Arcibiskup Orosch: Ako dobre, že sa na sviatok Božieho Tela vieme stretnúť

TRNAVA 4. júna 2018 - V katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v nedeľu 3. júna trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch celebroval, spolu s emeritným arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom, generálnym vikárom Mons. Jánom Pavčírom, dekanom farnosti Trnava-mesto-sv. Mikuláša, kanonikom Stanislavom Vojtkom, aulistami arcibiskupskej kúrie a rehoľníkmi, slávnostnú svätú omšu pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

„Ako dobre, že na sviatok Kristovho Tela a Krvi prichádzame, vieme sa stretnúť, nechávame sa osobne osloviť a pohnúť naším Bohom a nesieme ho ulicami nášho mesta. Robíme to predovšetkým ako vyznanie - vyznanie toho, že sme s ním v osobnom vzťahu, že je pre nás dôležitý a že ho skutočne milujeme,“ povedal trnavský arcibiskup Ján Orosch vo svojej slávnostnej homílii v deň slávnosti „Božieho Tela“, reagujúc tak na množiaci sa indiferentizmus a neosobnú komunikáciu, ktorá sa šíri v dnešnom modernom svete. Ježiš je skutočným opakom tých neosobných a neživých vzťahov, ktoré si dnes mladí ľudia prostredníctvom mobilov a rôznych iných technológií budujú, avšak v reálnom vytriezvení zisťujú, že sú nakoniec úplne sami.
 
Slávnostná svätá omša v trnavskom katedrálnom chráme bola spojená s tradičnou Eucharistickou procesiou ulicami mesta Trnava. Sprievod, v ktorom sa zhromaždilo takmer tisíc veriacich všetkých vekových kategórií, sa zastavil pri štyroch oltároch  symbolizujúcich štyri svetové strany, aby tak Ježiš Kristus osvietil a požehnal mesto i celý svet. Prišlo tak k naplneniu slov trnavského arcibiskupa, ktoré použil v homílii, že „Ježiš sa túži dostať ku všetkým ľuďom, aj k tým, ktorí sa sami považujú za nehodných stretnúť sa s ním; aj k tým, čo akýmkoľvek spôsobom stratili cestu do kostola a vzťah k Cirkvi. Práve preto dnes berieme nášho Pána von z chráneného priestoru kostola a nesieme ho tam, kde sa odohrávajú udalosti ľudských životov so všetkými možnými problémami.“
 
Eucharistická procesia viedla z katedrály cez ulice Hornopotočná, Horné bašty, Štefánikova, Divadelná, Radlinského, Trojičné námestie, Hviezdoslavova a Jána Hollého, so zastaveniami pri jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice, potom pri františkánskom Kostole sv. Jakuba a nakoniec pri uršulínskom Kostole sv. Anny, späť ku Katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde bola zakončená slávnostným spevom Teba Bože chválime. Eucharistického Krista pri prechádzaní ulicami mesta sprevádzal zvuk zvonov a spev piesní, ktoré oslavujú Pánovu živú prítomnosť v Eucharistii. Spev veriacich v procesii bol doprevádzaný dychovou hudbou.
 
Záverečné slová homílie trnavského arcibiskupa Jána Oroscha, „keď chceme ponúkať Krista aj iným a ukázať ho svetu ako prameň života a večnosti, musíme sa predovšetkým my sami stať chlebom pre iných: upevňovať spoločenstvo, poukazovať na zmysel života, zasadzovať sa za pokoj a spravodlivosť, konať skutky milosrdenstva, zveľaďovať svoj duchovný život a povzbudzovať aj iných k spovedi a častému svätému prijímaniu, lebo iba tak sa naše svedectvo stane dôveryhodným,“ sú výzvou pre všetkých veriacich nielen z Trnavy, ktorú sa budú snažiť ešte viac uvádzať do praxe a budovať tak živý a osobný vzťah s Ježišom. Tento vzťah je vzácnou protiváhou tých neživých a neosobných vzťahov, ktoré možno vnímať všade naokolo nás v súčasnom svete.
 
Arcibiskup Orosch: Ako dobre, že sa na sviatok Božieho Tela vieme stretnúť

Po slávnostnej svätej omši nasledovala tradičná procesia ulicami historického centra mesta Trnava. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY