Do služby Božiemu ľudu v Trnavskej arcidiecéze nastupujú traja novokňazi

KOMÁRNO 9. decembra 2020 - V utorok 8. decembra, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pribudli medzi klerikov Trnavskej arcidiecézy traja novokňazi. Slávnosti kňazskej vysviacky, ktorá sa konala v Bazilike sv. Ondreja v Komárne, predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

"Milovaní bratia a sestry, títo naši synovia, ktorí sú vašimi príbuznými alebo priateľmi, majú byť o chvíľu povýšení do kňazského stavu. Uvážte dobre, na aký stupeň majú vystúpiť v našej Cirkvi.“ Týmito slovami v úvode slovenskej časti homílie hlavný celebrant a svätiteľ, trnavský arcibiskup Ján Orosch, nasmeroval prítomných veriacich k zamysleniu sa nad hĺbkou daru a tajomstva, ktorým je kňazstvo. Novokňazi boli vybraní z ľudu a s biskupom „spojení kňazským úradom povolaní slúžiť Božiemu ľudu“ v Trnavskej arcidiecéze.
 
V zaplnenej komárňanskej Bazilike sv. Ondreja boli prítomní príbuzní a priatelia novokňazov zo Žitného ostrova na Slovensku, Poľska a Talianska. Mnohým však v osobnej účasti zabránila pandémia nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19, a s tým spojené problémy pri prechode hraníc medzi štátmi Európy. Nezabránila im však v sledovaní priameho prenosu zo slávnosti kňazskej vysviacky vďaka jej streamovaniu spolubratmi dvoch z novokňazov. Diakoni Michele Antonelli, Ladislav Sebő a Maciej Krzysztof Wojtal prijali skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu trnavského arcibiskupa Jána Oroscha sviatosť kňazstva. Slávnosť prebiehala v maďarskom, slovenskom a latinskom jazyku. Hlavného svätiteľa na slávnosti sprevádzali viacerí kňazi arcibiskupskej kúrie a desiatky kňazov pôsobiacich na juhu Trnavskej arcidiecézy. Pri vysviacke asistovali bohoslovci z Bratislavského kňazského seminára a miestni miništranti.
 
Ešte pred homíliou predstavil trnavskému arcibiskupovi kandidátov na kňazstvo komárňanský farár dekan a zároveň jeden z dvoch generálnych vikárov, vsdp. kanonik Róbert Kiss. Nasledovali slová homílie najprv v maďarskom a potom aj v slovenskom jazyku. „Milovaní synovia, ktorí máte byť povýšení do kňazského stavu, budete podľa vášho podielu vykonávať posvätnú úlohu učiteľa v mene Učiteľa Krista. Ohlasujte všetkým Božie slovo, ktoré ste sami prijali s radosťou. Rozjímajte o Pánovom zákone a dbajte, aby ste to, čo čítate, verili, čo veríte, učili, a čo budete učiť, aj uskutočňovali,“ povzbudil kandidátov kňazského stavu trnavský arcibiskup Ján Orosch k tomu, aby boli dokonalými svedkami s neoddeleným vnútrom od vonkajšieho vystupovania. „Plňte teda s ustavičnou radosťou a s opravdivou láskou úlohu Krista Kňaza a nehľadajte svoje záujmy, ale Kristove.“
 
Počas litánií ku všetkým svätým kandidáti na kňazstvo v úplnej prostrácii vyjadrili toto úplné zrieknutie sa pozemských dobier, aby mohli nerozdelene patriť iba Kristovi a Cirkvi. Po vkladaní rúk a konsekračnej modlitbe svätiteľa obliekli novokňazov do liturgického rúcha ich principáli a formátori na ceste za Kristovým kňazstvom. Potom už svätú omšu spolu s trnavským arcibiskupom slávili ako prví koncelebranti novokňazi Michele Antonelli, Ladislav Sebő a Maciej Krzysztof Wojtal, ktorí boli vyslaní na prvé miesta ich pastoračnej služby v Trnavskej arcidiecéze do farností Moča a Hurbanovo.
 
Pred ukončením slávnosti sa novokňazom a všetkým prítomným prihovoril ešte raz trnavský arcibiskup Ján Orosch. Jeho pozdrav príbuzným v poľskom a talianskom jazyku predniesol kancelár Trnavskej arcibiskupskej kúrie. Potom sa už ujali slova poďakovania Bohu, svätiteľovi, formátorovi a rodičom novokňazi. Ich poďakovania vyvrcholili udelením novokňazského požehnania svojmu svätiteľovi a všetkým prítomným. Po apoštolskom požehnaní trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zazneli hymny, ktorými obrady kňazskej vysviacky v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie zakončili.
 
Do služby Božiemu ľudu v Trnavskej arcidiecéze nastupujú traja novokňazi

V Bazilike sv. Ondreja v Komárne, v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prijali diakoni Michele Antonelli, Ladislav Sebő a Maciej Krzysztof Wojtal skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha sviatosť kňazstva. (Foto: Miklós Szabó)

SPRÁVY

 

NOVINKY