Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta archivára

TRNAVA 2. októbra 2017 - Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza vyhlasuje dnešným dňom (2. októbra 2017) výberové konanie na obsadenie miesta archivára Arcibiskupského úradu.

 
Požiadavky:
 • vysokoškolské vzdelanie I. – III. stupňa – zameranie: archívnictvo, historické vedy
 • prax v odbore min. 3 roky
 • znalosti legislatívnych predpisov v predmete pôsobenia
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • počítačové znalosti: pokročilý Windows, excel, internet, web
 • jazykové znalosti: aktívne min. jeden svetový jazyk, základy latinčiny
 • organizačné a interpersonálne komunikačné schopnosti
 • schopnosť verejného vystupovania a komunikácie
 
Náplň práce:
 • odborné a technické práce spojené s archívnym materiálom, vedením odbornej knižnice a odborná pomoc pri zabezpečovaní výstav v arcidiecéznej galérii
 
Druh pracovného pomeru:
 • v prvej fáze na dobu určitú s perspektívou trvalého pracovného pomeru, 24-hodinový týždenný pracovný čas
 
Miesto výkonu:
 • Arcibiskupský úrad v Trnave
 
Platové podmienky:
 • dohodou
 
Požadované doklady:
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • životopis
 • výpis z registra trestov
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • stručná predstava o výkone práce
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať poštou alebo doručiť osobne najneskôr do 13. októbra 2017 na adresu:
 
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Jána Hollého 10
917 66 Trnava
 
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy.
Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie Archivár - neotvárať“.
 
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta archivára

Ilustračné foto: archív ABÚ

SPRÁVY

 

NOVINKY