Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej materskej školy v Trnave

TRNAVA 16. apríla 2018 - Trnavská arcidiecéza vyhlásila 10. apríla 2018 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave.

Zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je možné nájsť v priložených dokumentoch:
 
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať, alebo doručiť osobne, najneskôr do 4. mája 2018 na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy. Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie CMŠ Trnava - neotvárať“.
 
Ján Hallon, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu
 
Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej materskej školy v Trnave

SPRÁVY

 

NOVINKY