Arcibiskup: Zhodujeme sa pri pohľade na manželstvo a rodinu

BRATISLAVA 30. januára 2018 - Od 18. do 25. januára prebiehal tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročnou témou modlitieb je myšlienka “Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená (Exodus 15,6)”. TK KBS pri tejto príležitosti priniesla krátky rozhovor s predsedom Rady KBS pre ekumenizmus Mons. Jánom Oroschom, trnavským arcibiskupom.

 
Ako by ste zhodnotili súčasnú kvalitu ekumenického dialógu na Slovensku?

Spolupráca s inými kresťanskými denomináciami v rámci Ekumenickej rady cirkvi na Slovensku, v ktorej má podobne ako Katolícka cirkev status pozorovateľa aj Židovská náboženská obec na Slovensku, je podľa môjho názoru požehnaná a bratská. Témy, ktoré spolu preberáme sú aktuálne pre nás všetkých a teší ma, že sa dokážeme zjednotiť v názoroch zvlášť na tie spoločenské javy,  ktoré v dnešnom svete narúšajú a deformujú život obyvateľov celej planéty. Sú to najmä názory, ktoré protirečia učeniu Biblie Starého i Nového zákona, degradujú svedomie ľudí v tých najelementárnejších oblastiach a odmietajú prirodzený a teda aj Boží zákon. Jedná sa o názory LGBTI komunity, ideológie Gender a degradáciu Bohom ustanoveného a jedinečného spojenia jedného muža a jednej ženy v manželskom zväzku s úmyslom plodiť a vychovávať deti. Ekumenické bohoslužby v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v tomto roku konali v kostole Reformovanej cirkvi kalvínskej v Bratislave. Môžem povedať, že záujem veriacich z rozličných kresťanských i nekresťanských spoločenstiev, záujem médií naznačoval, že otázka ekumenizmu je dôležitou súčasťou ducha Evanjelia, zvlášť modlitby Pána Ježiša: “Aby všetci jedno boli, ako si ty, Otče vo mne, a ja v tebe...!“

V čom vidíte ďalší potenciál na rozvoj ekumenických vzťahov?

Jedinečnosť a nezameniteľnosť ľudskej rodiny sa stala jednou z hlavných tém našich ekumenických stretnutí. Od začiatku diskusie bolo úplne jasné, že sa všetci zhodujeme v takomto chápaní manželstva a rodiny. Preto ďalší potenciál vidím práve v kladení dôrazu na chápanie manželstva a rodiny na tomto základe Božieho a prirodzeného poriadku.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
Arcibiskup: Zhodujeme sa pri pohľade na manželstvo a rodinu

Ilustračné foto. (Foto: Peter Zimen)

SPRÁVY

 

NOVINKY