Apoštolský nuncius slávil omšu svätenia olejov v Trnave

Na Zelený štvrtok dopoludnia slávili omšu svätenia olejov v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa. Vo veriacimi preplnenej katedrále bol hlavným celebrantom svätej omše arcibiskup Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku. Spolu s ním koncelebrovali biskup Ján Orosch, apoštolský administrátor "sede vacante", emeriti - arcibiskup Ján Sokol a biskup Dominik Tóth, kňazi biskupskej kúrie, dekani a ďalších vyše sto kňazov Trnavskej arcidiecézy.

Po úvodnom pozdrave hlavného celebranta privítal apoštolský administrátor Ján Orosch v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa apoštolského nuncia na Slovensku, arcibiskupa Maria Giordanu a vyjadril radosť zo skutočnosti, že skrze jeho osobu je Trnava na tejto svätej omši spojená so samotným Svätým Otcom Františkom.
 
Slávnostnú homíliu predniesol apoštolský nuncius, ktorý na jej začiatku pozval prítomných k zameraniu sa na jadro liturgického slávenia Zeleného štvrtku: „Dnes svoj pohľad upierame na jeden mimoriadny dar, ktorý Kristus svojej Cirkvi zanechal: na kňazstvo, ktoré reálnym spôsobom pokračuje v uskutočňovaní toho, čo konal On sám – ohlasovať Radostnú zvesť o spáse skrze hlásanie Božieho Slova, a prinášať túto spásu ľuďom cez paschálne tajomstvo, ktoré sa vždy sprítomňuje vo vysluhovaní sviatostí.”
 
Ako povedal ďalej, tento dar odovzdal Ježiš Kristus apoštolom a cez nich všetkým kňazom. “Veľkosť nášho kňazstva spočíva v tom, že sme od Krista prijali poslanie mať účasť na tomto jeho veľkolepom diele”, preto apoštolský nuncius pozval všetkých prítomných kňazov, aby prijali pozvanie a objavili veľkosť tohto daru ako službu iným a to v pokračovaní Kristovho spásonosného diela v jednote so svojím biskupom.
 
“Na tento dar, ktorý ste dostali, buďte patrične hrdí. Nebojte sa ani ťažkostí, ktoré sú s tým spojené, dívajte sa hore: Kristus, ktorý vás povolal, je stále s vami a chce vám pomáhať na vašej ceste svojou milosťou. Naozaj sa nebojme, ani keď je to niekedy ťažké: veď Pán nás nikdy neopúšťa”, povzbudil kňazov k vytrvalosti apoštolský nuncius a dodal, že “zlo v boji s dobrom, zvykne narobiť vo svete veľa kriku - len aby ho zničilo. Ale my si buďme istí, že toto dobro nakoniec pretrvá, aj keď sa niekedy zdá, že ťahá za kratší koniec. Je veľa dobrých kňazov, ktorí svoje povolanie prežívajú naozaj v duchu viery. A takých som mal možnosť vidieť aj tu na Slovensku pri návštevách slovenských diecéz a farností. A viem, že aj vo vašej arcidiecéze je mnoho takých, ktorí bez veľkého hluku, s pokorou a častokrát s veľkými obetami, v duchu viery, bratskej spolupatričnosti, v jednote so svojim biskupom a pod jeho vedením, vykonávajú svoju kňazskú službu”.
 
Na záver homílie povzbudil apoštolský nuncius všetkých prítomných kňazov ešte raz k vytrvalosti a vernosti sľubom, ktoré zložili do rúk svojho svätiteľa, v čom im bude Kristus – Kňaz vždy pomáhať: “Ostaňte v jednote medzi sebou navzájom, ostaňte v jednote so svojim biskupom i so Svätým Otcom: toto je záruka dobrého naplnenia vášho kňazského poslania. A Pán, Dobrý Pastier, ktorý vás povolal k nasledovaniu, nech vás sprevádza a nech vám v tom pomáha. Zásluhy jeho vykupiteľského diela nech vo vás bohato prebývajú a nech sa stanú základom všetkých vaších pastoračných aktivít, pre dobro vás samých, i tých, ktorí vám boli zverení.”
 
Svätá omša pokračovala tradičným spôsobom až do momentu po modlitbe po prijímaní, keď biskup Ján Orosch prešiel spolu s prítomnými biskupmi a dekanmi k bočnému stolíku, na ktorom posvätil pripravené oleje.
 
Dopoludňajšie slávenie Zeleného štvrtku zakončili prítomní biskupi a kňazi v priestoroch Arcibiskupského úradu malým rodinným agapé.
 
Na Zelený štvrtok pri Missa chrismatis sa svätia oleje, ktoré kňazi v nasledujúcom roku používajú vo svojich farnostiach pri vysluhovaní sviatostí. Avšak veľmi dôležitým prvkom tejto svätej omše je akt obnovenia sľubov, ktorými sa kňazi zasvätili Bohu pri svojej vysviacke.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Apoštolský nuncius slávil omšu svätenia olejov v Trnave

Svätenie olejov po modlitbe po prijímaní viedol trnavský apoštolský administrátor

NOVINKY