Advent začínajú čítaním pastierskeho listu biskupov

TRNAVA 30. novembra 2014 - V katolíckych kostoloch po celom Slovensku kňazi čítajú pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu, ktorú tento rok slávime 30. novembra 2014.

"Tento adventný čas nám poskytuje priestor na zamyslenie, ako je to s našou láskou v rodinách a v našich vzťahoch k druhým. Vieme, že prejavovanie takejto lásky, je často podmienené aj vonkajšími okolnosťami nášho života. My biskupi spolu s kňazmi našich diecéz so znepokojením vnímame sociálnu situáciu na Slovensku, zvlášť postavenie rodín, ktorým chceme venovať osobitnú pozornosť. Stále viac a viac sa ocitajú v sociálnej neistote úplné, ale aj neúplné rodiny," píšu biskupi, ktorý zároveň spomínajú niektoré z ich najpálčivejších problémov.
 
Jedným je podľa biskupov nedostatok pracovných príležitostí a nezamestnanosť v regiónoch. Zdôrazňujú, že tento stav mnohých núti na dlhé obdobie opustiť svoje rodiny, čo podľa biskupov vedie k vzájomnému odcudzeniu sa a v početných prípadoch aj k rozpadu manželstiev. "V mnohých rodinách sa mzdy pohybujú okolo zákonného minima, čo nespĺňa podmienky spravodlivej rodinnej mzdy, podľa sociálnej náuky Cirkvi. Príjmy nepostačujú na pokrytie bežných výdavkov v rodine. K tomu sa pridružuje zadržiavanie mzdy alebo dohodnutej odmeny za prácu, na čo najviac doplácajú najmä živnostníci, ale aj mnohí zamestnávatelia. Štát však aj v takejto situácii od nich vymáha odvody a dane a krivda dopadá výlučne na nich," uvádzajú v liste biskupi Slovenska.
 
V takejto situácii je podľa biskupov ťažké pre mladých ľudí založiť si rodinu. "Príjmy sú nízke, zabezpečenie vlastného bývania nedostupné a práca je neistá. Mnohí z nich prestávajú uvažovať o založení si rodiny a prichádzajú k mylnému názoru, že je výhodnejšie, ak ostanú slobodní alebo žijú len v bezdetných partnerských vzťahoch, majúc tak viac ekonomických výhod, nižšie náklady na živobytie, väčšiu výkonnosť a úspešnejší kariérny rast v práci. Taktiež sa rozširuje názor, že riešenie problémov je výlučne v osobnej aktivite, pričom sa nedostatočne prihliada na to, že nie všade sú rovnaké podmienky; že nie každý je schopný podnikať, či získať vyššie vzdelanie; že nie každý môže odísť za prácou mimo domova. Tí, ktorí od prirodzenosti nemajú nadanie alebo podnikateľské schopnosti, sa v prípade straty zamestnania, zvlášť ak je to zopár rokov pred dôchodkom, ocitajú v takmer neriešiteľnej situácii."
 
Zodpovednosť za vytváranie podmienok pre spoločné dobro, ako to zdôrazňuje Lev XIII. v encyklike Rerum novarum (26), je podľa biskupov predovšetkým povinnosťou štátu. "V súčasnosti sa však nemožno ubrániť dojmu, že na spoločnom dobre má účasť len úzka skupina ľudí, zatiaľ čo mnohí sa ocitajú na hranici chudoby, napriek tomu, že celý život poctivo pracovali a platili dane. Tieto, ale aj ďalšie skutočnosti, významne poznačujú vzťahy v rodinách. Dlhodobá sociálna neistota u mnohých prehlbuje obavy o budúcnosť, čo sa prenáša aj na rodinné vzťahy. Mnohí tieto bolesti nezvládajú a prepadajú rôznym závislostiam."
 
Napriek spomenutým problémom, je však podľa biskupov aj mnoho tých, ktorí sa úprimne snažia vo svojich manželstvách a rodinách zachovať si vzájomnú úctu a lásku, za čo im ďakujú a vyjadrujú ocenenie. Zvlášť v liste prejavili vďaku a úctu matkám, ktoré sa kvôli materstvu a výchove detí zriekajú kariéry v zamestnaní, čo ich z čisto materiálneho hľadiska akoby „znevýhodňovalo“ voči ženám, ktoré sa rozhodli nemať deti, ako na to poukázal aj svätý Ján Pavol II. "V tejto zložitej situácii chceme zdôrazniť, že Cirkev má aj úlohu prorockého poslania, ktorú dostala od Ježiša Krista. On vždy stál na strane utláčaných a ponižovaných a svojím príkladom nás učí, čo je to spravodlivosť. Cirkev ako inštitúcia nemôže priamo meniť štátne zákony ani ovplyvňovať prerozdeľovanie spoločného dobra. Avšak Cirkev ako spoločenstvo veriacich si uvedomuje, že všetci sme skrze vieru povolaní k tomu, aby sme podávali návrhy na spravodlivé zákony, obzvlášť tí, ktorí sú politicky činní," píšu otcovia biskupi.
 
Plné znenie pastierskeho listu:
 
zdroj: www.tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Advent začínajú čítaním pastierskeho listu biskupov

Symbolom Adventu je adventný veniec. (foto: archív ABÚ)

NOVINKY