Reagujeme... "Olivova premena katedrály"

TRNAVA 20. novembra – Vo štvrtok 14. novembra 2013 Trnavská arcidiecéza prevzala časť diela z dielne akademického sochára Otmara Olivu, ktoré tvorí tzv. „Olivovu premenu katedrály“. Rešpektujúc džentlmenskú dohodu medzi dvoma zmluvnými partnermi, Trnavská arcidiecéza vydala iba krátke stanovisko k prevzatiu tejto prvej časti diela. Druhá strana však jednostranne reagovala a niektoré podmienky zmluvy medializovala. Keďže sa šíri mnoho poloprávd, ktoré vyvolávajú nenávistné reakcie nielen voči vedeniu arcidiecézy, ale aj voči Katolíckej cirkvi, Arcibiskupský úrad sa rozhodol zareagovať, a uviesť na pravú mieru nepravdivé tvrdenia, prostredníctvom žurnálu Rádia Regina RTVS.

Kde sa momentálne nachádzajú liturgické predmety z dielne Otmara Olivu? Prečo nemôžu byť nainštalované v katedrále? Počíta sa s ich umiestnením v budúcnosti? Pán arcibiskup Orosch podľa vyjadrenia pána Otmara Olivu, mu prisľúbil, že v diele sa bude pokračovať.
 
Dodané liturgické predmety boli starostlivo uložené v priestoroch tohto Arcibiskupského úradu u nás v Trnave. K ich osadeniu v katedrále zatiaľ nedošlo z viacerých dôvodov. V prvom rade tu existujú určité stanovené liturgické predpisy, ktoré musia byť v rámci úprav akéhokoľvek liturgického priestoru dodržané. V tomto prípade, žiaľbohu, predošlé vedenie arcidiecézy nezabezpečilo potrebné vyjadrenia a súhlasy, aj keď išlo o premenu sakrálneho priestoru samotnej katedrály. Ďalším faktorom bolo stanovisko Pamiatkového úradu, ktorý mal výhrady k poslednej dohodnutej podobe zmien, ktoré sa mali vykonať. Pamiatkový úrad nesúhlasil s celou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval pre pána Olivu Petr Novák (záväzné stanovisko Pamiatkového úradu z 12. marca 2013). Ďalšou prekážkou na osadenie oltára bola nevyhovujúca podlaha, ktorej výmenu požadoval sám pán akademický sochár Otmar Oliva. Náklady na výmenu podlahy nemala arcidiecéza rozpočtované. A keďže ide o významnú čiastku a zatiaľ chýbajú formálne súhlasy na osadenie oltára v jeho súčasnej podobe, výmenu podlahy nové vedenie arcidiecézy z ekonomických dôvodov neobjednalo. Osadeniu oltára musí predchádzať aj osobitný statický posudok, či vôbec súčasná klenba krypty, ktorá sa nachádza pod podlahou katedrály, znesie ťarchu nového oltára. Takýto posudok mal byť predpokladom pre podpis zmluvy o dielo, no nestalo sa tak.

Aká je celková hodnota diela?
 
Doteraz bolo vyplatené v zmysle zmluvy na zálohách 1,5 milióna CZK, ako už medializoval pán Oliva. Ďalšie finančné plnenie má nasledovať po dodaní zhotovenej časti diela na základe preberacieho protokolu. Keďže časť diela bola dodaná minulý týždeň, teda 14. novembra (2013), teraz čakáme na vystavenie faktúry, ktorú v zmysle zmluvy, samozrejme, aj uhradíme.
 
Ako je to s vyplatením odmeny, a hlavne so sporným DPH, pri ktorom v zmluve nastala chyba. Chystá sa stretnutie s pánom Otmarom Olivom, ktorý pokračuje v diele naďalej?

Podľa stanoviska našich právnikov a audítora arcidiecézy, tak ako to aj vyplýva zo samotnej zmluvy o dielo s pánom Olivom, bola dohodnutá cena diela vrátane DPH. Tu nemožno hovoriť o chybe v zmluve. V tomto duchu je arcidiecéza pripravená cenu diela v plnom rozsahu uhradiť v zmysle zmluvy v dohodnutých termínoch splatnosti. Požiadavku na zvýšenie ceny diela o sumu DPH považujeme za snahu jednostranne zvýšiť cenu diela o dosť podstatnú čiastku. Arcidiecéza si doteraz splnila všetky povinnosti voči pánovi Olivovi a bude si ich aj naďalej plniť v súlade so zmluvou. Pán Oliva by mal v súlade so zmluvou, samozrejme, dopracovať aj zvyšnú časť objednávky.
 
Ak by predmety nenašli uplatnenie v trnavskej katedrále, existuje iná možnosť ich umiestnenia?

Zatiaľ je táto otázka z nášho pohľadu ešte predčasná.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Reagujeme... "Olivova premena katedrály"

Foto-návrh "Olivova premena katedrály" (foto: www.obnova.sk)

NOVINKY