Výberové konanie na miesto riaditeľa CMŠ sv. Jána, apoštola v Dunajskej Strede

TRNAVA 5. februára 2021 - Trnavská arcidiecéza vyhlásila výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej materskej školy sv. Jána, apoštola, s vyučovacím jazykom maďarským, v Dunajskej Strede.

Zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je možné nájsť v priloženom dokumente:
 
 
Zriaďovateľ školy upozorňuje, že od 1. septembra 2021 plánuje spojiť Cirkevnú materskú školu sv. Jána, apoštola, s vyučovacím jazykom maďarským, v Dunajskej Strede spolu s Cirkevnou základnou školou sv. Jána, apoštola, s vyučovacím jazykom maďarským, v Dunajskej Strede. V tom prípade poverí vedením novej školy, Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola, nového riaditeľa na obdobie do najbližšieho výberového konania.
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať, alebo doručiť osobne, najneskôr do 26. februára 2021 na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy. Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie CMŠ Dunajská Streda - neotvárať“.
 
ThLic. Ján Polák, PhD., riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu
 
facebook sharing button Zdieľaj
Výberové konanie na miesto riaditeľa CMŠ sv. Jána, apoštola v Dunajskej Strede

Informácia.

NOVINKY