriť vďačnosť za prípravu k birmovke aj svojmu predchodcovi Pavlovi Šintálovi.
 
Vo svojej homílii k birmovancom sa zameral na skutočnosť Božej starostlivosti o všetkých ľudí počas dejín spásy. Už v Starozákonných spisoch čítame, že ľudia vždy prosili Boha o prezradenie zámeru, ktorý mal s nimi. Boh je ten, kto im dával silu. „Aj vy ste tu dnes preto, aby ste prijali Ducha Svätého, od Neho prijali túto silu – nový impulz do vášho života viery a tak zažili niečo podobné ako apoštoli“, podotkol biskupský vikár Kiss. Svätý Otec František si vo svojich homíliách vždy všíma i mladých ľudí. Povedal im napríklad aj myšlienku, že život nedostali, aby si ho žiarlivo strážili iba pre seba samých, ale preto, aby ho darovali a boli veľkodušní. „Nebojte sa snívať o veľkých veciach. Stavajte na ideáloch, ktoré vám umožnia rozmnožiť Bohom darované talenty“, zakončil biskupský vikár Kiss.
 
Na tejto významnej slávnosti vo farnosti Hrnčiarovce sa zúčastnil i miestny rodák, kňaz z rehole jezuitov pôsobiaci vo Švajčiarsku, P. Timotej Masár. Slávnosť ukončili príhovorom mladých, ktorí sa v mene 92 birmovancov poďakovali biskupskému vikárovi za sprostredkovanie darov Ducha Svätého skrze vyslúženie sviatosti birmovania a miestnemu duchovnému otcovi, ako i rodičom za pomoc pri príprave na tento dôležitý moment v živote každého kresťana.
 
 
TRNAVA - MODRANKA
V nedeľu 5. mája zavítal biskup Ján Orosch do farnosti Trnava - Modranka, kde dopoludnia vyslúžil sviatosť birmovania 45 birmovancom. Príprava na prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti trvala tri roky a podľa slov miestneho duchovného správcu Alojza Lackoviča to boli hlavne mladí, ktorí prejavili záujem o túto slávnosť a dôstojne si ju aj pripravili.
 
Apoštolský administrátor Ján Orosch sa vo svojej homílii zameral na správne pochopenie zmyslu slobody. Ako príklad použil slobodné rozhodnutie sa človeka cestovať vlakom, ktorý sa však vzápätí musí riadiť cestovným poriadkom železničnej dopravy, aby vybraný vlakový spoj stihol. Aj v Katolíckej cirkvi môžeme žiť naplno takúto slobodu, k čomu nám pomáha i cestovný poriadok - Desatoro Božích prikázaní. Práve v prijatí Ducha Svätého sa stávame slobodnými synmi a dcérami Boha, ktorý nám vlieva odvahu žiť, ale aj ohlasovať Kristovu Radostnú zvesť.
 
Birmovanci priniesli v obetnom sprievode ako dar i obraz Loretánskej Panny Márie, ktorej je zasvätené toto mariánske pútnicke miesto - farnosť Trnava - Modranka.
Slávnosť ukončili ďakovnými príhovormi zástupcu rodičov a odovzdaním kvetinových darov birmovancov otcovi biskupovi a miestnemu duchovnému otcovi.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Prvý májový víkend a znak daru Ducha Svätého

Biskup Ján Orosch počas vysluhovania sviatosti birmovania vo farnosti Trnava - Modranka v nedeľu 5. mája.

SPRÁVY

 

NOVINKY