Kardinál Burke: Napodobňujeme Preblahoslavenú Pannu Máriu, ktorej obetovanie oslavujeme

TRNAVA 24. novembra 2019 - V sobotu 16. novembra slávil v Bazilike sv. Mikuláša v rámci Trnavskej novény americký kardinál Raymond Leo Burke pontifikálnu svätú omšu v mimoriadnej forme Rímskeho rítu. Pri tejto príležitosti sa prihovoril veriacim v Trnave a na Slovensku homíliou o Trnavskej novéne, ktorá je prípravou na sviatok Obetovania Preblahoslavenej Panny Márie. Homíliu uverejňujeme v plnom znení.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
 
Počas celej Novény sa pripravujeme na sviatok Obetovania Preblahoslavenej Panny Márie; rozjímame, ako ju rodičia Joachim a Anna uvádzajú do Chrámu a celkom ju obetujú Pánovi. Rozjímame nad pravdou, že od chvíle svojho Nepoškvrneného počatia, v súlade s večným Božím plánom, Preblahoslavená Panna Mária prináleží vskutku výhradne len Pánovi. V deň obetovania Panny Márie, jej rodičia uviedli opravdivú Archu Zmluvy do Chrámu. Ako nám často pripomínal pápež sv. Ján Pavol II., Boh Syn prijal ľudské srdce, kvôli našej spáse, pod Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie. (Cf. Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Vol. VIII, 2 [Luglio-Dicembre, 1985] [Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1985], p. 125: „… sotto il cuore della Vergine di Nazaret, ha incominciato a battere il cuore del Verbo, del Figlio di Dio.“ English translation: Pope John Paul II, Pope John Paul II Prays the Litany of the Sacred Heart of Jesus [Huntington, IN: Our Sunday Visitor Publishing Division, 1992], p. 42: „…under the heart of the Virgin of Nazareth, the Heart of the Word, the Son of God, began to beat.“) Z materského lona Preblahoslavenej Panny Márie prišla medzi nás prebývať Božia Múdrosť, aby nás spolu s ňou urobila „Pánovým podielom“, ktorý jediný je „naším dedičstvom, jediný je našou spásou“. (Sir 24,12) Od chvíle obetovania, keď mala podľa tradície tri roky, sa bude Panna Mária do svojich pätnástich rokov pripravovať na prijatie svojho povolania a poslania Božej Matky. Viac ako dvanásť rokov, ktoré strávila v Chráme, sa Panna Mária pripravovala, aby mohla prijať konkrétnu účasť na diele našej spásy, od jeho úplného počiatku, keď sa Boh Syn stal telom v jej lone. Dom Prosper Guéranger, ktorý komentuje dnešný sviatok, pozoruje: „Keď Panna Mária vstupovala do chrámu, konala tak preto, aby sa tam v tichu, pokore a láske pripravila na svoj vynikajúci osud. Mala tiež poslanie zdokonaliť sa pri päte predobrazu oltára modlitieb ľudského rodu, ktorý nebol sám zo seba schopný vyprosiť z neba príchod Spasiteľa. Bola, ako hovorí sv. Berbardín Sienský, šťastným zavŕšením všetkých očakávaní a prosieb o príchod Božieho Syna; v nej, ako vo svojom vrchole, nachádzajú všetky túžby svätých, ktorí ju predchádzali, svoje dokonanie a cieľ.“ („Marie, conduite au temple pour s’y préparer dans la retraite, l’humilité, l’amour, à ses incomparables destinées, eut aussi pour mission d’y parfaire, au pied des autels figuratifs, la prière de l’humanité trop impuissante à faire pleuvoir des cieux le Sauveur. Elle fut, dit saint Bernardin de Sienne, la bienheureux couronnement de toute attente et demande de l’avènement de Fils de Dieu ; en elle, comme en un sommet, tous les désirs des saints qui l’avaient précédée eurent leur consommation et leur terme.“ Prosper Guéranger, L’année liturgique, Le temps après la Pentecôte, Tome VI, 11ème éd. [Tours: Maison Alfred Mame et Fils, 1925], p. 397. [Guéranger]. English translation: Prosper Guéranger, The Liturgical Year, Time after Pentecost, Book VI, tr. The Benedictines of Stanbrook Abbey [Fitzwilliam, NH: Loreto Publications, 2000], pp. 309-310. [GuérangerEng].)
Počas rokov strávených v Chráme sa Panna Mária spolu so všetkými jej svätými predkami horlivo modlila za príchod Pánovho Pomazaného, pričom si nebola vedomá, že to Ona dostala výsadu byť nástrojom jeho príchodu. Preto bola pripravená vo Zvestovaní k tomu, aby prijala povolanie a úlohu stať sa Panenskou Matkou Boha.
 
Trnava oslavuje Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie so zvláštnou radosťou pre zázraky, ktoré tu Ona vykonala, aby zachránila svoje deti pred vpádom moslimov, vážnymi občianskymi nepokojmi a pred smrteľnou morovou ranou. Keď sa zvlášť dnes modlíme pred jej nádherným zázračným obrazom, ktorý priviezol z Ríma do Trnavy kardinál František Forgáč v roku 1585, spomíname si ako 20. a 21. novembra 1710 trnavskí veriaci vzývali príhovor Božej Matky za záchranu pred morovou ranou; ako niesli jej zázračný obraz v procesii a ako od skorého rána 21. novembra už nikto viac na mor nezomrel. Ako prejav uznania jednotlivých výnimočných dobrodení udelených Trnave na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie, kardinál Kristián Augustus nariadil verejné uctievanie  jej zázračného obrazu v roku  1708, k čomu pridal v roku 1710 odpustky na sviatok Obetovania Preblahoslavenej Panny Márie. Dnes teda pokračujeme vo svätej tradícii, ktorú začal a potvrdil kardinál Forgáč a kardinál Augustus. Modlíme sa pred zázračným obrazom Božej Matky, vyprosujeme si jej mocné orodovanie do zápasov, ktorým čelíme vo svete a vo vnútri Cirkvi. Napodobňujeme Preblahoslavenú Pannu Máriu, ktorej obetovanie oslavujeme, našou úctou voči Kristovmu slovu tým, že ho z celého srdca zachovávame, strážime ho pred poškvrnou tým, že sa zjednocujeme s jeho obetou, kde sa na oltári stáva (toto Slovo) prítomné sviatostným spôsobom. Vždy, keď sa modlíme pred zázračným obrazom Trnavskej Panny Márie, rozumieme viac a lepšie zmyslu slov nášho Pána v evanjeliu.
 
Keď uprostred množstva ľudí, ktorí počúvali jeho učenie, žena nahlas zvelebovala jeho matku, „život, ktorý (Ho) nosil“ (porov. Lk 22,27), náš Pán poukázal na skutočný zdroj blaženosti jeho Matky, konkrétne, na jej dokonalú poslušnosť voči Božiemu slovu, ktoré ju pripravovalo, aby sa mohla stať jeho matkou. Povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.” (Lk 11,28)
 
Keď sa v modlitbe obraciame na Božiu Matku, pozýva nás, aby sme napodobňovali jej poslušnosť, aby tak Pán mohol očistiť naše srdcia od nezriadených náklonností, ktoré nás vedú do hriechu a smrti, a aby zapálil naše srdcia láskou k jeho Zákonu, ktorý nás vedie k čnosti a večnému životu. Napokon, Ona nás vedie k posvätnej liturgii, k stretnutiu sa neba so zemou, k najdokonalejšiemu vyjadreniu našich životov s ňou, v jej Božskom Synovi. Žijeme uprostred ťažkých časov, vo svete a dokonca aj v Cirkvi. Pretrvávajúci zmätok a omyly o najzákladnejších pravdách, o zákone, ktorý Boh vpísal do každého ľudského srdca (porov. Rim 2,13-16) nás pokúšajú, aby sme stratili odvahu a dokonca sa vzdali nádeje. Naša Pani nás privádza k sebe, aby nás zase ona mohla priviesť k jedinému zdroju našej nádeje, jej Božskému Synovi, predovšetkým k jeho skutočnej prítomnosti v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej.
 
Duchovný zápas našich čias nemôžeme bojovať a zvíťaziť v ňom len skrze našu vlastnú múdrosť a silu. Kristus, náš eucharistický Pán, je pri nás. Len On sám môže poraziť hriech, ktorý je v nás a v posledný deň obnoviť nás a celé stvorenie Bohu Otcovi vo večnej sláve. Tu nás naša Pani učí poznať a milovať posvätnú liturgiu, oddávať svoje srdcia v jednote s jej Nepoškvrneným srdcom Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Tu nás Panna Mária učí obetovať našu oddanú lásku spolu s ňou Bohu Otcovi, ktorý nás miloval prvý, a „poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy a v svojom Synovi nás miloval do krajnosti.“ (porov. 1 Jn 4,10; Jn 13,1)
 
Naša Pani, ktorú vzývame na sviatok jej obetovania, nech bdie nad vaším milovaným mestom a krajinou. Sem Preblahoslavená Panna Mária priťahuje všetky svoje deti na Slovensku, preč od pekelných mocností vo svete a vedie ich k jedinému zdroju radosti a pokoja, teraz a na veky: k nášmu Pánovi, ktorý sedí v sláve po pravici Otca a prebýva s nami v Cirkvi, ktorá je jeho opravdivým tajomným telom.
 
Dnes, keď uctievame Božiu Matku pod titulom jej obetovania a keď jej ďakujeme zvlášť za ochranu Trnavy a Slovenska, môžeme vložiť viac svoje srdcia, zjednotené s jej Nepoškvrneným srdcom, do slávneho prebodnutého Ježišovho Srdca. Kiež vždy viac a viac spoznávame, že naším skutočným dedičstvom je Pán a zostaneme vytrvalí na ceste, po ktorej nás a mnohé duše, za ktoré sa každodenne modlíme, vedie do trvalého príbytku „medzi zástupy svätých.“ (Sir 24,16)
 
Pozdvihnime teraz svoje srdcia spolu s Máriiným Nepoškvrneným srdcom k slávnemu Ježišovmu prebodnutému Srdcu. Zjednoťme svoje srdcia s jeho Najsvätejším Srdcom v eucharistickej obeti, obetujme mu svoje srdce v čistej a nesebeckej láske. Odovzdajme, v jednote s Pannou Máriou, ktorá bola obetovaná v chráme, vo všetkom naše srdcia Kristovi, nášmu eucharistickému Pánovi, každý jeden deň vo svojich životoch, s prosbou, aby On sám porazil v nás každé zlo, zapálil nás plameňom Božskej lásky a napokon, aby nás priviedol k sebe, do nášho trvalého domova s ním v nebi.
 
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc, zmiluj sa nad nami.
Panna Mária Trnavská, oroduj za nás.
Svätý Jozef, ochranca Katolíckej cirkvi, oroduj za nás.
Svätý Mikuláš, oroduj za nás.
 
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
 
Kardinál Burke: Napodobňujeme Preblahoslavenú Pannu Máriu, ktorej obetovanie oslavujeme

Krátky spoločný fototermín pred Bazilikou sv. Mikuláša po skončení pontifikálnej svätej omše slávenej v mimoriadnej forme Rímskeho rítu. (Zdroj foto: Nadácia Slovakia Christiana)

SPRÁVY

 

NOVINKY