Etická a náboženská výchova sú vo vzdelávacom systéme vytlačené na okraj

BRATISLAVA/TRNAVA 12. marca 2021 - Akademickí predstavitelia učiteľstva etickej výchovy a náboženskej výchovy prijali na pôde Trnavskej univerzity vyhlásenie Spoločne za dobrý život našich detí. Jeho cieľom je posilnenie výchovno-vzdelávacej oblasti s názvom Človek a hodnoty vo vzdelávacom systéme slovenských škôl.

Vo vyhlásení okrem iného upozorňujú, že etická a náboženská výchova sú vo vzdelávacom systéme vytlačené na okraj. Podľa vysokoškolských pedagógov je náboženstvo a etika počas pandémie ešte viac na okraji. Podľa nich však v tomto čase pandémie žiaci potrebujú spomínané predmety, kde by sa mohli rozprávať aj o tom, čo prežívajú v tejto dobe.
 
- - - - -
 
Spoločne za dobrý život našich detí. Akademici apelujú na ministerstvo,
aby náboženská výchova nebola na okraji
 
Situácia žiakov počas dištančného vzdelávania poukazuje na zjavnú potrebu skvalitniť a posilniť ľudsko-hodnotový pilier vo vzdelávaní na slovenských školách. Táto potreba tu bola vždy, no mimoriadne sa zvýraznila práve počas pandémie, ktorá uzavrela žiakov do pseudosociálneho sveta, pred obrazovky počítačov a mobilov. „Pritom sme presvedčení, že sa ešte nástojčivejšie bude ukazovať v čase sociálnej a mravnej rekonvalescencie, po ktorej všetci túžime,“ uvádzajú akademici z Trnavskej univerzity vo výzve Spoločne za dobrý život našich detí, ktorou apelujú na štátnych predstaviteľov, zvlášť na ministerstvo školstva.
 
Ich cieľom je, aby predmety náboženská výchova a etická výchova nestáli na okraji záujmu. Všímajú si, že žiaci, ale i rodičia či učitelia potrebujú také pedagogické prístupy, ktoré poskytujú duševnú, sociálno-kultúrnu a duchovnú oporu a ktoré im pomáhajú zorientovať sa v súčasnom pluralitnom a diskutujúcom svete.
 
S úmyslom prispieť k dobru detí, rodín a celej spoločnosti signatári marcovej výzvy z Trnavskej univerzity poukazujú na to, že prvky charakterového vzdelávania, osobnostnej kultivácie a morálno-hodnotovej výchovy, nachádzajú svoje koncepčné ťažisko v predmetoch etická a náboženská výchova, združených v tzv. vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty.
 
„Práve dnes je mimoriadne potrebné zamerať pozornosť na kvalitnú výučbu týchto školských predmetov a posilniť ich postavenie vo výchovno-vzdelávacej praxi slovenských škôl. Vyhlasujeme to s vedomím vzájomnej komplementarity, spolupráce a podpory oboch predmetov, náboženskej a etickej výchovy,“ uvádzajú vysokoškolskí pedagógovia a metodici, medzi ktorými nechýba garant študijného programu etická výchova na Trnavskej docent Andrej Rajský, teoretik a didaktik náboženskej výchovy Tibor Reimer, predseda ústrednej predmetovej komisie Ivan Podmanický, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity profesor Juraj Dolinský, riaditeľ Katolíckeho pedagogického a katechetického centra Roman Vitko a ďalší.
 
Celé vyhlásenie si môžete prečítať TU.
 
- - - - -
 
Ministerstvo školstva v obsiahlej reakcii na toto vyhlásenie okrem iného uviedlo, že morálno-hodnotová výchova nemôže byť záležitosťou iba jedného z povinne voliteľných alternatívnych predmetov. Rezort avizuje iniciatívu, ktorá má posilniť morálno-hodnotovú orientovanú výchovu v školách dokonca nad rámec súčasných predmetov etickej a náboženskej výchovy.
 
_
 
Zdroj: Rádio LUMEN / Trnavská univerzita v Trnave / tkkbs.sk
 
Etická a náboženská výchova sú vo vzdelávacom systéme vytlačené na okraj

Ilustračná snímka. (Foto: Archív TO ABU)

SPRÁVY

 

NOVINKY