Arcidiecézny tribunál

"V každej diecéze a pre všetky kauzy, ktoré právo výslovne nevyňalo, sudcom prvej inštancie je diecézny biskup, ktorý súdnu moc môže vykonávať osobne alebo cez iných podľa nasledujúcich kánonov." (Kán. 1419, §1 KKP) "Každý diecézny biskup je povinný ustanoviť súdneho vikára čiže oficiála s riadnou mocou súdiť, odlíšeného od generálneho vikára, ak sa pre neveľkosť diecézy alebo malý počet káuz neodporúča niečo iné." (Kán. 1420, §1 KKP) "Biskup má v diecéze ustanoviť diecéznych sudcov, ktorí majú byť klerici. Konferencia biskupov môže dovoliť, aby sa aj laici ustanovovali za sudcov, z ktorých jeden, ak je to potrebné, môže byť vybratý na zostavenie kolégia." (Kán. 1421, §1,2 KKP) "Pre kauzy, v ktorých ide o nulitu posvätnej vysviacky alebo o nulitu či rozviazanie manželstva, má byť v diecéze ustanovený obhajca zväzku, ktorý má povinnosť predkladať a vykladať všetko, čo sa môže rozumne uviesť proti nulite alebo rozviazaniu." (Kán. 1432 KKP) "Na každom procese sa má zúčastniť notár, takže spisy, ktoré on nepodpísal, sa majú pokladať za nulitné." (Kán. 1437, §1 KKP)


Súdny vikár

Vdp. Mons. JCLic. Jozef Šintál
e-mail: cirkevnysud(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Viceoficiál
Vdp. JCLic. Peter Škultéty
e-mail: cirkevnysud(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Sudcovia

Vdp. JCLic. Ján Bederka
Vdp. Mgr. Ján Fordinál
Vdp. ThDr. Alojz Lackovič, PhD.
Vdp. JCLic. Daniel Lukačovič
Vdp. JCLic. Branislav Rychlík
Vdp. Mons. PhDr. JCLic. Ladislav Ján Szakál
Vdp. doc. ThDr. JCDr. PhDr. PaedDr. Antal Szlávik, PhD.
Vdp. Mons. JCLic. Ladislav Šálka
Vdp. JCLic. Ľuboš Tvrdý

Obhajcovia zväzku

Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD.
Vdp. JCLic. Pavol Repko
Vdp. ThLic. Peter Šimko
Vdp. Mgr. Róbert Vacula
Vdp. JCLic. Miloš Zárecký OT

Advokáti

Vdp. JCLic. Ján Bederka
Vdp. Mons. PhDr. JCLic. Ladislav Ján Szakál

Súdni notári

Sr. Mgr. Samuela Ľubica Sarnecká SCSC
e-mail: lubica.sarnecka(at)abu.sk
tel.: 033/5912 244
 
Emília Maťovčíková
externý notár

Sekretárka

Sr. Mgr. Tatiana Katarína Repková SCSC
e-mail: katarina.repkova(at)abu.sk
tel.: 033/5912 243

Korešpondenčná adresa

Rímskokatolícka cirkevTrnavská arcidiecéza
Arcidiecézny tribunál
Jána Hollého 10
P. O. Box 78
917 66 Trnava 1

Posledná aktualizácia prebehla 22.03.2017, 19:30 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Do Festivalu Lumen zostávajú už len 4 dni!

TRNAVA 29. mája 2017 - O pár dní, 2. júna, privíta Trnava mladých z celého Slovenska i zo zahraničia na najväčšom festivale kresťanskej hudby v strednej Európe. Oslavu 25. výročia festivalu budú okrem Viac »