Novénu 2013 ukončili zverením arcidiecézy Panne Márii

TRNAVA - Vo štvrtok 21. novembra, na spomienku Obetovania Panny Márie, zakončili biskupi a vyše stodesať kňazov spolu s množstvom pútnikov Novénu k Trnavskej Panne Márii. Počas uplynulých deviatich dní veriaci Trnavy, a vďaka katolíckym masovokomunikačným prostriedkom i celého Slovenska, premýšľali nad myšlienkou Svätého Otca Františka z jeho prvej encykliky Lumen Fidei "Svetlo viery... treba ho znovu objaviť... aby rástlo a osvetľovalo životnú cestu človeka". Každý večer sa striedali kazatelia, po dlhšej prestávke to boli opäť slovenskí biskupi, aby prítomným sprostredkovali Božie slovo ako výzvu k prehĺbeniu viery.

Ešte pre záverečnou svätou omšou Trnavskej novény 2013, sa popoludní pri príležitosti ukončenia Roku viery uskutočnila v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave celodiecézna kňazská rekolekcia. V jej úvode sa kňazom prihovoril trnavský arcibiskup Ján Orosch. Zrekapituloval najhlavnejšie aktivity v arcidiecéze počas Roku viery a zároveň poďakoval kňazom, ktorí sa na nich podieľali. V krátkom príhovore sa zamýšľal aj nad súvisom medzi pravdou a vierou.
Na to nasledovala prednáška rektora piaristického kostola v Prievidzi P. Juraja Ďurneka s názvom «Cesta s víziou». V prednáške rozoberal, aké je dôležité mať víziu pri budovaní farnosti. Zdôraznil, že vízia má tri zložky – poslanie, čiže cieľ, kam sa chcem dostať pri budovaní farnosti, ďalej mať pred sebou obraz budúcnosti, ktorý sa dosahuje realizáciou čiastkových cieľov a napokon mať pevné hodnoty, ktoré je potrebné zachovať pri  napĺňaní vízie.
 
Po zhrňujúcej diskusii prešli kňazi do Baziliky sv. Mikuláša, kde sa už pripravoval záver Trnavskej novény. Hlavným celebrantom záverečnej večernej svätej omše tohtoročnej novény a zároveň i slávnostným kazateľom bol košický pomocný biskup Stanislav Stolárik. Spolu s ním koncelebrovali trnavský arcibiskup Ján Orosch, emeritný arcibiskup Ján Sokol, titulárny biskup ubabský Dominik Tóth, generálny vikár Ján Pavčír, biskupskí vikári Róbert Kiss a Ladislav Tóth, trnavský dekan Stanislav Vojtko a vyše stodesať kňazov nielen z Trnavskej arcidiecézy, ale i z ostatných častí Slovenska.
 
Košický pomocný biskup Stanislav Stolárik hneď v úvode svätej omše, po privítaní trnavským dekanom Stanislavom Vojtkom, veľmi dobre a zábavne nadviazal na kazateľa z predchádzajúceho dňa, žilinského diecézneho biskupa Tomáša Galisa, keď sa prítomných spýtal, či si so sebou priniesli aj päť prstov symbolizujúcich najpotrebnejšiu vetu v živote kresťana - «Urobili sme to pre Teba (Ježišu)». Podľa hlavného celebranta "táto novéna veľmi dôstojne pripravila Slovensko na vstup do Roka Sedembolestnej Panny Márie", ktorý nedávno vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska a začne sa 1. januára 2014.
 
Slávnostný kazateľ sa vo svojej «živej» homílii zamýšľal nad myšlienkou z encykliky Svetlo viery - «Mária - blahoslavená, ktorá uverila». Najprv poukázal na históriu vývoja milostivého obrazu Panny Márie. Čo je však dôležitejšie ako história samotného vývoja obrazu, "je to, čo tu už bolo naznačené predovšetkým v slovách pána dekana..., že táto tradícia je tu živá aj vďaka veľmi múdremu rozhodnutiu otcov mesta konať neustále, každoročne, túto pobožnosť vďakyvzdávania za veľké Božie dobrodenie, ktoré sa mestu, okoliu a povedzme i národu dostalo na príhovor Matky Božej, uctievanej na tomto mieste. A tak ja by som si dovolil pomenovať túto tradíciu ako mariánsku pamäť..., ktorú uchovávate vyše 350 rokov od prvých krvavých znakov na obraze", povedal košický pomocný biskup.
Pápež hovorí vo svojej encyklike Lumen Fidei aj o Máriinej pamäti, ktorá je charakterizovaná slovami evanjelistu sv. Lukáša «o dobrej pôde». Mária sa vo svojom živote otvorila pôsobeniu Božej milosti. "Máriina pamäť a jej neustála pripravenosť ju uspôsobovala na to, aby skutočne to všetko, čo v tej chvíli Pán od nej očakával v plnosti času, mohla táto ikona viery realizovať. Podľa jej príkladu sa musím stále sám seba pýtať: «Bože, čo odo mňa chceš?»", skonštatoval slávnostný kazateľ. Táto Máriina pamäť je pre nás povzbudením, aby sme sa pýtali sami seba, či sa nechávame Bohom prekvapiť alebo sa uzatvárame do svojich istôt. Mária bola Bohom vedená pod kríž a necúvla. Dali sme Bohu vo svojich povolaniach, či už k zasvätenému životu, alebo k manželstvu, či do dospelého kresťanského života svoje «áno», ktoré treba každý deň opakovať.
Ak sa vrátime trochu na začiatok encykliky, zistíme, že pápež v uvažovaní o svetle viery začína konštatovaním, či dnes ešte niekoho zaujíma svetlo viery. Ľudia chcú iluzórne svetlo viery a nie pravé. Akoby veriť a hľadať si odporovali... a pápež poukazuje na tú, ktorá je blahoslavená, lebo uverila. Mária hľadala a uverila. Prijala Kristovo svetlo, Božie svetlo... "Ako utužovať v nás samých toto svetlo viery?... Kričme spolu so slepým Bartimejom: «Pane Ježišu Kriste, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou»... Prederme sa cez barikády, cez nami vystavané prekážky... Ale poďme k tomu, čo pápež povedal, poďakovať za to všetko... pretože sila modlitby je taká veľká, že ju nič neprekoná", uzavrel kazateľ.
Ďalej pokračoval: "Postoj človeka, ktorý narába so svetlom viery a chce, aby sa stále viac rozsvecovalo, má i mariánsku pamäť, vníma i Máriinu pamäť, je hľadač pravdy a pýta sa ako sa to stane, ale je plný pokory pred Pánom a povie: «Hľa, verný služobník, chcem plniť tvoju vôľu», takto nanovo rozsvecuje práve toto svetlo viery".
"Ako som v úvode povedal, drahí bratia a sestry, aj táto Trnavská novéna s tým, že bola vysielaná do celého Slovenska a dnes i do Českej republiky, vytvorila jeden nádherný vstup do Roka Sedembolestnej Panny Márie. Tu v Trnavskej arcidiecéze pri dnešnom stretnutí otca arcibiskupa s vami kňazmi ste Rok viery veľmi dôstojne uzavreli, ale zároveň máme odrazový mostík, ako ísť ďalej... Tak aj my, keď máme veľa otázok a pýtame sa neustále, ako sa to stane, zároveň buďme aj počúvajúci, lebo Pán Boh raz zdvihne ten telefón, zavolá nám a povie: «Tak sa to stane. Prijmeš to? Prijmeš tie prekvapenia, ktoré ti ja ponúkam?» A ak ich chceme prijať, tam už len môžeme povedať: «Hľa, služobnica Pána».", zakončil biskup Stolárik slávnostnú homíliu.
 
Svätá omša pokračovala slávením Liturgie Eucharistie, pri ktorej sa dala vnímať hlboká duchovná jednota kňazov so svojimi biskupmi. V závere svätej omše zazneli poďakovania trnavského dekana, trnavského arcibiskupa a zástupcov veriacich centrálnej farnosti mesta Trnava. Požehnaním ukončil hlavný celebrant, košický pomocný biskup Stanislav Stolárik, záverečnú svätú omšu. Následne asistenti zložili, za zvukov fanfár, milostivý obraz Trnavskej Panny Márie z hlavného oltára baziliky a v slávnostnej procesii ho preniesli, za spevu piesne "Neopúšťaj nás", do Mariánskej kaplnky. V nej zaspievali slávnostné Te Deum a pápežskú hymnu. Úplne na záver sa celá Bazilika minor sv. Mikuláša rozoznela modlitbou zverenia Trnavskej arcidiecézy pod ochranu Panny Márie.
 
Z rán modernej doby ubolená Trnava opäť raz prežívala svoje vzkriesenie s Kristom, ktorý pútnikom počas uplynulých deviatich dní Trnavskej novény 2013 dennodenne daroval uzdravujúcu lásku vo sviatosti zmierenia prostredníctvom kňazov – spovedníkov v Bazilike sv. Mikuláša, či svoju posilňujúcu lásku, s ktorou sa spájali v Eucharistii.
 
foto: Michal Stríženec
 
facebook sharing button Zdieľaj
Novénu 2013 ukončili zverením arcidiecézy Panne Márii

Po prenesení milostivého obrazu z hlavného oltára do Mariánskej kaplnky baziliky všetci spoločne zaspievali slávnostné Te Deum a pomodlili sa modlitbu zverenia Trnavskej arcidiecézy pod ochranu Panny Márie.

NOVINKY