Poďakovať sa - to patrí k ľudskej podstate

V pondelok 31. decembra v popoludňajších hodinách sa veriaci z Trnavy zišli spoločne so svojím biskupom - apoštolským administrátorom „sede vacante" Mons. Jánom Oroschom v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa, aby sa poďakovali Pánu Bohu za končiaci sa občiansky rok 2012.

Počas svätej omše a ďakovnej pobožnosti vládla medzi prítomnými veriacimi atmosféra rodiny, ktorá má stále za čo ďakovať svojmu Otcovi.
 
V homílii sa trnavský apoštolský administrátor Orosch zameral na skutočnosť, že poďakovanie má patriť k ľudskej podstate, pretože už život každého jednotlivca je veľkým nezaslúženým darom od Pána Boha, ktorým nás vo svojej láske obdarúva. "Očistení vianočnou sviatosťou pokánia sa stretávame s Otcom, ktorý nás znova prijíma s otvoreným náručím, s darom svojej milosrdnej lásky aj na prahu nového roku."
Človek je však biedny tvor, pretože "my sme mu z našej strany priniesli len svoje slabosti, hriechy, naše každodenné biedy a On, ktorý nikdy nepohrdne poníženým a skrúšeným srdcom, podľahne svojmu milosrdenstvu a prijíma nás opäť za svojich adoptívnych synov. A to je absolútna hodnota – byť synmi nebeského Otca a bratmi Ježiša Krista".
 
Človek teda nie je iba výrobným prostriedkom, ktorého cena sa pohybuje podľa toho, koľko pracuje... Ježiš, tam na kríži umierajúci, mi odkazuje: „... človeče, máš nesmiernu hodnotu taký, aký si! Zdravý, chorý, pekný - škaredý, vidiaci - slepý", rozvíjal myšlienku biskup Orosch.
Ak nám táto doba chce nahovoriť, aby sme si svoje človečenstvo necenili tak vysoko, potom Pán nám hovorí úplný opak! Boli časy, keď humanisti bojovali proti učeniu Cirkvi len preto, že je podľa nich málo ľudská, keď vyhlasuje pôsty, keď zakazuje cudzoložiť, keď prikazuje, aby sme milovali aj svojich nepriateľov... Môže však byť väčší humanista, než je sám Boh? Boh, ktorý za každého človeka zaplatil takú vysokú cenu? "Až takú hodnotu má každý človek", dodal Mons. Orosch.
 
Druhá vec, ktorú nám odkazuje Ježiš z kríža je: „Človeče, nesmierne ťa milujem!“ Boh nás miluje. Toto neveriaci nikdy nedokážu pochopiť. Ježiš je milosrdný Samaritán, ktorý sa skláňa k dobitému chudákovi... je Dobrý Pastier, ktorý sa vyberie za zablúdenou ovečkou... Neboli to klince, ktoré držali Pána Ježiša na kríži, ale láska.
Tu biskup Orosch položil rečnícku otázku: "Ako môže na takúto lásku odpovedať človek?". Zachráň si dušu - to je odpoveď kresťana na túto všetko prevyšujúcu lásku. Ježiš urobil všetko, ostatné je už mojou úlohou. Byť spasený nie je povinnosť. Platiť daň - áno. To je povinnosť. Spasiť sa - nie. Zodpovedať sa za celý svoj život - áno.
 
Práve preto sme sa tu dnes, v tomto chráme stretli, aby sme ďakovali, aby sme si túto realitu života kresťana pripomínali. Cirkev je vďačná a váži si každého človeka, nielen mladého, plného sily, ale aj staršieho, ktorý si už so sebou nesie bolesti svojho veku, svojich neduhov a pripravuje sa na prechod...
... "prechod z pozemského života do toho večného je najosudovejším rizikom človeka. Kto s Kristom žil a trpel, ten s ním prejde aj do jeho kráľovstva", zakončil koncoročnú homíliu otec biskup Orosch.
 
Po skončení liturgie si veriaci medzi sebou vymenili blahopriania k Novému roku 2013.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Poďakovať sa - to patrí k ľudskej podstate

K záveru občianskeho roka patrí aj poďakovanie Pánu Bohu prítomnému v Eucharistii

NOVINKY