KBS zverejnila novú smernicu o postupoch pri sexuálnom zneužívaní v Cirkvi

BRATISLAVA 11. októbra 2022 - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zverejnila Novú smernicu o postupoch pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania maloletých v Cirkvi. Obsahuje články, ktoré určujú výklad pojmov, preventívne opatrenia, spôsob nahlásenia zneužívania ako i predbežného vyšetrovania, spôsob spolupráce s civilnými autoritami. Ďalej smernica hovorí aj o starostlivosti o obete a o páchateľov, ako aj o falošných obvineniach. „Novú smernicu vypracovala Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi," hovorí jej predseda, košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

Novú smernicu, vypracovanú Komisiou KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi, odsúhlasili biskupi Slovenska. V plnom znení je k dispozícii na stránke KBS.
 
Aplikuje normy Kódexu kanonického práva a Kódexu kánonov východných cirkví spolu s poslednými úpravami z roku 2021 vykonanými apoštolskou konštitúciou Pascite gregem Dei. Aplikuje i Motu proprio sv. pápeža Jána Pavla II. z roku 2001 Sacramentorum sanctitatis tutela revidované pápežom Benediktom XVI. v roku 2010 a Motu proprio pápeža Františka z roku 2019 Vos estis lux mundi. Zároveň zohľadňuje usmernenia uvedené vo Vademecum o niektorých bodoch postupu v prípadoch sexuálneho zneužívania maloletých spáchaných klerikmi vydaného Kongregáciou pre náuku viery v roku 2020 v platnom znení.
 
Schválenie a zverejnenie smernice nadväzuje na nový systém nahlasovania prípadov sexuálneho zneužívania v Cirkvi (nahlaseniezneuzivania.kbs.sk), ktorý prináša viac variability v spôsoboch nahlasovania potenciálnych prípadov. Okrem už existujúceho mailového kontaktu (nahlaseniezneuzivania@kbs.sk) je aktuálne k dispozícii špeciálne mobilné telefónne číslo. Nový systém tiež ponúka interaktívnu mapu Slovenska s jednotlivými diecézami/eparchiami, ktoré ponúkajú viaceré kontaktné osoby.
 
Nová smernica nahradí prvú z roku 2014. Nová vyšla na základe podkladov z Ríma a komparáciou s nemeckou, talianskou a českou smernicou. „Medzi základne princípy tejto smernice patrí úsilie venované obetiam, aby nedochádzalo k ďalším zneužívaniam; vypočutie, prijatie a sprevádzanie obetí; spravodlivosť a pravda, transparentnosť a komunikcia; účinné a rýchle vyšetrenie prípadov zneužívania a aktívna spolupráca s civilnými autoritami," píše sa v jej preambule.
_
 
Smernica Konferencie biskupov Slovenska / Postup v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikom, členom inštitútu zasväteného života alebo spoločnosti apoštolského života a ktorýmkoľvek veriacim, ktorý zastáva úrad alebo službu v Cirkvi
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
KBS zverejnila novú smernicu o postupoch pri sexuálnom zneužívaní v Cirkvi

Ilustračná snímka. (Foto: Print screen)

NOVINKY