Mons. Ján Orosch na stretnutí riaditeľov cirkevných škôl

Trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch, sa ako člen Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS a predseda subkomisie pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti zúčastnil v utorok, 22. októbra 2019 na stretnutí riaditeľov katolíckych cirkevných škôl v Poprade. Pre účastníkov slávil svätú omšu, poďakoval sa im za obetavú službu a povzbudil ich k horlivosti pri výchove detí a mládež vo svetle evanjelia. Riaditelia katolíckych cirkevných škôl a školských zariadení na záver prijali vyhlásenie, v ktorom žiadajú odstrániť dlhodobú diskrimináciu. Prinášane ho v plnom znení:

„My účastníci Celoslovenského stretnutia riaditeľov katolíckych škôl a  školských zariadení zídení v Poprade 22. – 23.10.2019 sa pripájame k vyhláseniu najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovských obcí k situácii cirkevného školstva zo 4. februára 2019. Toto vyhlásenie vyjadruje obavu o cirkevné školstvo na Slovensku, ktoré sa verejná správa snaží umelým spôsobom postupne likvidovať.

Preto i my žiadame všetkých kompetentných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby odstránili dlhodobú diskrimináciu katolíckeho školstva.

Žiadame, aby jeden zriaďovateľ nerozhodoval o druhom zriaďovateľovi. To znamená, aby pri zriaďovaní škôl katolícky zriaďovateľ nebol závislý od súhlasu samospráv mesta, obce a VÚC zriadiť katolícku školu alebo školské zariadenie.

Zrušiť diskriminačnú kompetenciu samospráv a okresných úradov ako zriaďovateľov škôl rozhodovať o počte žiakov iných zriaďovateľov. Ide o určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl a osemročných gymnázií.

Zrovnoprávniť financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sa financujú z podielových daní všetkých občanov Slovenska. To znamená, aby žiak katolíckej školy dostal rovnaký príspevok tak ako žiak  verejnej školy, a nie iba 88 %, ako je to v súčasnosti.

Tieto diskriminačné zákonné normy obmedzujú právo rodičov na výchovu detí v súlade s ich vierovyznaním. Majú negatívny vplyv na kvalitu a vytráca sa zdravá konkurencia škôl, z ktorých by si mohli rodičia slobodne vybrať pre svoje deti tú najvhodnejšiu."

210 účastníkov Celoslovenského stretnutia riaditeľov katolíckych škôl a  školských zariadení
 
V Poprade 23.10.2019
 
(Zdroj: TK KBS)
Mons. Ján Orosch na stretnutí riaditeľov cirkevných škôl

SPRÁVY

 

NOVINKY