Presbyterská rada

"V každej diecéze sa má ustanoviť presbyterská rada čiže skupina kňazov, ktorá má byť akoby senátom biskupa, reprezentujúca presbytérium; jej úlohou je podľa normy práva pomáhať biskupovi v riadení diecézy, aby sa čo najväčšmi vzmáhalo pastoračné dobro podielu Božieho ľudu, ktorý mu je zverený" (Kán. 495, § 1 KKP). "Presbyterská rada má mať vlastný štatút, schválený diecéznym biskupom, so zreteľom na normy, vydané Konferenciou biskupov" (Kán. 496 KKP).

 
Predseda
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Sekretariát Presbyterskej rady
Vdp. Mgr. Libor Škriputa, moderátor - tajomník
Vdp. Mgr. Viliam Arbet
Vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor
 
Presbyterská rada
Vdp. Mgr. Viliam Arbet, farár v Naháči
Vdp. Mgr. Peter Cibira, farár v Hrádku
Vdp. Mgr. Ladislav Dobrý, farár dekan v Galante
Vdp. Mons. JCDr. PaedDr. Marián Feduš, PhD., farár v Rišňovciach
Vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu
Vdp. Dr.h.c. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, PhD., duchovný správca UPC
Vdp. Mgr. Jozef Kaman, farár v Hrnčiarovciach nad Parnou
Vdp. Vojtech Kasáš, farár vo Veľkých Úľanoch
Vdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik, biskupský vikár
Vdp. Mgr. Vladimír Kiš, farský administrátor v Abraháme
x
Vdp. Mons. Ján Pavčír, kanonik, generálny vikár
Vdp. Mgr. Ľubomír Polák, farár v Dulovciach
Vsdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, assessor, sekretár trnavského arcibiskupa, ceremoniár a notár
Vdp. Mgr. Marián Szlovák, farár v Kolárove
Vdp. Mons. JCLic. Ladislav Šálka, farár dekan v Šali
Vdp. Mons. JCLic. Jozef Šintál, súdny vikár - farár v Brestovanoch
Vdp. Mgr. Pavol Šintál, kanonik, assessor, riaditeľ arcibiskupského úradu
Vdp. Mgr. Libor Škriputa, farár dekan v Seredi
Vdp. JCLic. Peter Škultéty, viceoficiál - farár v Suchej nad Parnou
Vdp. Mgr. Ladislav Tóth, kanonik, assessor, biskupský vikár pre katechizáciu a školstvo
Vdp. PaedDr. Ján Vido, assessor, ekonóm Trnavskej arcidiecézy
Vdp. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., kanonik, farár dekan v Trnave
 

 

Štatút Presbyterskej rady Trnavskej arcidiecézy
 
Čl. 1
Poslanie presbyterskej rady
 
Poslaním presbyterskej rady (ďalej len PR) je:
1. byť senátom diecézneho biskupa a pomáhať mu v oblasti moci riadenia, aby pastoračné pôsobenie v jemu zverenej diecéze rástlo a stávalo sa účinnejším (Kán. 495, § 1 KKP);
2. zastupovať kňazov diecézy pred diecéznym biskupom (Kán. 495, § 1 KKP).
 
Čl. 2
Členovia PR
 
§ 1
Nadobudnutie členstva
 
1. Kňazi dekanátu volia jedného svojho zástupcu za člena PR. Aktívne a pasívne volebné právo má každý kňaz, ktorý je inkardinovaný do diecézy a pôsobí v rámci dekanátu (Kán. 497-498, § 1.1 KKP), avšak také isté volebné právo má kňaz inkardinovaný do inštitútu zasväteného života alebo do spoločnosti apoštolského života, ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko na území dekanátu a zároveň tam aj pastoračne pôsobí (Kán. 498,
§ 1.2 KKP).
2. Volebné zhromaždenie je spôsobilé voliť vtedy, ak je prítomná dvojtretinová väčšina kňazov dekanátu, ktorí majú volebné právo. Volí sa formou skrutínia a za zvoleného sa považuje ten, kto získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných kňazov.
3. Ak ani po druhom skrutíniu nikto nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných kňazov, nasleduje tretie skrutínium, v ktorom sa volí iba spomedzi dvoch kandidátov, ktorí získali v druhom skrutíniu najvyšší počet hlasov prítomných kňazov. Za zvoleného sa považuje ten, kto získal v treťom skrutíniu vyšší počet hlasov prítomných kňazov i vtedy, ak by nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov: ak získajú rovnaký počet hlasov obaja, za zvoleného sa považuje kňaz vekom starší. Ten kňaz, ktorý vo voľbách obstál ako druhý, stáva sa náhradníkom a nastupuje automaticky za člena PR vtedy, ak zástupca dekanátu stratí z nejakých príčin svoje členstvo v PR.
4. Ak stratí členstvo v PR aj zástupca, kňazi dekanátu pristúpia k novej voľbe.
5. Členmi PR z úradu sú títo: generálny vikár, biskupský vikár, súdny vikár, riaditeľ kúrie (Kán 497, § 2 KKP).
6. Diecézny biskup menuje slobodne kňazov diecézy za členov PR (Kán. 497, §3).
7. Členstvo v PR je na päť rokov v tom zmysle, aby sa celá rada alebo nejaká jej časť obnovila v priebehu piatich rokov (Kán. 501, § 1 KKP).
 
§ 2
Strata členstva v PR
 
Členstvo v PR zaniká:
1. stratou klerického stavu;
2. stratou príslušnosti k dekanátu, ak ide o voleného zástupcu dekanátu;
3. stratou úradu, ak ide o kňaza, ktorý je členom PR z úradu;
4. odvolaním, ak ide o člena menovaného biskupom, kompetentnou autoritou odvolania je diecézny biskup;
5. smrťou a zrieknutím sa: zrieknutie však nadobúda účinnosť až vtedy, ak je prijaté diecéznym biskupom.
 
§ 3
Zánik PR
 
PR zaniká:
1. rozpustením: kompetentnou autoritou rozpustenia PR je diecézny biskup a môže to urobiť v prípade, ak PR je nefunkčná alebo zneužíva svoju právomoc. Diecézny biskup však prv než PR rozpustí, musí záležitosť konzultovať s metropolitom, resp. s najstarším sufragánom. Po rozpustení do jedného roka musí pristúpiť  k opätovnému ustanoveniu PR (Kán. 501, § 3 KKP);
2. ak nastane „sede vacante“ diecézneho biskupského stolca (Kán. 501, § 2 KKP);
3. uplynutím pätročného funkčného obdobia: v tomto prípade však PR pokračuje v činnosti až do ustanovenia novej PR: táto nová PR musí byť ustanovená do jedného roka od uplynutia spomínaného funkčného obdobia (Kán. 501, § 2 KKP).
 
Čl. 3
Práva a povinnosti diecézneho biskupa voči PR
 
§ 1
Všeobecne
 
Práva a povinnosti diecézneho biskupa voči PR sú tieto:
1. schvaľuje stanovy PR (Kán. 496 KKP);
2. slobodne menuje niektorých členov PR (Kán. 497, § 3 KKP);
3. zvoláva zasadnutia PR, predsedá jej zasadaniam a stanovuje témy, ktorými sa PR bude zaoberať a schvaľuje tie, ktoré navrhol niekto iný (Kán. 500, § 1 KKP);
4. má povinnosť vypočuť si stanovisko PR v tých prípadoch, kedy to Kódex kanonického práva (ďalej len KKP) výslovne stanovuje (Kán. 500, § 2 KKP);
5. v ďalších prípadoch on sám môže rozhodnúť, kedy si vypočuje stanovisko PR: taktiež súhlas PR je povinný vypočuť si iba vtedy, keď to výslovne KKP stanovuje (Kán. 500, § 2 KKP);
6. je povinný po svojom nástupe na diecézny biskupský stolec ustanoviť PR v časovej lehote jedného roka (Kán. 501, § 2 KKP);
7. po rozpustení PR je povinný do jedného roka ustanoviť novú PR (Kán. 501, § 3 KKP);
8. spomedzi členov PR menuje Kolégium konzultorov na obdobie piatich rokov (Kán. 502, § 1 KKP).
 
§2
Stanovisko PR
 
1. Diecézny biskup je povinný vypočuť si stanovisko PR:
a/ prv než zvolá Diecéznu synodu (Kán. 461, § 1 KKP);
b/ prv než eriguje, podstatne zmení alebo zruší farnosť (Kán. 515, § 2 KKP);
c/ prv než vynesie dekrét o tom, na aký účel sa bude využívať štóla a koľko z
nej sa ako odmena určí kňazom (Kán. 531 KKP);
d/ prv než nariadi ustanovovanie farských pastoračných rád za povinné (Kán. 536,
§ 1 KKP);
e/ prv než dá súhlas k stavbe nového kostola (Kán. 1215, § 2 KKP);
f/  prv než dá súhlas k profánnnemu používaniu nejakého kostola (Kán. 1222, § 2 KKP);
g/ prv než stanoví príspevok sebe podriadeným právnickým osobám (Kán. 1263 KKP).
2. Diecézny biskup si môže vypočuť stanovisko PR aj v iných záležitostiach, ktoré on považuje za záležitosti väčšieho významu (Kán. 500, § 2 KKP).
3. Ak nastane prípad, že diecézny biskup je povinný si vypočuť stanovisko PR, postupuje v súlade s Kán. 127 KKP.
 
Čl. 4
Orgány PR
 
§ 1
Plenárne zhromaždenie
 
1. Plenárne zhromaždenie je zhromaždenie členov PR: je rozhodujúcim orgánom PR a jeho rozhodnutia majú pre diecézneho biskupa iba poradný hlas (Kán. 500, § 2 KKP).
2. Plenárne zhromaždenie PR zvoláva diecézny biskup, on mu aj predsedá osobne alebo poverí generálneho vikára: stanovuje alebo schvaľuje témy, ktorými sa plenárne zhromaždenie zaoberá (Kán. 500, § 1 KKP), ba môže toto zhromaždenie aj prerušiť, resp. rozpustiť.
3. Plenárne zhromaždenie PR sa koná spravidla dvakrát do roka (na jar a na jeseň).
4. Mimoriadne plenárne zhromaždenie sa koná podľa potreby: zvoláva ho diecézny biskup z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov PR.
5. Moderátor plenárneho zhromaždenia je zároveň tajomník PR.
 
§ 2
Moderátor a sekretariát PR
 
1. Presbyterská rada má moderátora - tajomníka, ktorého menuje diecézny biskup spomedzi členov PR.
2. Úlohou moderátora je postarať sa o včasné oznámenie zvolania PR, informovať včas jej členov o stanovených témach, zabezpečovať priebeh zasadania, realizáciu rozhodnutí PR a iné potrebné záležitosti, ktoré sa týkajú fungovania PR.
3. Sekretariát PR je výkonný orgán PR. Pozostáva z moderátora a dvoch členov PR: členov volí PR na svojom prvom zasadnutí.
4. Sekretariát má tieto úlohy:
a/ prijíma návrhy tém na plenárne zasadanie a postupuje ich diecéznemu
biskupovi na schválenie;
b/ rieši iné záležitosti, ktoré mu zverí diecézny biskup alebo PR.
 
§ 3
Komisie PR
 
1. Komisia vzniká na návrh sekretariátu alebo PR; diecézny biskup schvaľuje jednotlivé komisie PR.
2. Úlohou jednotlivých komisií je naštudovať danú problematiku v rámci svojej kompetencie a výsledky, resp. návrhy riešenia predložiť plenárnemu zhromaždeniu PR.
3. Zriadená komisia pozostáva z predsedu a členov: členov určuje PR spomedzi členov PR a títo si vyberú na prvom zasadnutí spomedzi seba predsedu.
4. Prácu komisie riadi predseda a komisia zasadá podľa potreby. Pri riešení zverených záležitostí rozhoduje hlasovaním.
5. Komisia má právo si prizvať pri riešení odborných tém poradcov, ktorí jej pomáhajú pri príprave návrhu riešenia na rokovanie plenárneho zhromaždenia. Nie sú členmi komisie a ich stanovisko pre komisiu má poradný význam.
 
Čl. 5
Procedurálne ustanovenia
 
§ 1
Predmet rokovania
 
1. Jednotlivé témy môžu predkladať PR jej členovia, ale tiež aj iní kňazi a veriaci. Témy je potrebné zasielať sekretariátu PR. Všetky témy, prv než o nich PR začne rokovať, musia byť schválené diecéznym biskupom (Kán. 500, § 1 KKP).
2. Témy doručuje sekretariát PR tak, aby min. 2 týždne pred jej zasadnutím ich členovia PR mali k dispozícii.
 
§ 2
Postup rokovania
 
1. PR je uznášaniaschopná, ak sú prítomné najmenej dve tretiny jej členov.
2. PR na plenárnom zasadnutí hlasovaním rozhodne o postupe rokovania: totiž, či téma sa zverí na vypracovanie komisie alebo či sa bude o téme diskutovať hneď na plenárnom zasadnutí.
3. Diskusiu riadi moderátor PR, ktorý členom udeľuje slovo. Ak sa o slovo hlási predsedajúci, moderátor je povinný okamžite mu udeliť slovo. Na predloženie svojej mienky má člen PR 5 minút: po uplynutí tejto časovej lehoty ho môže moderátor upozorniť a po desiatich minútach mu môže slovo aj odobrať. Dlhšie časové lehoty než 10 min. povoľuje predsedajúci.
4. Po diskusii plenárne zhromaždenie hlasovaním rozhodne, že téma sa zveruje komisii na podrobnejšie vypracovanie alebo hlasovaním k téme zaujme stanovisko, ktoré po zasadnutí plenárneho zhromaždenia sekretariát PR predloží diecéznemu biskupovi písomne. Predsedajúci môže rozhodnúť, že o téme sa hlasovať nebude vôbec.
 
§ 3
Rozhodnutia PR
 
1. PR vydáva svoje stanoviská na plenárnom zhromaždení.
2. Na prijatie procedurálnych návrhov stačí nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov: na prijatie stanoviska PR k predloženému problému je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.
3. Predsedajúci stanovuje spôsob hlasovania:
a/ verejne;
b/ tajne.
 
Čl. 6
Záver
 
Tento štatút podlieha schváleniu diecézneho biskupa. Platnosť nadobúda dňom schválenia a publikovania na webovej stránke Trnavskej arcidiecézy. Treba ho publikovať i v Obežníku Trnavskej arcidiecézy.
 
V Trnave 4. septembra 2013
 
Mons. Ján Orosch
arcibiskup
 
Dušan Kolenčík
kancelár

Posledná aktualizácia prebehla 1.07.2018, 23:50 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY