Deň pred nedeľou Božieho slova sa v Trnave konal kurz pre lektorov

TRNAVA 21. januára 2023 - Na Arcibiskupskom úrade v Trnave sa dnes, teda v sobotu 21. januára, deň pred nedeľou Božieho slova, konal Kurz lektorov pre záujemcov prihlásených z farností Trnavskej arcidiecézy.

Podujatie začali rannou svätou omšou v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Z poverenia trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha bol jej hlavným celebrantom a kazateľom generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Peter Šimko. V homílii všetkých zúčastnených povzbudil k sýteniu sa Božím slovom - duchovnou výživou každého človeka.
 
Po liturgickom slávení sa viac ako stoosemdesiat účastníkov z celej arcidiecézy presunulo do priestorov Arcibiskupského úradu, kde prebehla registrácia a začal samotný kurz. V prvom vstupe sa všetkým prihovoril dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Mons. Jozef Jančovič voviedol zúčastnených do poznatkov o Svätom písme a jeho rozličných literárnych druhoch. Biblická prednáška nemala len čisto teoretický charakter, ale mohla pomôcť poslucháčom aj k hlbšiemu porozumeniu čítaných textov. Táto teória však môže pomôcť aj ich lepšiemu prednesu.
 
Po krátkej prestávke na občerstvenie si mohli zúčastnení vypočuť prednášku vdp. Vladimíra Kiša, asistenta na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v odbore katolícka liturgia a špirituála v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Zúčastnení poslucháči sa dozvedeli o mnohých praktických úkonoch, gestách a symboloch v rámci liturgie, aby lepšie spoznali hĺbku svätej omše a naučili sa v nej správať podľa liturgických smerníc. Aj vonkajšie postoje totiž môžu napomôcť kráse liturgie i jej hlbšiemu duchovnému prežívaniu nielen zo strany samotného lektora, ale aj všetkých veriacich v chráme.
 
Poslednou časťou kurzu boli praktické rady a poučenia docentky Evy Žilinekovej v dvoch blokoch prerušených obednou prestávkou. Pani Žilineková ponúkla poznatky z rétoriky a správneho vystupovania pri samotnom prednese Božieho slova. Na záver niekoľko dobrovoľníkov prednieslo liturgické čítanie pred celým auditóriom a za pomoci pani Evy Žilinekovej mohli zistiť, v ktorých veciach majú rezervy a na čo je dobré dávať si pozor pri čítaní počas liturgie. Ako podotkla prednášajúca, dôležité nie je len samotné prečítanie textu, ale aj kvalitná príprava pred slávením liturgie a tiež práca na vlastnom prednese.
 
Všetci zúčastnení na záver kurzu obdržali diplomy od Katolíckeho biblického diela a očividne povzbudení podnetnými prednáškami odchádzali domov s výzvou horlivejšie ohlasovať Božie slovo vo svojich farnostiach a spoločenstvách.
 
TO ABU informoval Juraj Švec
 
facebook sharing button Zdieľaj
Deň pred nedeľou Božieho slova sa v Trnave konal kurz pre lektorov

Sekretár generálnych vikárov vdp. Tomáš Balala sa na záver kurzu pre lektorov poďakoval prednášajúcim za ich fundované prednášky. (Foto: Dušan Kolenčík)

NOVINKY