List biskupov premiérovi a členom vlády

BRATISLAVA 16. februára 2021 - Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, schválili text listu, ktorý zasielajú predsedovi Vlády SR a jej členom. Text priniesla Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska v plnom znení.


Vážený pán predseda vlády,
Vážená pani ministerka,
Vážený pán minister,
 
obraciame sa na Vás v situácii, ktorá je pre Slovensko mimoriadne náročná. Citlivo vnímame problémy spôsobené ochorením Covid-19. Rešpektujeme prijímané opatrenia a apelujeme na ich dodržiavanie. Naši duchovní s ochotou slúžia na covidových oddeleniach - nielen ako kňazi, ale aj ako dobrovoľníci, sanitári, či pomocníci. Vieme preto „z prvej ruky“ o vážnosti situácie. Napokon aj žiaľ, ktorý zdieľame s ľuďmi pri pohreboch, sa stal našou každodennou skúsenosťou.
 
Zároveň Vám však chceme povedať aj o duchovnom trápení, s ktorým sa na nás obracia čoraz viac veriacich. Svätá spoveď a sväté prijímanie pre nich vždy boli zdrojom povzbudenia, sily a vnútornej rovnováhy. Teraz sú však mesiace bez sviatostí, a nemajú legitímny spôsob ako ich prijať. To prehlbuje utrpenie, ktoré priniesla pandémia. Úzkosti a konflikty, ktoré mnohí dokázali tlmiť vďaka sviatostiam, nadobúdajú na sile. Dokonca psychológovia, ktorých naši duchovní svojou službou odbremeňovali, teraz hovoria o veľkom tlaku nových prípadov.
 
Veriaci majú pocit, že ich Cirkev v ťažkom čase opustila. Opatrenia nám však prakticky zväzujú ruky a znemožňujú pôsobenie. Nejde len o hromadné podujatia, ale aj o individuálnu pastoračnú službu. Pritom okolité krajiny tak tvrdé reštrikcie cirkvám nezaviedli. Mrzí nás, keď na niektorom mieste ľudia stratili trpezlivosť a prekročili pravidlá, hoci na ne stále upozorňujeme. Máme vytrvalú ochotu spolupracovať na zápase s pandémiou. Prosíme Vás však o pochopenie našej situácie.
 
Sme ochotní zniesť obmedzenia: avšak úplný, dlhodobý a celoplošný zákaz verejných bohoslužieb ako aj praktické znemožnenie vysluhovania sviatostí je neúnosné. Vedení čoraz naliehavejšími prosbami našich veriacich Vás aj my žiadame, aby ste našli iný, primeraný spôsob nastavenia opatrení vo vzťahu k duchovným potrebám, aspoň podľa toho ako je tomu v blízkom zahraničí, v podobnej pandemickej situácii. Stále napríklad rastie počet vyliečených a zaočkovaných, ktorí by sa mohli zúčastňovať na bohoslužbách bez rizika ohrozenia. Bohoslužby zároveň nemožno vnímať len v optike „verejných zhromaždení“; uplatňuje sa na nich základné ľudské právo vyplývajúce z náboženskej slobody.
 
Svätý Otec František to vo svojom príhovore diplomatickému zboru 8. februára 2021 zdôraznil týmito slovami:
 
„Nevyhnutnosť zabrániť šíreniu vírusu mala dopad aj na viaceré základné slobody, vrátane náboženskej slobody: obmedzila slávenia aj vzdelávacie a charitatívne činnosti spoločenstiev viery. Netreba však zabudnúť, že náboženská dimenzia predstavuje základný aspekt ľudskej osobnosti aj spoločnosti, ktorý nemôže byť vyčiarknutý; a že aj vtedy, keď sa snažíme chrániť ľudské životy pred šírením vírusu, nemožno pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému zdraviu.
 
Sloboda náboženského slávenia nie je len dôsledkom slobody zhromažďovania, ale esenciálne pramení z práva na náboženskú slobodu, ktorá je primárnym a základným ľudským právom. Je preto nevyhnutné, aby táto sloboda bola rešpektovaná, chránená a zastávaná občianskymi autoritami, rovnako ako zdravie a fyzická integrita. Okrem toho, dobrá starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu.“
 
Žiadame Vás s úctou, aby ste tieto skutočnosti primerane vzali do úvahy.
 
Do Vašej práce pre dobro Slovenska Vám spoločne vyprosujeme mnoho síl, pevné zdravie a hojnosť Božieho požehnania.
 
Katolícki biskupi Slovenska zhromaždení na 98. plenárnom zasadaní KBS prostredníctvom internetu, 16. februára 2021.
 

 
Tisztelt Miniszterelnök úr,
Tisztelt Miniszter asszony,
Tisztelt Miniszter úr,
 
egy Szlovákia számára rendkívül igényes helyzetben fordulunk Önhöz. Érzékenyen érintenek minket a Covid-19 megbetegedésből eredő problémák. Tiszteletben tartjuk az ezzel kapcsolatos intézkedéseket és szorgalmazzuk ezeknek a betartását. Lelkipásztoraink készségesen szolgálnak a covid osztályokon – nemcsak papként, hanem önkéntesként, ápolóként, segítőként is. Így „első kézből” ismerjük a helyzet komolyságát. Ráadásul a szomorúság, amellyel az emberekkel a temetéseken osztozunk, mindennapi tapasztalatunkká lett.
 
Ugyanakkor szeretnénk megemlíteni azt a lelki szenvedést is, amelyet egyre több hívő oszt meg velünk. A szentgyónás és a szentáldozás mindig a felbuzdulás, a lelki erő és a benső egyensúly forrása volt a számukra. Most azonban hónapok óta szentségek nélkül vannak, és nem adatik meg nekik, hogy legálisan részesüljenek bennük. Ez elmélyíti bennük azt a szenvedést, amelyet a világjárvány okoz. Azok a szorongások és konfliktusok, amelyeket sokan a szentségek segítségével tudtak enyhíteni új erőre kapnak. A pszichológusok is, akiket lelkipásztoraink a szolgálatukkal tehermentesítettek, az új esetek okozta nagy nyomásról beszélnek.
 
A hívők úgy érzik, hogy az Egyház ebben a nehéz helyzetben magukra hagyta őket. Az intézkedések azonban a szó szoros értelmében megkötik a kezünket és akadályozzák a tevékenységünket. Nem csupán a tömegrendezvényekről van szó, hanem az egyéni lelkipásztori szolgálatról is. Ugyanakkor a környező országokban nem foganatosítottak ilyen kemény intézkedéseket az egyházakkal szemben. Sajnáljuk, hogy néhány helyen az embereknek elfogyott a türelmük és megszegték az előírásokat annak ellenére, hogy állandóan emlékeztetjük őket rájuk. Állandóan készen állunk készségesen együttműködni a világjárvány elleni küzdelemben. Egyúttal azonban a helyzetünk megértését is kérjük Öntől.
 
Készen állunk elviselni a korlátozásokat. Azonban a nyilvános istentiszteletek teljes mértékű, hosszan tartó és országos szintű betiltása, valamint a szentségek kiszolgáltatásának gyakorlati akadályoztatása elviselhetetlen. A híveink egyre gyakoribb kéréseitől ösztönözve mi is azt követeljük, hogy találjanak más, alkalmasabb intézkedéseket a lelki igényeket illetően, legalább olyan módon, ahogyan azt a hasonló járványügyi helyzetben lévő környező országokban alkalmazzák. Egyre több például a kigyógyult és beoltott ember, aki kockázat nélkül részt vehetne az istentiszteleteken. Ugyanakkor az istentiszteletre nem tekinthetünk csupán a „nyilvános összejövetel” szemszögéből, hiszen a rajta való részvétel a vallásszabadságból eredő alapvető emberi jog.
 
A Szentatya 2021. február 8-án a diplomáciai testülethez intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a vírus terjedésének megakadályozása és ennek szükségessége több alapvető szabadságjogot is érintett, beleértve a vallásszabadságot is. Korlátozta az ünnepléseket, az oktatást és a közösségek karitatív tevékenységét. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a vallási dimenzió az emberi személyiség alapvető vonása, amelyet nem szabad kizárni, s amíg emberi életeket igyekszünk a vírussal szemben megvédeni, az ember lelki és erkölcsi értékeit nem tekinthetjük másodlagosnak a fizikai egészséggel szemben.
 
A vallási ünneplés szabadsága nem csupán a szabad gyülekezés elvéből következik, hanem a vallásszabadságból ered, ami elsődleges és alapvető emberi jog. Ezért feltétlenül szükséges, hogy ezt a jogot tiszteletben tartsuk és védjük, a polgári tekintélyek pedig éppúgy kiálljanak mellette, mint az egészségvédelem és fizikai integritás mellett. Emellett a testről való helyes gondoskodás sohasem mellőzheti a lélekről való gondoskodást sem.
 
Ezért tisztelettel kérjük, hogy ezeket a tényeket a megfelelő módon vegyék figyelembe.
 
A Szlovákia java érdekében végzett munkájához sok erőt, jó egészséget és Isten bőséges áldását kérjük.
 
Szlovákia katolikus püspökei a Püspökkari Konferencia internetes üléséről, 2021. február 16.

 
Zdroj: tkkbs.sk
 
List biskupov premiérovi a členom vlády

Ilustračná snímka. (Foto: gminalipno.pl)

SPRÁVY

 

NOVINKY