Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza vyhlasuje dnešným dňom (3. mája 2013) v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY SV. JOZEFA V HLOHOVCI (Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec).

Kvalifikačné predpoklady:
 
- Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- Občianska a morálna bezúhonnosť,
- Zdravotná spôsobilosť /telesná a duševná spôsobilosť/,
- Komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
- Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- Katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný – žijúci v platnom manželstve,
- Osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky,
- Schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo,
- Pozitívny vzťah k deťom a mládeži,
- Znalosť všeobecnej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo.
 
Požadované doklady:
 
- Prihláška do výberového konania,
- Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- Profesijný životopis,
- Doklad o pedagogickej praxe minimálne na 5 rokov – originál,
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál,
- Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – originál,
- Krstný list – originál,
- Sobášny list, ak uchádzač nie je slobodný – originál,
- Písomné odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej morálke a o živote uchádzača – originál,
- Koncepcia rozvoja  cirkevnej školy (písomne) a duchovno-výchovný program školy (písomne),
- Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. - 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 24. mája 2013 na adresu:
 
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Arcibiskupský školský úrad
Jána Hollého 10
917 66 Trnava
 
Rozhodujúcim je  dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy.
Obálku je potrebné označiť heslom:
„Výberové konanie ZŠ Hlohovec – neotvárať“
 
Mgr. Ing. Ján Hallon
riaditeľ Arcibiskupského školského úradu Trnava
V Trnave 29. apríla 2013
 
Foto: www.zspribhlo.edu.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy

Budova Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci.

NOVINKY