Po sv. Michalovi oslávili v Hlohovci aj sv. Františka z Assisi

HLOHOVEC 8. októbra 2018 - Po slávení svätého Michala slávili vo farnosti v Hlohovci ďalšiu veľkú osobnosť, a to svätého Františka z Assisi. Slávenie začalo slávnostnou vigíliou v stredu 3. októbra. Jej hlavným celebrantom bol páter Augustín Hlavina OFM, koncelebrovali bratia z Beckova, páter Egid Golha OFM, páter Felix Mária Žiška OFM a vojenský kaplán Stanislav Dulák.

Páter Augustín vyzdvihol pokoru svätého Františka, ktorá by mala byť príkladom pre dnešných františkánov. František podľa jeho slov miloval pokoru, a prial si ju preniesť aj na svojich bratoch. Zároveň pripomenul tri cesty k pokore. Prvú predstavuje hlboké uvažovanie o Bohu, ako o Stvoriteľovi všetkého dobra, ktorému máme pripisovať všetko dobro, a nič nepripisovať sebe. Druhá cesta je pripomínanie si Krista, jeho poníženia až k najhanobnejšiemu spôsobu smrti. Tretia cesta je uvažovanie nad sebou samým.
 
Pri tejto príležitosti zavítali do Hlohovca aj terciári z Topoľčian. Po svätej omši sa zhromaždili aj ostatní bratia z komunity, aby zaznel obrad Tranzitus - prechod sv. Františka do večnosti. Bratia so sviecami spievali, čítali zo životopisu sv. Františka, potom sa spolu s nimi pomodlili 5-krát otčenáš. Po skončení Tranzitu bola možnosť uctenia si relikvie sv. Františka.
 
Na druhý deň pokračovalo slávenie svätou omšou, ktorú celebroval gvardián Jeremiáš Kvaka OFM. Slávnostným kazateľom bol dominikán a hlohovecký rodák Patrik Vnučko. Vo svojej kázni spomenul tradíciu kázania dominikánov na sviatok sv. Františka; a františkánov na sv. Dominika. Spomínal na časy, kedy on sám miništroval v tomto kostole a mal na toto miesto krásne spomienky, lebo tam sa v ňom zrodilo jeho povolanie. Po svätej omši nasledovali spoločné agapé v sále kláštora.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
Po sv. Michalovi oslávili v Hlohovci aj sv. Františka z Assisi

Slávenie sviatku sv. Františka Assiského v Hlohovci sa začalo slávnostnou vigíliou v stredu 3. októbra. Jej hlavným celebrantom bol páter Augustín Hlavina OFM. (Foto: Lucia Froncová)

SPRÁVY

 

NOVINKY