Čítali pastiersky list na začiatku Pôstneho obdobia

V nedeľu 17. februára čítali kňazi Trnavskej arcidiecézy na svätých omšiach pastiersky list apoštolského administrátora Jána Oroscha k Pôstnemu obdobiu, ktoré prežívame v Roku viery vyhlásenom Svätým Otcom Benediktom XVI.

Apoštolský administrátor Ján Orosch na začiatku listu podotkol, že v každom období sa hľadajú nové a nové cesty, ako ľuďom priniesť do sŕdc Kristovu blahozvesť.
Varoval však pred prílišným aktivizmom, ktorý môže viere skôr uškodiť, ako ju prehĺbiť. "Máme pokušenie organizovať množstvo podujatí, aby sme vytvorili akúsi protiváhu lákavým ponukám súčasného sveta, ktorý dáva na prvé miesto konzum a úspech. Hrozí nám, že budeme riešiť duchovné problémy iba svojimi ľudskými silami."
 
Poďakujúc sa všetkým tým, ktorí sa angažujú v rôznych aktivitách pre dobro Trnavskej arcidiecézy podotkol, že "obnova viery sa začína vždy v srdci človeka".
Všetci, každý jeden tam, kde ho v živote Boh postavil, musíme pamätať na skutočnosť, že "od zmeny srdca každého z nás závisí aj obnova celého spoločenstva Cirkvi. Pôstny čas je osobitným časom obrátenia srdca k Bohu, čiže úprimným pokáním v duchu výzvy: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15) Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery uvádza, aby sme v tomto čase „prosili Boha o odpustenie a to najmä za hriechy proti viere... a aby sme s väčšou vierou a častejšie pristupovali k sviatosti pokánia“. (Nóta Kongregácie pre náuku viery, str. 17)".
 
Takto môže Cirkev skutočne rásť. K živému rastu jej však veľmi pomáha i budovanie jednoty, ako podotkol na inom mieste pastierskeho listu otec biskup Orosch. "Jednota znamená prijať to, čo je podstatné pre budovanie spoločenstva Cirkvi a v podstatných veciach sa podriadiť autorite. Zárukou jednoty Cirkvi je pre nás autorita Svätého Otca, nástupcu apoštola Petra a Kristovho námestníka. V tomto Roku sv. Cyrila a Metoda si častejšie pripomínajme modlitbu, ktorú sa modlil sv. Cyril pred svojou smrťou so slzami v očiach: „...zveľaď svoju Cirkev množstvom a všetkých spoj do jednoty, urob z nich znamenitý ľud, zjednotený v pravej viere a správnom vyznávaní...“ (Ž. Konštantína, 18)."
 
Pastiersky list zakončil otec biskup Orosch vyslovením nádeje, že Pôstne obdobie pomôže každému jednému veriacemu k skutočnému oživeniu a prehĺbeniu viery, k čomu udelil i svoje apoštolské požehnanie.
 
Plné znenie pastierskeho listu na 1. pôstnu nedeľu 2013 si môžete nájsť v sekcii "Pastierske listy" pod podportálom "Dokumenty".
 
facebook sharing button Zdieľaj
Čítali pastiersky list na začiatku Pôstneho obdobia

SPRÁVY

 

NOVINKY