Aj tento rok trnavský arcibiskup udelil ocenenie Ruža sv. Alžbety

TRNAVA 20. novembra 2020 - V utorok 17. novembra, v piaty deň Trnavskej novény, slávil hlavnú večernú svätú omšu v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša rožňavský sídelný biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý bol aj slávnostným kazateľom. Keďže 17. november je i spomienkou na sv. Alžbetu Uhorskú, služobníčku kresťanskej lásky, na tejto svätej omši udelil arcibiskup Mons. Ján Orosch vybraným šiestim laureátom Ružu sv. Alžbety ako prejav vďaky za ich charitatívnu prácu, starostlivosť o trpiacich alebo za ich vernú službu Cirkvi. Pri odovzdávaní ocenenia jednotlivým laureátom boli prečítané ich krátke kurikulá, ktoré uverejňujeme v plnom znení.

Pán Ján Klimo zo Šelpíc
 
Tridsať rokov vykonáva službu organistu vo filiálke Šelpice (farnosť Bohdanovce nad Trnavou). Niekoľko rokov viedol spevácky súbor, ktorý prispieval k slávnostnej atmosfére pri svätých omšiach. Vytvára aj sypané obrazy z plodov zeme ako poďakovanie za úrodu. Ako prejav vďačnosti mu J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, udelil ocenenie „Ruža svätej Alžbety”.
 
MUDr. Ľudovít Gremeň, primár, pneumológ, ftizeológ, lekár klinickej onkológie z farnosti Šaľa
 
Počas jeho odbornej praxe v nemocnici sa postaral o to, aby na jeho oddelení a v ambulancii slúžili rehoľné sestry zo spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Svojím láskavým prístupom k pacientom im bol oporou v ťažkých chvíľach choroby. Ako prejav vďačnosti za jeho službu podľa vzoru sv. Alžbety - starostlivosť o trpiacich - mu J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, udelil ocenenie „Ruža svätej Alžbety”. Vzácne ocenenie v mene neprítomného lekára Ľudovíta Gremeňa prevzal vsdp. assessor Ján Vido, ktorý je ekonómom na Arcibiskupskom úrade v Trnave.
 
Ing. Anton Keleši st.
 
Spolu so svojou manželkou dlhodobo pracovali na pozdvihnutí spoločenstva katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
Po smrti svojej manželky vykonával službu kostolníka tohto chrámu. Jemu i jeho manželke in memoriam ako prejav vďačnosti za ich službu podľa vzoru sv. Alžbety J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, udelil ocenenie „Ruža svätej Alžbety”.
 
Dr. Hadrián Radváni
 
Tento známy historik, archivár a bibliograf počas mnohých rokov zhromažďoval historické dáta o Bazilike sv. Mikuláša, Kolegiálnej kapitule sv. Mikuláša a o milostivom obraze Trnavskej Panny Márie. Ako cenný poklad ich zanechal nielen obyvateľom Trnavy. Aj na základe týchto dôležitých historických informácii trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch obnovil život Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave. Ako prejav vďačnosti za túto cennú službu Katolíckej cirkvi podľa vzoru sv. Alžbety mu J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, udelil ocenenie „Ruža svätej Alžbety” in memoriam.
 
Pani Mária Dzurechová z filiálky Biely Kostol (farnosť Ružindol)
 
Po mnohých ťažkostiach počas starostlivosti o chorú dcéru vychovala k viere i ďalšie deti. Popri rodinných povinnostiach sa už tridsať rokov stará o filiálny kostol ako kostolníčka, s láskou sa venuje najmä miništrantom a animátorom. Ako prejav vďačnosti jej J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, udelil ocenenie „Ruža svätej Alžbety”.
 
Pán Karol Krištof z farnosti Dunajská Lužná
 
Jeho meno je známe najmä z česko-slovenského futbalu. V lige hrával za Slovan Bratislava a DAC Dunajská Streda. Reprezentoval krajinu aj v národnom mužstve. Už 55 rokov je denným miništrantom. Okrem toho prejavuje charitatívnu lásku vo forme dobročinnosti voči núdznym. Počas svojho života mu na srdci leží aj pomoc misiám a misionárom. Jeho zásluhou je aj veľkodušná pomoc pri oprave farského kostola a kaplnky Madony Žitného ostrova. Ako prejav vďačnosti za jeho službu podľa vzoru sv. Alžbety mu J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, udelil ocenenie „Ruža svätej Alžbety”.
 
Ešte v sobotu 14. novembra bola v Bazilike sv. Mikuláša v rámci Trnavskej novény 2020 slávená aj svätá omša pre maďarsky hovoriacich veriacich. Jej hlavným celebrantom a kazateľom bol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pri tejto svätej omši odovzdal ocenenie „Ruža svätej Alžbety“ aj dvom veriacim z južnej časti Trnavskej arcidiecézy.
 
Pán Vincent Hegedűs z farnosti Dulovce
 
V rámci svojich aktivít zabezpečuje mnohým miestnym obyvateľom zamestnanie, podporuje sociálne odkázaných ľudí, angažuje sa v realizácii projektov na obnovu chrámu vo svojej farnosti ako aj v iných farnostiach, napríklad sa angažuje pri obnove Kostola sv. Rozálie a Baziliky sv. Ondreja v Komárne. Pravidelnou účasťou na bohoslužbách je vzorom svojej rodine i iným. Z vďačnosti za túto dlhoročnú službu Cirkvi a spoločnosti mu J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, s radosťou udelil ocenenie „Ruža svätej Alžbety“.
 
Pán Ľudovít Hajdu z farnosti Diakovce
 
Ako dlhoročný kostolný otec sa aktívne zapájal do obnovy schátralej a opustenej farskej budovy v Diakovciach organizovaním prác a získavaním brigádnikov. Je vždy ochotný pomôcť všade tam, kde to je potrebné. Vďaka jemu funguje vo farnosti aj spoločenstvo Cursilio. Z vďačnosti za túto službu Cirkvi mu J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, s radosťou udelil ocenenie „Ruža svätej Alžbety“.
 
(Správa bola aktualizovaná 23. novembra 2020 o 14:00 h)
 
-to abu-
 
Aj tento rok trnavský arcibiskup udelil ocenenie Ruža sv. Alžbety

Hosťom piateho dňa Trnavskej novény 2020 - celebrantom a kazateľom - bol rožňavský sídelný biskup Mons. Stanislav Stolárik. Na tejto svätej omši udelil trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vybraným šiestim laureátom ocenenie Ruža sv. Alžbety. (Foto: Lukáš Blažo)

SPRÁVY

 

NOVINKY