Arcibiskup povzbudzuje k účasti na sobotnom referende

TRNAVA 4. februára 2015 - Dnes sa trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch obrátil na veriacich i všetkých ľudí dobrej vôle, aby ich povzbudil pred nadchádzajúcim sobotným referendom o ochrane rodiny k účasti na ňom. Jeho slová vám prinášame v plnom znení.

Milí priatelia,
 
v týchto dňoch pred referendom vás oslovujem a povzbudzujem k účasti na referende o ochrane rodiny.
 
Rodinu stvoril Boh zároveň s človekom. „Muža a ženu ich stvoril...požehnal ich a povedal im: Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ (Gn 1,27-28) Ďalej hovorí o nich: „budú jedným telom.“ (Gn 2,24) To znamená, že manželstvo je nerozlučné a je ustanovené na to, aby obaja, muž a žena, žili vo vzájomnej láske a prinášali na svet nové potomstvo. Opravdivá manželská láska je tak výnimočná, že sa jej nevyrovná žiaden iný vzťah na svete. Má prednosť aj pred láskou k rodičom. Keď Boh charakterizuje túto lásku, používa veľmi vážne slová: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.“ (Gn 2,24) Pán Ježiš tieto slová ešte dopĺňa: „Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“ (Mt 19,6) Táto láska prináša manželom radosť, pokoj, istotu a šťastie. Je to Boží dar, ktorý si treba chrániť a úzkostlivo strážiť. Vieme dobre, že rodina je zo všetkých strán ohrozená. Na prvom mieste je to nesprávne chápanie slobody, ktorú ľudia pod vplyvom médií vnímajú ako absolútnu voľnosť od akýchkoľvek záväzkov. Aj sloboda je Boží dar, ktorý uschopňuje človeka rozhodovať sa pre niečo, a iste pre dobro, nielen pre seba, ale predovšetkým pre druhých. Sloboda má rozmer sociálny, nie egoistický. Potom sa stane požehnaním aj pre nás. Pán Ježiš to vyjadril vo výroku: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ (Mt 7,12) Keďže manželia vytvárajú najužšie spoločenstvo, táto Ježišova zásada tam platí na prvom mieste. Manželská láska je dnes ohrozená aj prehnaným feminizmom. Nikto nepopiera, že žena je po bytostnej stránke rovnocenná mužovi. Má tu istú ľudskú dôstojnosť. To isté sa dá povedať aj o jej spoločenskom postavení, o jej právach a snaženiach. Kresťanstvo vo svojom zápase s pohanstvom toto od svojho začiatku veľmi zdôrazňovalo.
 
Čo sa týka rodinného života, muž a žena majú svoje osobitné poslania. Úloha otca a matky sa biologicky nedá zameniť. To má aj svoje psychologické sprievodné javy. A pokiaľ ide o adopciu detí ľuďmi toho istého pohlavia, vedzme, že sa to prieči Božiemu poriadku a preto takéto spôsoby konania, ale i zmýšľania jasne odmietame. Manželskú lásku ohrozuje aj prevrátená stupnica hodnôt, kedy sa materiálne dobrá, pohodlie, konzum uprednostňujú pred duchovnými hodnotami. Duchovné dobrá totiž manželov spájajú, hmotné rozdeľujú. Manželskú lásku treba ustavične budovať.
 
Ježiš hlása kultúru života. „Ja som Cesta, pravda a Život.“ (Jn 14,6) „Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a Život." (Jn 6,63) Mnohé podobné výroky Pána Ježiša potvrdzujú, že jeho posolstvo je o živote. O živote tu na zemi i vo večnosti.
 
Druhý vatikánsky koncil hovorí, že rodičia dali život svojim deťom, preto ich treba pokladať za prvých a hlavných vychovávateľov svojich detí. Vo vedomí našej verejnosti ešte prežíva totalitný postoj, že škola je nad rodičmi, alebo že štátna moc určuje smer výchovy v škole. To neobstojí ani podľa deklarácie ľudských práv. Škola je v službe rodičov. Preto rodičia majú právo na výchovu svojich detí v duchu svojho presvedčenia, a tak následne majú právo vstupovať aj do výchovného procesu. Je veľmi dôležité, aby rodičia mali záujem o školu, aby si zakladali a boli aktívni v rodičovských združeniach, a aby ustrážili výchovu svojich detí pred totalitnými zásahmi, ktoré v našom systéme ešte pretrvávajú. Sú to všeobecné zásady, ktoré by sa mali rešpektovať. Mnohí rodičia sú voči tejto svojej povinnosti ľahostajní, hoci to nie je bez zodpovednosti aj vo svedomí a pred Bohom.
 
Treba poukázať aj na nezodpovedné praktizovania výchovy k partnerstvu, ktoré sa na niektorých školách robí bez vedomia rodičov. Rodičia nesmú zabúdať, že sú povolaní chrániť svoje deti pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život v človeku. K tejto úlohe ako i k ostatným ďalším sa rodičia zaviazali pri krste svojho dieťaťa, pri výchove ktorého majú hlavné právo a zodpovednosť práve oni.
 
Nech Vás na vašich cestách v živote a pri správnom rozhodnutí v nasledujúcom referende vedie Boží Duch. K tomu vám s úctou žehnám.
 
+ Ján Orosch, arcibiskup
 
facebook sharing button Zdieľaj
Arcibiskup povzbudzuje k účasti na sobotnom referende

Ilustračné foto - archív ABÚ.

NOVINKY