Emeritný arcibiskup Ján Sokol oslávil v katedrále dve jubileá

TRNAVA 13. októbra 2018 - Emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol dnes v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávil ďakovnú svätú omšu pri príležitosti svojich dvoch tohtoročných jubileí, 85 rokov života a 30. výročie biskupskej konsekrácie. Na svätej omši boli prítomní jeho rodinní príslušníci, početné duchovenstvo a množstvo ďalších veriacich. Medzi hosťami bol aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello.

Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol sa narodil 9. októbra 1933 v Jacovciach. Biskup-ské svätenie prijal 12. júna 1988 v Trnave v Katedrále sv. Jána Krstiteľa z rúk biskupa Francesca Colasuonna. To sú dva životné míľniky, ktoré si biskupi, kňazi, rodinní prísluš-níci i veriaci Trnavskej arcidiecézy pripomenuli slávnostnou ďakovnou svätou omšou v so-botu 13. októbra predpoludním.
 
Medzi vzácnymi hosťami v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa bol aj apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello, ktorý v rámci svätej omše oslávencovi adresoval niekoľko povzbudivých slov. „30 rokov je dlhý časový úsek a nie je ľahké zhrnúť ich v rámci jedného pozdravu. Mons. Sokol bol svedkom rozhodujúcich udalostí pre svet a pre Cirkev našich čias, avšak dátum vysviacky by sa dal ťažko pochopiť bez všetkých rokov prípravy. Musíme ísť dozadu v čase... Nepoznám udalosti ostatných rokov hlavne preto, že jedna z veľkých pred-ností Mons. Sokola je jednoduchosť spojená s diskrétnosťou. Jedine Pán skúma srdcia a dokonale ich pozná. On pozná príbeh jeho povolania a vie, aký mu je vďačný za jeho lásku. S akým zá-palom na ňu odpovedal podľa svojich možností a schopností, a s akou vrúcnosťou mu dnes obnovuje svoju odovzdanosť a vernosť. Vďaka, Pane, za dar biskupskej vysviacky Mons. Sokola,“ zhrnul vo svojom príhovore význam daru biskupskej služby v živote eme-ritného arcibiskupa Ján Sokola apoštolský nuncius Giacomo Guido Ottonello.
 
Aj v nadväznosti na tieto slová apoštolského nuncia emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol vo svojom príhovore v závere svätej omše poďakoval všetkým, ktorí mysleli a myslia na neho vo svojich modlitbách. Pripomenul prítomným, že slávnostnú ďakovnú svätú omšu obetoval za konkrétnych ľudí, ktorých vo svojom živote poznal. Nakoniec dodal, že ju obetoval „aj za všetkých vás, ktorí ste napriek tej ťažkej krížovej ceste, ktorú biskupský úrad vždy vyžadoval, vyžaduje a bude vyžadovať, nedali ste sa pomýliť a zostali ste pevne stáť na základoch, ktorými je Petrova skala. Ďakujem všet-kým, ktorí ste ma sprevádzali modlit-bou, ktorí ste mi pomáhali.“
 
Celá svätá omša sa niesla v tomto du-chu vďačnosti Pánovi, čo umocňovalo aj sprevádzanie spevu ľudí dychovou hudbou na chóruse katedrály. Aj medzi veriacimi, ktorí si rozdelili medzi sebou liturgické služby počas bohoslužby, figurovali ľudia, o ktorých v závere svätej omše hovoril emeritný arcibiskup v ďakovnom príhovore, veriaci spätí s jeho biskupskou službou v Trnave, či predtým kňazskou službou na miestach, kde pastoračne pôsobil.
 
Slávnostným kazateľom bol súčasný trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorého v roku 2004 konsekroval emeritný arcibiskup za pomocného biskupa vtedajšej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. V homílii prednesenej pri tejto príležitosti spomenul významné životné medzní-ky oslávenca. Tie, ktoré mu priniesli slávu, ale i tie, kde sa ako biskup priblížil úplne ku krížu svojho Majstra. „Takmer pri každej kňazskej vysviacke, či primíciách zaznievajú staré pravdy. A otec arcibiskup počas svojich 30 rokov biskupskej služby to povedal v homí-liách nespočetne krát. V každom kňaz-skom živote sa strieda «hosanna» a «ukrižuj ho», Kvetná nedeľa i Veľký piatok. Inak by sme neboli Kristovými kňazmi. A Vy, drahý náš jubilant, ste to sprítomňovali novokňazom a možno ste občas aj zabudli na to, že sa to vo veľkej miere bude týkať i Vás. Viem, že ste o tom vede-li, ale nakoľko ste chceli zo seba vydať všetko tým mladým, povzbudiť ich a usmerniť... niekedy my osobne zabúdame na to, že v prvom rade sa to «hosanna» a «ukrižuj ho» vzťahuje na teba, na mňa, na biskupa,“ dodal slávnostný kazateľ.
 
Keďže kňaz, či biskup opúšťa všetko, aby sa zasvätil Kristovi, môže sa niekedy zdať, že zostáva v živote sám. Nie je to však tak, pretože v Kristovi nájde všetko. Nájde svoju rodi-nu, dedinu, či svoju lásku... „Drahý otec arcibiskup, spolu s Vami chceme i my, tu prítomní kňazi, ďakovať za dar Vášho i nášho kňazstva. Tak, ako keď sa malá riečka... vlieva do väčšej rieky, v ktorej sa úplne stráca. Dokonca, v ktorej stráca svoje vlastné meno, svo-ju vlastnú identitu samostatnej rieky, splýva s väčšou riekou, i my splyňme s veľriekou, ktorou je Ježiš Kristus a s oceánom, ktorým je trojjediný Boh,“ týmto úprimným želaním jubilantovi zakončil svoju homíliu trnavský arcibiskup Ján Orosch.
 
Slávnostnú svätú omšu zakončili apoštolským požehnaním jubilujúceho emeritného arci-biskupa Jána Sokola, po ktorom nasledoval spev pápežskej hymny a hymny pre chrám. V priestoroch Arcibiskupského úradu mali pozvaní hostia možnosť stretnúť sa s osláven-com osobne, pogratulovať mu, či sa podeliť o vzácne spomienky.
 
Emeritný arcibiskup Ján Sokol oslávil v katedrále dve jubileá

Emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol dnes v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávil ďakovnú svätú omšu pri príležitosti svojich dvoch tohtoročných jubileí, 85 rokov života a 30. výročie biskupskej konsekrácie. (Foto: autor)

SPRÁVY

 

NOVINKY