Informácie pre verejnosť - liturgické slávenie Veľkej noci v Trnavskej arcidiecéze

TRNAVA 1. apríla 2020 - Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala 19. marca 2020 dekrét s usmerneniami k liturgickému sláveniu Veľkého týždňa v čase pandémie Covid-19, týkajúci sa krajín, v ktorých je z dôvodu šírenia nákazy koronavírusu zakázané zhromažďovanie sa a pohyb osôb. Tento dekrét tá istá kongregácia doplnila ďalším dekrétom zo dňa 25. marca 2020. Uvedené dekréty s usmerneniami k liturgickému sláveniu Veľkého týždňa v čase pandémie Covid-19 aplikoval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch do usmernení k príprave a sláveniu Veľkonočných sviatkov 2020 v Trnavskej arcidiecéze. Dekrét platný pre územie Trnavskej arcidiecézy bol vydaný 28. marca 2020.

V zmysle uvedeného dekrétu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha sa obrady Veľkej noci majú sláviť s rešpektovaním predpisov zdravotnej bezpečnosti vydaných v príslušnej krajine. Na Slovensku sú to nariadenia, ktoré vydala vláda Slovenskej republiky a Úrad hlavného hygienika Slovenskej republiky.
 
Ako sa uvádza v dekrétoch Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, v krajinách, kde sa majú obrady Veľkej noci sláviť s rešpektovaním predpisov zdravotnej bezpečnosti, budú biskupi a kňazi sláviť obrady Veľkého týždňa súkromne bez účasti veriacich!
 
Veriaci majú byť svojimi kňazmi upovedomení o hodine začiatku slávení, nie však kvôli osobnej účasti, ale aby sa mohli duchovne pripojiť k modlitbe vo svojej domácnosti, čo sa dá urobiť prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, ktoré treba využiť na priamy prenos. V žiadnom prípade nesmie ísť o archívnu nahrávku.
Na základe tohto predpisu sa ani v Trnavskej arcidiecéze neuskutočnia liturgické slávenia Veľkej noci pre verejnosť.
 
Tam kde je to možné, budú kostoly a kaplnky naďalej otvorené pre individuálnu modlitbu, individuálnu sv. spoveď na požiadanie, individuálne podanie svätého prijímania na požiadanie (v intervaloch), ale nie pre skupinové zhromažďovanie veriacich!
 
Vstup do kostolov a kaplniek, ako aj zotrvanie v nich počas individuálnej modlitby musia byť uskutočňované v súlade s hygienickými opatreniami platnými na Slovensku v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID 19. Povinnosťou každého je nosenie rúšok, dodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi osobami, teda 2m, a dodržiavanie zákazu verejného zhromažďovania.
 
Veriacich, ktorí majú byť v karanténe upozorňujeme a prosíme, aby dodržiavali povinnosť byť v izolácii a iba v prípade vážnej potreby kontaktovali najbližšieho kňaza len telefonicky, alebo emailom, v žiadnom prípade nie osobne, ani osobnou návštevou v otvorenom kostole alebo kaplnke.
 
Ak nám v tomto období kvôli obmedzeniam z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 nie je možné pristúpiť k sviatostnej spovedi, nezabudnime na vzbudenie si „dokonalej ľútosti“ (je to ľútosť z lásky - caritatis contritio), ktorá pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko. „Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ (KKC 1452)

Informácie o možnostiach sledovania priamych prenosov liturgických slávení Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia v katolíckych a verejnoprávnych médiách, či na facebookových profiloch alebo webových stránkach farností, budú určite včas zverejnené.
 
Prosíme veriacich celej Trnavskej arcidiecézy, aby tieto bolestné usmernenia disciplinovane rešpektovali. Zároveň pozývame veriacich, aby zostali naďalej duchovne a v modlitbe spojení s naším otcom arcibiskupom Jánom a jeho pomocníkmi - kňazmi v celej Trnavskej arcidiecéze.
 
-to abu-
 
Informácie pre verejnosť - liturgické slávenie Veľkej noci v Trnavskej arcidiecéze

Ilustračná snímka. (Zdroj foto: Pixabay)

SPRÁVY

 

NOVINKY